Aanbestedingswet stimuleert innovatie onvoldoende

Gouda – De huidige uitwerking van de nieuwe Aanbestedingswet verandert niets aan de bestaande praktijk van gunnen op laagste prijs. Gunnen op basis van kwaliteit/prijs zou zowel innovatie als duurzaam ondernemen binnen de bouwsector bevorderen, maar de regelgeving biedt daarvoor onvoldoende handvatten. Als het kabinet zijn doelstelling van 100% duurzaam inkopen in 2010 waar wil maken, is gunnen op basis van kwaliteit/prijs van essentieel belang. Door duurzaamheid op te nemen in de gunningsvoorwaarden wordt de kabinetsdoelstelling een stimulans voor innovatie in de bouw.

Dit schrijft de Regieraad Bouw in een brandbrief aan de Tweede Kamer. Aanleiding zijn de algemene maatregelen van bestuur die minister Van der Hoeven van Economische Zaken heeft voorgesteld als nadere uitwerking van de Aanbestedingswet. De invalshoek hierbij is dat het aanbestedingsproces professioneler zal verlopen door het aangeven van juridische kaders en procedures.

De Regieraad schrijft aan de Tweede Kamer het hier niet mee eens te zijn. Volgens de raad kan een algemene maatregel van bestuur niet tegelijkertijd de regelgeving voorschrijven en dienst doen als een handleiding voor professioneel aanbesteden. Een moeilijk te doorgronden juridisch document zal door aanbesteders niet worden gebruikt om de juiste werkwijze na te gaan. In de voorgestelde regelgeving staat ook niet welke afwegingen kunnen of moeten worden gemaakt bij de diverse aanbestedingsvormen.

Daarom vindt de Regieraad dat de regelgeving zich dient te beperken tot het bieden van een goed juridisch kader. De wet moet worden aangevuld met een professionele standaard die de regels toegankelijk maakt en vorm geeft aan een goede aanbesteding. Precies met dat doel is de Regieraad bezig met het opstellen van een Leidraad Aanbesteden in de bouw. Deze – elektronisch ondersteunde – handleiding toont de keuzemogelijkheden en hun gevolgen bij een aanbestedingsprocedure.

Volgens de Regieraad Bouw wordt innovatie ook bevorderd door veiligheid op de werkvloer bij aanbestedingen te betrekken. Minister Donner van Sociale Zaken heeft toegezegd dit te onderzoeken. Met dit kwaliteitscriterium kunnen opdrachtgevers al tijdens de offertefase zien of potentiële opdrachtnemers goed voor de veiligheid van hun medewerkers zorgen.

De Regieraad Bouw is in 2004 het leven geroepen door de ministers van Economische Zaken, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Verkeer en Waterstaat. De ambitie is vernieuwing van de bouwsector te stimuleren en te borgen bij alle betrokken partijen. Professioneel opdrachtgeverschap is daarbij een van de prioriteiten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Regieraad Bouw