Sectoren zetten afspraken over veilig werken voort

Sectoren zetten afspraken over veilig werken voort na afloop van contract

Den Haag – Sectoren waar sociale partners en overheid afspraken over veilig en gezond werken hebben
vastgelegd in zogenoemde arboconvenanten, zetten vaak de afspraken voort nadat het
convenant is afgelopen. Dat blijkt uit een onderzoek dat staatssecretaris Van Hoof van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 10 november 2006 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In de
evaluatie zijn de afspraken in onder andere de horeca, ziekenhuizen, rijksoverheid,
kinderopvang en bouw onderzocht.

In arboconvenanten maken werkgevers en werknemers in risicovolle sectoren samen met de
overheid concrete afspraken over hoe ze de arbeidsomstandigheden kunnen verbeteren en
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid kunnen verminderen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door
de werkdruk te verminderen of zware lichamelijke belasting te voorkomen. Inmiddels zijn
er 69 van dit soort convenanten afgesloten waar 3,7 miljoen werknemers onder vallen.

Het onderzoek moest uitwijzen wat er na afloop van de convenanten met de afspraken
gebeurt. In twaalf van de afgeronde 18 convenanten zetten werkgevers (een deel van) de
afspraken voort op sectorniveau. In 17 sectoren zijn organisaties aangewezen die ervoor
zorgen dat de afspraken kunnen worden voortgezet. Deze organisaties stimuleren
bijvoorbeeld de samenwerking tussen betrokken partijen. Verder hebben werkgevers en
werknemers in alle 18 sectoren geregeld dat instrumenten en producten die tijdens de
looptijd van het convenant zijn ontwikkeld, beschikbaar blijven. Hierbij gaat het
bijvoorbeeld om informatie in folders en op websites.

De resultaten zijn volgens Van Hoof ‘en steun in de rug’ voor de nieuwe Arbowet die begin 2007 ingaat. In deze wet schrijft de overheid niet langer in detail voor aan welke
eisen bedrijven moeten voldoen. De overheid stelt wel kaders en randvoorwaarden die
werkgevers en werknemers op maat kunnen invullen. Het onderzoek maakt deel uit van de
finale evaluatie arboconvenanten. Deze verschijnt naar verwachting in het najaar van
2007, na het aflopen van de laatste arboconvenanten.

Meer informatie
De Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Van Hoof bij het rapport ‘Borging van arboconvenanten’ en Eindrapport: ‘Borging van arboconvenanten’vindt u op de internetsite van het ministerie van SZW: www.szw.nl