Kamervragen over ongevallen op de A15

Den Haag – Op 10 oktober 2007 heeft Minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer met de antwoorden op vragen van het lid De Krom over ongevallen op de A15.

Hieronder leest u de volledig brief br.55623 Antwoord op kamervragen van het lid De Krom over ongevallen op de A15. Kamerstuk | 2007-10-10.

Geachte voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen van het lid De Krom over ongevallen op de A15.

 • 1. Bent u bekend met de berichtgeving inzake recente ongevallen op de A15(1)?

  1. Ja.

  (1) www.rtvgelderland.nl

 • 2. Hoe beoordeelt u de veiligheidssituatie van de A15 tussen Tiel en Nijmegen? Bent u van oordeel dat alles in het werk wordt gesteld om in het geval van wegwerkzaamheden de veiligheid te waarborgen? Kunt u dat toelichten?

  2. Allereerst merk ik op dat geen van de in de berichtgeving genoemde ongevallen plaats hebben gevonden tijdens werk in uitvoering. Rijkswaterstaat verplicht de aannemers bij werk in uitvoering de daarvoor opgestelde richtlijnen onverkort toe te passen. Daarnaast vinden er bij wegwerkzaamheden regelmatig controles plaats door de weginspecteurs van Rijkswaterstaat.

  Ik heb geen aanleiding te veronderstellen dat de veiligheidssituatie op de A15 tussen Tiel en Nijmegen anders is dan die op vergelijkbare trajecten in Nederland.

 • 3. Deelt u de mening dat er onevenredig veel ongevallen plaatshebben op dit deel van de A15? Kunt u dat toelichten?

  3. Uit de informatie van Rijkswaterstaat blijkt niet dat op dit gedeelte van de A15 onevenredig veel ongelukken gebeuren. Niettemin heeft Rijkswaterstaat de recente gebeurtenissen nader geanalyseerd.

 • 4. Kunt u uiteenzetten welke oorzaken de recente ongevallen hadden?

  4. Uit de analyse van Rijkswaterstaat is gebleken dat er bij geen van de recente ongevallen sprake was van een samenloop met werkzaamheden aan het betreffende wegvak. De ongevallen betroffen onder meer het van achterop inrijden op files, die door drukte (of een eerder ongeval) waren ontstaan; in een aantal gevallen waren daarbij vrachtauto’s betrokken.

 • 5. Bent u voornemens maatregelen te nemen om de veiligheidssituatie op de A15 te verbeteren? Zo ja, welke? Zo neen, waarom niet?

  5. Ja, op het meest filegevoelige traject op de A15 vanaf Andelst – knooppunt Valburg -Ressen wordt komend najaar signalering aangebracht. Voor het traject Andelst – Tiel wordt op dit moment nog geen signalering overwogen. De verkeersintensiteiten zijn momenteel niet zo hoog dat op grond hiervan signalering noodzakelijk is. Gezien de verwachte groei van het totale verkeer op de A15 en het relatief grote aandeel van het vrachtverkeer daarin, is verkeerssignalering tussen Tiel en Andelst en ten westen van Tiel, waarschijnlijk binnen enkele jaren noodzakelijk. Verkeerssignalering verkleint de kans op aanrijdingen, maar voorkomt deze niet.

 • 6. Overweegt u de installatie van een wegsignaleringssysteem om de veiligheid te verhogen? Kunt u uw besluit toelichten?

  6. Zie mijn antwoord op vraag 5.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Camiel Eurlings

Kamervragen over ongevallen op de A15 | Infrasite

Kamervragen over ongevallen op de A15

Den Haag – Op 10 oktober 2007 heeft Minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer met de antwoorden op vragen van het lid De Krom over ongevallen op de A15.

Hieronder leest u de volledig brief br.55623 Antwoord op kamervragen van het lid De Krom over ongevallen op de A15. Kamerstuk | 2007-10-10.

Geachte voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen van het lid De Krom over ongevallen op de A15.

 • 1. Bent u bekend met de berichtgeving inzake recente ongevallen op de A15(1)?

  1. Ja.

  (1) www.rtvgelderland.nl

 • 2. Hoe beoordeelt u de veiligheidssituatie van de A15 tussen Tiel en Nijmegen? Bent u van oordeel dat alles in het werk wordt gesteld om in het geval van wegwerkzaamheden de veiligheid te waarborgen? Kunt u dat toelichten?

  2. Allereerst merk ik op dat geen van de in de berichtgeving genoemde ongevallen plaats hebben gevonden tijdens werk in uitvoering. Rijkswaterstaat verplicht de aannemers bij werk in uitvoering de daarvoor opgestelde richtlijnen onverkort toe te passen. Daarnaast vinden er bij wegwerkzaamheden regelmatig controles plaats door de weginspecteurs van Rijkswaterstaat.

  Ik heb geen aanleiding te veronderstellen dat de veiligheidssituatie op de A15 tussen Tiel en Nijmegen anders is dan die op vergelijkbare trajecten in Nederland.

 • 3. Deelt u de mening dat er onevenredig veel ongevallen plaatshebben op dit deel van de A15? Kunt u dat toelichten?

  3. Uit de informatie van Rijkswaterstaat blijkt niet dat op dit gedeelte van de A15 onevenredig veel ongelukken gebeuren. Niettemin heeft Rijkswaterstaat de recente gebeurtenissen nader geanalyseerd.

 • 4. Kunt u uiteenzetten welke oorzaken de recente ongevallen hadden?

  4. Uit de analyse van Rijkswaterstaat is gebleken dat er bij geen van de recente ongevallen sprake was van een samenloop met werkzaamheden aan het betreffende wegvak. De ongevallen betroffen onder meer het van achterop inrijden op files, die door drukte (of een eerder ongeval) waren ontstaan; in een aantal gevallen waren daarbij vrachtauto’s betrokken.

 • 5. Bent u voornemens maatregelen te nemen om de veiligheidssituatie op de A15 te verbeteren? Zo ja, welke? Zo neen, waarom niet?

  5. Ja, op het meest filegevoelige traject op de A15 vanaf Andelst – knooppunt Valburg -Ressen wordt komend najaar signalering aangebracht. Voor het traject Andelst – Tiel wordt op dit moment nog geen signalering overwogen. De verkeersintensiteiten zijn momenteel niet zo hoog dat op grond hiervan signalering noodzakelijk is. Gezien de verwachte groei van het totale verkeer op de A15 en het relatief grote aandeel van het vrachtverkeer daarin, is verkeerssignalering tussen Tiel en Andelst en ten westen van Tiel, waarschijnlijk binnen enkele jaren noodzakelijk. Verkeerssignalering verkleint de kans op aanrijdingen, maar voorkomt deze niet.

 • 6. Overweegt u de installatie van een wegsignaleringssysteem om de veiligheid te verhogen? Kunt u uw besluit toelichten?

  6. Zie mijn antwoord op vraag 5.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Camiel Eurlings