GS NH stellen Actieplan Luchtkwaliteit vast

Haarlem – Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) hebben ter bescherming van de volksgezondheid het Provinciaal Actieplan Luchtkwaliteit vastgesteld. Dit actieplan bevat een groot pakket maatregelen en (vervolg)acties en spoort met het Landelijk Besluit Luchtkwaliteit van 5 augustus 2005. Het aantal mensen dat in Noord-Holland aan te hoge concentraties fijn stof en stikstofoxiden is blootgesteld, zal fors dalen. Daarmee wordt de aanleg van nieuwe wegen, woonwijken en bedrijventerreinen weer mogelijk.

De grootste knelpunten met luchtkwaliteit komen vooral in het zuiden van Noord-Holland voor: de luchtkwaliteit is daar matig tot periodiek slecht. In de regio Midden is luchtkwaliteit redelijk tot goed, algemene en locale maatregelen kunnen hier afdoende zijn. In de Noordkop is de luchtkwaliteit goed en op sommige plaatsen zelfs uitmuntend.

GS hebben aanvullend op recent kabinetsbeleid, nu een Provinciaal Actieplan Luchtkwaliteit vastgesteld, inclusief generieke maatregelen voor de industrie, verkeer en vervoer, zee- en binnenvaart, energie-opwekkende bedrijven en de landbouw. GS hebben gemeenten gevraagd binnen hun taken en bevoegdheden hetzelfde te doen.

Saldobenadering
GS gaan uit van de z.g. saldobenadering bij ruimtelijke besluiten over nieuwe wegen, woonwijken en bedrijventerreinen. Plannen kunnen doorgaan als op basis van gedegen onderzoek is aangetoond dat per saldo de luchtkwaliteit voor veel mensen verbetert. Zoals bijvoorbeeld bij de geplande verplaatsing van de N201 naar buiten de bebouwde kommen van Aalsmeer, Uithoorn en Amstelhoek.

Op basis van het landelijk Besluit Luchtkwaliteit van augustus 2005 zullen GS de saldobenadering ook toepassen op situaties waar niet geheel aan de grenswaarden kan worden voldaan onder voorwaarde dat op projectniveau adequate maatregelen zijn genomen en luchtkwaliteitplannen door gemeenten zijn vastgesteld.

Gemeentelijke actieplannen
GS hebben daarom gemeenten, met name in de agglomeratie Amsterdam-Haarlem en de regio Gooi- en Vechtstreek gevraagd gemeentelijke en/of regionale actieplannen luchtkwaliteit op te stellen. Dit naast de wettelijke verplichting tot de jaarlijkse rapportage als gevolg van het landelijk Besluit Luchtkwaliteit. De provincie steunt de gemeenten bij het opstellen van hun actieplannen, coördineert en bewaakt de regionale samenhang. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer en Uithoorn hebben inmiddels het Regionaal Actieplan Luchtkwaliteit N201+ vastgesteld. GS hebben met dit plan ingestemd.

Resultaten preventief onderzoek grote projecten
De ervaring leert dat bestemmingsplannen voor nieuwe wegen, woonwijken en bedrijventerreinen kunnen sneuvelen bij de Raad van State als onvoldoende rekening is gehouden met recente wet- en regelgeving. Het gaat hierbij vooral om het Landelijk Besluit Luchtkwaliteit, de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn, de Flora- en Faunawet en wetgeving op het gebied van de externe veiligheid. Uit preventie heeft de provincie Noord-Holland van april tot medio juni bij de provincie ingediende gemeentelijke bestemmingsplannen en eigen provinciale projecten in de streekplannen Noord-Holland Zuid en –Noord op bovengenoemde aspecten doorgelicht. De belangrijkste conclusie bij provinciale projecten is dat bij de meeste op een of meerdere aspecten nader onderzoek nodig zal zijn. Dit zal niet tot vertraging leiden omdat bij alle projecten het in de verdere reguliere planvorming wordt opgenomen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Holland