Regieraad Bouw Jaarverslag 2006

Van resultaat naar metamorfose

Gouda – Er is groeiende, gezamenlijke ambitie en vastbeslotenheid om de bouw om te vormen tot een innovatieve, transparante en op kwaliteit concurrerende sector. Dat is de belangrijkste conclusie van het Jaarverslag 2006 van de Regieraad Bouw.

Voor de Regieraad Bouw was 2006 het jaar van de afronding van zijn werkzaamheden en het overdragen van het vernieuwingsvaandel aan de nieuw benoemde Regieraad Bouw II. In totaal is de eerste Regieraad een kleine drie jaar actief geweest. In februari 2004 werd de raad geonstalleerd door de ministers van Economische Zaken, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Verkeer en Waterstaat. Na de bevindingen van de parlementaire enqujte bouwnijverheid, luidde de opdracht aan de Regieraad: breng de noodzakelijke vernieuwingen in de bouw op gang, normaliseer de verhoudingen in de sector en herstel het onderlinge vertrouwen.

Er zijn de afgelopen drie jaar belangrijke slagen gemaakt om deze opdracht te vervullen. In 2005 werd het Vernieuwingsoffensief Bouw gelanceerd, een vernieuwingsvisie met daaraan gekoppeld een meerjarenprogramma met doelstellingen en prioriteiten. Met als centrale thema’s transparantie, innovatie en kwaliteit/prijs. Sindsdien hebben de rijen in de bouw zich duidelijk aaneengesloten. Via Vernieuwingsakkoorden hebben inmiddels 14 branche- en koepelorganisaties zich geschaard achter het gedachtegoed van de Regieraad en hun eigen rol genomen in het Vernieuwingsoffensief. Dank zij de vorming van vijf regionale Regieraden Bouw heeft de vernieuwing ook in de regio wortel geschoten.

De bondgenoten die de Regieraad in zijn missie ondersteunen zijn inmiddels talrijk. Syntens (richting MKB) en PIANOo (richting publieke opdrachtgevers) zijn direct aangesloten op het Vernieuwingsoffensief. PSIBouw komt na de fase waarin projecten werden bedacht en opgedragen in de fase van ‘oogsten’. Hierdoor ontstaat extra stuwkracht vanuit de kenniswereld, die ook hulp kan bieden bij het overwinnen van problemen die zich in de vernieuwingspraktijk aandienen.

Ook internationaal is gezorgd voor het opbouwen van relaties om te leren van de elders opgedane ervaringen. DeltaNeth houdt Nederland adequaat aangesloten op de vernieuwingsactiviteiten die in Europees ECTP-verband plaatsvinden.

De titels van de jaarverslagen vormden de afgelopen jaren een weerspiegeling van de voortgang die in het Vernieuwingsoffensief Bouw werd geboekt. Zo luidde in 2004 het motto ‘Van voorbereiding naar uitvoering’ en ging het in 2005 om ‘Van uitvoering naar resultaat’. Het verslag over 2006 heeft als titel meegekregen ‘Van resultaat naar metamorfose’. Daarmee wordt niet beweerd dat de bouwsector al een complete metamorfose heeft ondergaan. Maar de gedaanteverwisseling naar een moderne, innovatieve en maatschappelijk betrokken bedrijfstak is wel duidelijk op gang gekomen.

De komende drie jaar gaat de nieuwe Regieraad Bouw, die op 1 januari 2007 is aangetreden, deze vernieuwingsbeweging verder uitbouwen, verdiepen en verankeren.

U kunt het jaarverslag downloaden via www.regieraadbouw.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Regieraad Bouw