Kustversterking Katwijk van start

Katwijk krijgt een veilige kust. Dat hebben vertegenwoordigers van het hoogheemraadschap van Rijnland, de gemeente Katwijk, de provincie Zuid-Holland en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat vandaag bevestigd door het ondertekenen van een intentieverklaring. Het is de eerste officiële stap op weg naar het opstellen van een definitief versterkingsplan. De komende twee jaar zal het plan worden ontwikkeld in nauw overleg met betrokken bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Als alles volgens plan verloopt start de uitvoering in het najaar van 2010.

Onvoldoende bescherming

De zeespiegel stijgt. Dat betekent dat de kustverdediging in Nederland op termijn niet meer overal voldoende bescherming biedt. Dat geldt ook voor de kust bij Katwijk aan Zee. Onderzoek wijst uit, dat over twintig jaar in extreme omstandigheden problemen kunnen ontstaan. Bijzonder aan de situatie in Katwijk aan Zee is, dat de kustverdediging die het achterland beschermt – de zogenaamde primaire kering – niet parallel aan de kust loopt maar door het dorp. Als gevolg daarvan wonen in Katwijk aan Zee ongeveer 3000 mensen ‘buitendijks’.

Intentieverklaring

In de intentieverklaring die is ondertekend, liggen de uitgangspunten vast die worden gehanteerd bij het opstellen van het definitieve plan voor de kustversterking bij Katwijk en de uitvoering van dat plan. De intentieverklaring bevat formele afspraken over de verdeling van verantwoordelijkheden. Belangrijk element daarbij is, dat het versterkingsplan in gezamenlijkheid wordt opgesteld met het hoogheemraadschap van Rijnland als trekker. Ook is vastgelegd dat er geen oplossingsvarianten zijn die bij voorbaat worden uitgesloten. Op basis van technisch onderzoek en de afweging van inhoudelijke en financiële belangen maken de betrokken organisaties gezamenlijk een keuze voor een voorkeursvariant. Vanzelfsprekend worden de belangen van onder andere bewoners en ondernemers daarbij meegenomen.

Planproces en uitvoering

In de komende twee jaar wordt een definitief plan opgesteld voor de versterking van de kust bij Katwijk: het Versterkingsplan. Globaal gebeurt dat in twee stappen die volgens planning ieder ongeveer één jaar duren:

* De eerste stap heeft tot doel om een keuze te maken voor de manier waarop de kust wordt versterkt: welke variant heeft de beste prijs-kwaliteit verhouding? Onder andere tijdens inspraak- en voorlichtingsbijeenkomsten krijgen belanghebbenden de kans ideeën aan te dragen en hun mening te geven. De uiteindelijke keuze voor een variant wordt gezamenlijk gemaakt door hoogheemraadschap, gemeente, provincie en het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

* De tweede stap heeft tot doel om de gekozen variant uit te werken tot een technisch uitvoerbaar plan. De genoemde organisaties stellen dat plan vast als hét Versterkingsplan.

Als dat plan is vastgesteld wordt een aannemer geselecteerd die het plan gaat uitvoeren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Hoogheemraadschap van Rijnland