Rapportage luchtkwaliteit 2004 gemeente Maastricht

Maastricht – Ingevolge het Besluit Luchtkwaliteit heeft Maastricht de luchtkwaliteit in de gemeente in beeld gebracht. Door middel van onderzoek is nagegaan of er in 2004 sprake was van overschrijding van de wettelijke luchtkwaliteitsnormen voor stikstofdioxide (NO2), koolmonoxide (CO), fijn stof (PM10), en benzeen (C6H6).

Geconcludeerd wordt dat:
– er geen overschrijding is van de normen van de normen voor benzeen en CO;
– de normen voor fijn stof (PM10) grootschalig worden overschreden;
– er sprake is van lokale overschrijding van de grenswaarde en de plandrempel voor NO2.
De gemeente Maastricht stelt nog in 2005 een plan van aanpak op om in 2010 te voldoen aan de eisen voor stikstofdioxide. In dit plan wordt ook aandacht besteed aan maatregelen ter verlaging van de concentraties fijn stof.

Grenswaarde/plandrempel
De gemeente Maastricht ligt in het Maasdal, waardoor luchtverontreiniging vaak blijft hangen en als een deken over de stad ligt. De luchtkwaliteit in Maastricht wordt mede bepaald door de zware industrie in het Ruhrgebied en de regio Luik. De gemeente kent een aantal binnenstedelijke hoofdwegen en wordt doorsneden door de A2 stadstraverse.
De grenswaarde is de norm waaraan stikstofdioxide in 2010 en fijn stof in 2005 moet voldoen. Het is vaak onmogelijk om meteen te voldoen aan de grenswaarde. Daarom wordt er stapsgewijs naar de grenswaarden toegewerkt m.b.v. plandrempels (tussentijdse grenswaarden). De plandrempels worden ieder jaar lager zodat zij in 2005 respectievelijk 2010 gelijk zijn aan de grenswaarden. Wanneer er een overschrijding van de grenswaarde is, maar geen overschrijding van de plandrempel, dan kan er van worden uitgegaan dat door het huidige bronbeleid (het schoner worden van voertuigen) in 2010 aan de grenswaarde zal worden voldaan. Wanneer de plandrempel ook wordt overschreden is het bronbeleid alleen niet voldoende om aan de grenswaarde te kunnen gaan voldoen, maar zullen aanvullende maatregelen moeten worden bepaald.

Uit de resultaten blijkt dat op een groot aantal locaties in 2004 de normen voor luchtverontreinigende stoffen worden overschreden. Het aantal locaties waar de overschrijdingen aanwezig zijn, het totale aantal meters wegvak en de hoogte van de overschrijdingen zijn in vergelijking met 2003 enigszins afgenomen. Voor die locaties waar de grenswaarden voor NO2 en PM10 in 2010 nog steeds worden overschreden wordt onderzocht welke maatregelen mogelijk zijn om de overschrijding op te heffen of terug te dringen. Hierbij wordt gekeken naar locatiespecifieke en algemene maatregelen zoals:
– Selectieve afsluiting van wegen;
– verbetering doorstroming verkeer;
– verkeersafwikkeling;
– toevoeging groen in de stad.
Voor dit maatregelenpakket is een budget van € 4,5 miljoen beschikbaar.

Plan van Aanpak
Indien plandrempels worden overschreden, moet er een plan van aanpak worden opgesteld om in 2010 respectievelijk 2005 aan de grenswaarden te voldoen. Ten aanzien van NO2 ligt deze verantwoordelijkheid bij de gemeente. Ten aanzien van fijn stof (PM10) worden de plandrempels in heel Nederland overschreden, reden waarom het Rijk verantwoordelijk is voor het opstellen van een plan van aanpak. Een dergelijk plan wordt in overleg met provincies en gemeenten voorbereid. In het gemeentelijk actieplan zal niet alleen aandacht worden besteed aan maatregelen ter verlaging van de concentraties voor NO2, maar ook voor fijn stof.

Actieplan NO2
Conform het Besluit Luchtkwaliteit wordt er een actieplan NO2 opgesteld, waarin eveneens gekeken wordt naar mogelijke maatregelen ter vermindering van de concentraties fijn stof. De planning voor het opstellen van dit actieplan is als volgt:
– 31 oktober 2005: Behandelen haalbaarheidsonderzoek locatiespecifieke en algemene maatregelen in raadscommissie Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit. Hierin wordt een eerste quickscan gemaakt van de maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit die in de gemeente Maastricht haalbaar zijn.
– November 2005: Infomarkt burgers en raadsleden.
– Eind november – december 2005: Behandelen luchtkwaliteitplan in raadscommissie Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit.
– Januari 2006: Vaststellen luchtkwaliteitplan in raad.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Maastricht