Advies Dekker over aanpak regeldruk in de bouw

Verantwoordelijkheid en vertrouwen centraal bij aanpak regeldruk bouwsector

Den Haag – Bedrijven in de bouwsector moeten van de overheid het vertrouwen krijgen dat zij rekening houden met maatschappelijke belangen. Daarom moet de overheid alleen de kaders vaststellen en zorgen voor consistente en eenduidige regels. Op deze manier kan de regeldruk voor het bedrijfsleven in de bouwsector omlaag. Bedrijven moeten verantwoordelijkheid nemen voor het gestelde vertrouwen. Beschamen zij dit, dan moeten er zware sancties kunnen worden opgelegd.

Dit adviseert de Commissie Fundamentele Verkenning Bouw in haar rapport ‘Privaat wat kan, publiek wat moet; vertrouwen en verantwoordelijkheid in de bouw’. De commissie, onder leiding van Sybilla Dekker, heeft op 14 mei 2008 het rapport aan minister Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie) en staatssecretaris Heemskerk (Economische Zaken) gepresenteerd.

Een aantal concrete aanbevelingen van de Commissie zijn:

• Afschaffen gemeentelijke toets aan de technische voorschriften

De bouwsector is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de technische voorschriften en ook voor het beheersen van het hele bouwproces. De gemeente moet alleen nog toetsen of aanvragers van bouwvergunningen dit proces goed op orde hebben.

• Geen lokale ‘kop’ op landelijke regelgeving

Gemeenten mogen geen aanvullende eisen stellen bovenop landelijk geldende voorschriften.

• Vereenvoudiging van bestemmingsplannen

Dit moet minder gedetailleerd en uniformer. Ook moeten de mogelijkheden voor beroepsprocedures worden ingeperkt.

• Experimenteren met gebiedsconcessies

Overheden stellen heldere publieke randvoorwaarden voor de ontwikkeling van een gebied. Vervolgens krijgen private partijen de volledige bevoegdheid voor realisatie en beheer.

De Commissie Fundamentele Verkenning Bouw is een adviescommissie onder leiding van oud-minister van VROM, Sybilla Dekker. Het kabinet heeft de commissie opdracht gegeven de regelgeving in de bouw te bekijken en mogelijkheden aan te wijzen om tot vermindering van de regeldruk te komen. Op korte termijn volgt een tweede Fundamentele Verkenning van de regels in de transportsector.

De Fundamentele Verkenningen zijn onderdeel van het Plan van Aanpak Regeldruk, dat staatssecretaris Heemskerk samen met staatssecretaris De Jager in 2007 heeft gepresenteerd. Het kabinet heeft daarin de ambitie uitgesproken om de regeldruk merkbaar te verminderen: juist die regels aanpakken waarvan ondernemers zeggen het meeste last te ondervinden.

Het rapport ‘Privaat wat kan, publiek wat moet; vertrouwen en verantwoordelijkheid in de bouw’ is te downloaden via www.vrom.nl en www.ez.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken