Geef Brabant de ruimte!

s-Hertogenbosch – De provincie Noord-Brabant is een sterke provincie die op sociaal, cultureel en economisch terrein een belangrijke plaats inneemt in Nederland. De inspanningen van de provincie dragen daaraan bij. Met de miljoenennota ondersteunt het kabinet de ontwikkeling van Brabant bijvoorbeeld rond de innovatie. Maar ten aanzien van infrastructuur, luchtkwaliteit, de investeringen in het landelijk gebied zijn er zorgen over de inzet van het kabinet. Decentralisatie wordt als uitgangspunt verkondigd maar in de praktijk werkt het Rijk nog steeds centralistisch. Dat zeggen Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

Bijna 20% van de totale Nederlandse productie komt uit Brabant. Circa 40% van het nationale budget voor onderzoek en ontwikkeling wordt in Brabant geinvesteerd. De Brabantse wegen, spoorwegen en vaarwegen zijn de verbindingsaders van de Randstad met Europa.

A4
Het is in dit verband van groot belang dat er deze maand een besluit genomen wordt over de aanleg van de A4, de route Rotterdam-Antwerpen, in West-Brabant.

Het landelijk gebied in Brabant is goed voor eenvijfde van de nationale agrarische productie en is ecologisch bijzonder rijk. De steden Breda, Tilburg, Eindhoven, s-Hertogenbosch en Helmond vormen met bijna 800.000 inwoners in een urbane zone met ruim 1,4 miljoen inwoners BrabantStad het tweede stedelijk netwerk van Nederland.

Instrumenten voor de aanpak van problemen
Om de kracht van Brabant verder te kunnen inzetten voor de ontwikkeling van Nederland moeten problemen op het gebied van de economie en innovatie, de vernieuwing van het landelijk gebied, de infrastructuur en bereikbaarheid, de luchtkwaliteit en het milieu worden aangepakt. Ook de cultuur in Brabant en Zuid-Nederland verdient aandacht van het Rijk. Daarvoor is er, naast geld instrumentarium nodig. Daar wordt over gesproken maar het is hoog tijd dat die woorden worden omgezet in daden. Dat betekent dat wetgevingstrajecten worden afgerond en er duidelijke afspraken komen tussen de overheden in Nederland.

Innovatie, mobiliteit, luchtkwaliteit, energie en landelijk gebied
Innovatie is de sleutel tot vernieuwing van de economie. GS zijn verheugd over de investeringen in kennis, onderwijs, onderzoek en innovatie. Zelf heeft de provincie in de periode tot 2007 €18 miljoen uitgetrokken voor innovatie bij ondermeer het MKB. De verdere ontwikkeling van Brabant als toonaangevende kennis en innovatieregio vereist dat gelden uit het Fonds Economische Structuurversterking, de Europese Structuurfondsen en geld vanuit de nota Pieken in de Delta gebundeld worden ingezet.
Naast innovatie is bereikbaarheid een factor bij economische groei. GS stellen vast dat de investeringen in het MIT onvoldoende zicht bieden op een spoedige realisering van mobiliteitsprojecten (OV-netwerk Brabant, A27, A4) die voor Brabant en Nederland van essentieel belang zijn.

De luchtkwaliteit in het grootste deel van Brabant voldoet niet aan de Europese normen en zonder toereikende maatregelen zal dat ook in 2010 niet het geval zijn. Dat komt door onder andere de geografische ligging tussen belangrijke Europese industriegebieden. GS zijn verheugd over de inzet van €900 miljoen voor de verbetering van de luchtkwaliteit. Gelet op de mate van belasting van de luchtkwaliteit in Brabant, gaat het college er van uit dat veel van de maatregelen in Brabant genomen worden. Er moet ruimte komen voor regionaal maatwerk voor bijvoorbeeld de uitstoot van fijnstof. Ook wil de provincie samen met het Rijk werken aan grensoverschrijdende afstemming.
De plannen voor de herinrichting van het landelijk gebied zijn klaar. Het komt nu aan op de uitvoering. Daarvoor zijn de middelen uit het Investeringsbudget Landelijk Gebied hard nodig. Nieuwe ontwikkelingen op het terrein van de biologische landbouw en mestverwerking vragen om een actieve inzet.

Het is van groot belang dat het kabinet een duurzame energiehuishouding tot een sleutelopgave maakt. Ook de provincie Noord-Brabant maakt daar werk van. GS willen samen met het Rijk de inzet van biobrandstoffen bevorderen en vinden de “witte energiecertificaten”een goed instrument om het bedrijfsleven te stimuleren.

Cultuur, jeugdzorg
Er komt 11 miljoen euro beschikbaar voor de restauratie van de kanjermonumenten. GS hebben de restauratie van Brabantse kanjermonumenten voorgeschoten. Het college gaat er van uit dat dit geld terug betaald wordt. GS zijn gelet op de groeiende behoefte aan jeugdzorg verheugd over het extra geld dat beschikbaar komt maar het college wijst er desalniettemin op dat Brabant van het Rijk per jeugdige het minste geld beschikbaar krijgt.

Niet decentraliseren met een Haagse blik
GS vinden dat de afstemming tussen Rijk, de provincies en de gemeenten over bestuurlijke verantwoordelijkheden en de uitvoering beter moet. Zij wijzen er op dat de discussie over het middenbestuur moet leiden tot heldere kaders en een duidelijke positionering van de provincies. Door haar grootte en schaal heeft de provincie Noord-Brabant de juiste maat om regionale problemen op te lossen en haar rol in te vullen. Ten slotte wordt de decentralisatie van beleid maar al te vaak vergezeld van onvoldoende geld. Of worden er eisen gesteld die de gemeenten of de provincies voor grote problemen stellen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant