Dekker: Vereenvoudiging ruimtelijke regels dichterbij


Den Haag – De regelgeving voor ruimtelijke procedures in Nederland is een belangrijke stap dichter bij vereenvoudiging én verbetering. Dat stelt minister Dekker van VROM nu de Tweede Kamer 23 februari 2006 heeft ingestemd met het wetsvoorstel voor de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro). Met de nieuwe wet krijgen rijk, provincies en gemeenten meer bevoegdheden om hun verantwoordelijkheid bij de ruimtelijke ontwikkeling en bij de uitvoering van het ruimtelijk beleid waar te maken. Minister Dekker streeft er naar de nieuwe Wro in 2007 in werking te laten treden. Het wetsvoorstel zal nu voor verdere behandeling naar de Eerste Kamer worden gestuurd.

Met de Nota Ruimte introduceerde minister Dekker een nieuwe kijk op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland met als motto ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’. Hiermee komt er meer ruimte voor ontwikkeling, krijgen provincies en gemeenten meer verantwoordelijkheden en is gebiedsontwikkeling van groot belang.
De uitgangspunten van het wetsvoorstel zijn minder regels en kortere/vereenvoudigde procedures. De bestemmingsplanprocedure wordt in de nieuwe wet teruggebracht van ruim een jaar naar 26 weken. De wet zorgt er voor dat Rijk en provincies – waar nodig – kaders kunnen stellen om hun belangen bij ruimtelijke ontwikkelingen te borgen. Bestemmingsplannen moeten actueel en digitaal beschikbaar zijn. Dit biedt duidelijkheid, niet alleen voor het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, maar ook voor de inwoners. Voor gebieden waar geen ruimtelijke ontwikkelingen worden voorzien, kunnen gemeenten kiezen tussen het maken van een bestemmingsplan óf een zogenoemde beheersverordening.

Het wetsvoorstel bevat verder een snelle procedure om te bouwen. Dit projectbesluit maakt het mogelijk bouwvergunningen te verlenen zonder eerst te moeten wachten op een wijziging van het bestemmingsplan. Ook wordt een percentage eigen risico voor een planschadevergoeding opgenomen van 2% in plaats van de voorgestelde 5%. Minister Dekker heeft in de Tweede Kamer aangegeven dat een percentage van 2% wel het hoge aantal planschadeclaims moet terugdringen. Bij de evaluatie over twee jaar zal het percentage nader worden bekeken, aldus de minister.
Naast het wetsvoorstel Wro zijn ook een Invoeringswet Wro en een nieuw Besluit ruimtelijke ordening in voorbereiding, die tegelijk met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening zelf in werking moeten treden. VROM heeft inmiddels het begeleidingsproject ‘Invoering Wro’ opgezet om ervoor te zorgen dat vanaf de inwerkingtreding de noodzakelijke kennis bij de gebruikers van de wet aanwezig is. De nieuwe Wet ruimtelijke ordening vervangt de huidige WRO die dateert uit 1965.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie VROM