Ecorys en DHV analyseren effecten stadsuitbreiding Almere

Ecorys en DHV brengen de effecten in kaart van de ambities van het Rijk en de Regio om Almere de komende 20 tot 30 jaar te verdubbelen. Het gaat om effecten op het gebied van natuur, bereikbaarheid, sociaal economische infrastructuur en verstedelijking, waarbij wordt uitgegaan van 60.000 extra woningen. De analyse wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en draagt bij aan de besluitvorming over de plannen in 2012.Verschillende varianten voor een IJmeerverbinding en de Hollandse Brug zijn onderdeel van de studie. De verdubbeling van Almere zal onder andere moeten bijdragen aan het versterken van de internationale concurrentiekracht van de Noordelijke Randstad.

In 2009 heeft het Kabinet een besluit genomen over een aantal grote projecten in de Noordelijke Randstad. Het Rijk-regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM) maakt hiervan deel uit. Hierin is bepaald dat er 60.000 nieuwe woningen in Almere worden gebouwd, om in de regionale woningvraag op de lange termijn te kunnen voorzien. In het programma worden planalternatieven vergeleken. Dit levert inzichten op waar de bouw het best kan plaatsvinden, welke maatregelen op het gebied van infrastructuur nodig zijn en welke natuurmaatregelen wenselijk zijn. Ecorys en DHV zetten de effecten van de voorliggende alternatieven en varianten op een rij, onder meer in de vorm van een maatschappelijke kostenbaten-analyse (MKBA) en een milieueffectrapportage (MER).

De komst van 60.000 nieuwe woningen en de aanleg van nieuwe infrastructuur, bijvoorbeeld een metrolijn of een nieuwe weg, zal vanzelfsprekend gevolgen hebben voor de bereikbaarheid in de regio en van de stad. Ook de natuurlijke ruimte (land en water) in de regio zal effecten ondervinden, niet alleen door de toename van het aantal mensen, maar ook door de keuze waar de woningen zullen komen. De MKBA en MER zijn bedoeld om deze effecten voor de verschillende alternatieven in kaart te brengen en zo de alternatieven te kunnen vergelijken. Het IJmeer is een Natura2000-beschermd gebied, waardoor de milieueffecten van groot belang zijn.

Ecorys is in Nederland toonaangevend als het gaat om (maatschappelijke) kostenbaten-analyses en heeft veel ervaring met het uitvoeren hiervan binnen onder meer transport, vastgoed en stedelijke ontwikkeling. DHV is zeer ervaren in het uitvoeren van milieueffectrapportages rond ruimtelijke inrichtingsprojecten en locatiekeuzes. De gecombineerde expertise en ervaring van beide bureaus maakten de combinatie tot de beste partner voor de geïntegreerde effectanalyse rond het RRAAM-project.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ecorys Nederland