Samenwerking beheerders stormvloedkeringen

Den Haag – De beheerders van de stormvloedkeringen gaan kennis en ervaring uitwisselen om ervoor te zorgen dat hun waterwerken het achterland optimaal blijven beschermen.

Hun voornemen is bezegeld met het samenwerkingsconvenant dat DG Bert Keijts van Rijkswaterstaat en dijkgraaf Sybe Schaap van het Waterschap Groot-Salland op 20 juni 2007 hebben ondertekend.

De veiligheid van stormvloedkeringen (en dus van het achterland) wordt mede bepaald door de betrouwbaarheid waarmee de kering open en dicht kan. De kans dat de kering hapert, de ‘faalkans’, mag niet groter zijn dan een, door de Wet op de waterkering voorgeschreven waarde. Om hieraan te voldoen worden er bijzondere eisen gesteld aan het beheer en onderhoud van de kering. Bij Rijkswaterstaat wordt een steunpunt opgericht dat de beheerders gaat helpen bij het toepassen van het ‘faalkansgestuurd’ uitvoeren van beheer en onderhoud.

Het convenant behelst de samenwerking tussen de beheerders van de stormvloedkeringen in de Nieuwe Waterweg, Oosterschelde, Haringvliet en bij Ramspol. Het waterschap Groot Salland is erbij betrokken, omdat het verantwoordelijk is voor het beheer van de Balgstuw die west-Overijssel beschermt tegen het water van het IJsselmeer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat