VROM: Concentraties fijn stof afgelopen jaren lager

Den Haag – De concentraties fijn stof liggen mogelijk tien tot vijftien procent lager dan eerder werd aangenomen. Dat concludeert het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) in een vandaag gepresenteerd rapport over fijn stof. Het aantal knelpunten – plekken waar te veel fijn stof in de lucht zit – is daardoor veel lager. Ook zal Nederland eerder voldoen aan de Europese grenswaarden.

De achtergrondconcentraties fijn stof worden berekend met metingen en computermodellen. Daarin zitten veel onzekerheden. De afgelopen jaren is het aantal meetstations in het landelijk meetnet Luchtkwaliteit echter uitgebreid van negentien naar 39 en wordt meer geavanceerde meetapparatuur gebruikt. Ook worden de resultaten getoetst aan Europese referentiemetingen. Dat verklaart mede de lagere concentraties fijn stof.

Het MNP trekt op grond van het rapport voorzichte conclusies. ‘Als de lage concentraties zich ook in de toekomst voordoen, is de omvang van het fijnstofprobleem kleiner dan tot nu toe werd aangenomen.’ Het aantal plekken waar in 2010 de Europese grenswaarden nog worden overschreden is ruim de helft minder dan eerdere schattingen. Die normen worden dan alleen nog in de grote steden van de Randstad, in het zuiden van Nederland en langs een aantal drukke snelwegen niet gehaald.

Gemeenten en provincies gebruiken de gegevens van het MNP voor hun rapportages over de luchtkwaliteit. Die rapportages stellen zij de komende weken op. De verwachting is dat zij minder knelpunten tegenkomen. Toch onderstreept het NMP wel dat fijn stof een groot probleem blijft. Het is alleen minder groot dan op basis van eerdere onderzoeken werd aangenomen. Tot voor kort ging het planbureau ervan uit dat de overschrijding van de Europese normen voor fijn stof de komende 20 jaar nauwelijks zou veranderen. Nu concludeert het NMP dat met extra lokaal, nationaal en Europees beleid in aanvulling op het huidige prinsjesdagpakket het fijnstofprobleem rond 2015 opgelost kan zijn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie VROM