Reactie minister op het rapport Hijsongeval Alphen aan de Rijn

Op 22 december 2016 heeft de minister voor Wonen en Rijksdienst zijn reactie op het rapport Hijsongeval Alphen aan de Rijn van Onderzoeksraad voor Veiligheid aan de Tweede Kamer doen toekomen. In zijn reactie gaat de minister in op de aanbevelingen van het rapport en geeft hij een overzicht van de actie die in gang zijn gezet.

Veiligheid vastleggen integraal vastleggen
De minister is het met de Onderzoeksraad eens dat een goede contractuele vastlegging van de verantwoordelijkheid voor de omgevingsveiligheid van groot belang is. Omdat de borging van omgevingsveiligheid samenhangt met de borging van de veiligheid van de werknemers op de bouwplaats, ligt het in de rede te werken naar een situatie dat beide vormen van veiligheid integraal wordt vastgelegd in contracten. Hij zal in overleg treden met het bouwbedrijfsleven om de omgevingsveiligheid in de standaardbepalingen van de DNR 2011, UAV 2012 en UAV-gc 2005 te laten opnemen.

Omgevingsveiligheid als gunningscriterium
De minister is van mening dat het meenemen van de omgevingsveiligheid bij aanbestedingen in de bouw in stedelijk gebied gewenst is. Hij constateert dat opdrachtgevers hiervoor al de mogelijkheden hebben en dat het wettelijk vastleggen hiervan niet nodig is. Wel zal de rijksoverheid door middel van voorlichting aandacht besteden aan dit onderwerp. Dit zal gebeuren door PIANOo. Op de website van PIANOo zal aandacht worden besteed aan eisen voor omgevingsveiligheid, zodat partijen worden gestimuleerd deze in de toekomst vaker toe te passen bij aanbestedingen.

Afwegingskader omgevingsveiligheid
De minister is in overleg gegaan met de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (VBWTN). Uit dit overleg is naar voren gekomen dat gemeenten behoefte hebben aan een afwegingskader bij de beoordeling van omgevingsveiligheid. Mede naar aanleiding van het kraanincident in Alphen aan de Rijn is door de VBWTN daarom zelf al het initiatief genomen om een document voor de beoordeling van de omgevingsveiligheid op te stellen. Onderdeel van dit document zal ook een afwegingskader zijn voor het eisen van een veiligheidsplan. De VBWTN wil graag dat dit document een verwijzing krijgt in het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving (of de daar bij behorende ministeriële regeling) dat volgens planning in 2019 in werking treedt.

Bron: Tweede Kamer

Meer informatie
Lees de volledige reactiee op tweedekamer.nl

Rapport Onderzoeksraad hijsongeval Alphen aan den Rijn

Meer informatie van de redactie
Lees ook Omvallen hijskranen Alphen aan den Rijn onvermijdelijk en
Onderzoek naar omgevallen bouwkranen Julianabrug

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: PIANOo (Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers)