FNV Bouw: positieve aanzet, nu koopkracht nog

Woerden – In de Miljoenennota ziet FNV Bouw met 445.000 nieuwe woningen in de komende vijf jaar een positieve aanzet voor de woningbouw. Dat geeft perspectief voor zowel de kwalitatieve woningnood als voor het gebrek aan werk in de bouw. Over de koopkracht van grote groepen is de bond minder positief. Zo wil de bond een ‘koppeling plus extra’ en steunt hij het FNV-voorstel om de zakelijke kilometers met de eigen auto belastingvrij te verhogen tot 28 cent per kilometer.

1. Koppeling-plus
FNV Bouw is teleurgesteld in de aangekondigde koopkrachtontwikkelingen, na alle bombarie die het kabinet daarover eerder heeft gemaakt. Het is niet voor alle groepen dat na het zuur het zoet komt. Vooral de minima komen er slecht af met percentages tussen de 0 en 1. Dat is ruimschoots onvoldoende. Zeker nadat FNV Bouw in onderzoek onder zijn eigen leden moest vaststellen dat de netto-uitkeringen van WAO’ers in 2004 met meer dan 3% waren gedaald. Daarom pleit FNV Bouw voor een extra verhoging van de uitkeringen met 0,6% per 1 januari 2006.

2. Stimulansen voor sectorale loopbaaninitiatieven
FNV Bouw werkt in zijn eigen sectoren hard aan het verbeteren van de loopbaanmogelijkheden van werknemers. In de bouwsector wordt het loopbaanproject dat op experimentele basis in de steiger-bouw en de provincie Noord-Holland is opgezet, naar een landelijk systeem uitgebreid. Ook in andere sectoren komt dit soort initiatieven van de grond, op aandringen van de bond. De mogelijkheden van werknemers om zich, gericht op werk, bij- of om te scholen worden zo sterk vergroot. Fiscale stimulansen en projectsubsidies voor dit soort maatregelen zouden hoger op de agenda van het kabinet moeten staan. FNV Bouw pleit daarom met de FNV voor invoering van een scholingsforfait.

3. Jeugdwerkloosheid
De jeugdwerkloosheid in Nederland is veel te hoog en veel te sterk gestegen. Dat geldt ook voor de werkloosheid onder (potentiele) jonge bouwvakkers. De instroomkansen van jongeren in de bouw zijn vooral klein voor jongeren met een allochtone achtergrond. Dat komt niet alleen vanwege tekortschietende kwalificaties, maar ook doordat werkgevers jongens met een allochtone achtergrond domweg niet de kans geven zich te bewijzen. Het is slecht voor de bouw in Nederland, en slecht voor het land als geheel, om jongere allochtonen de toegang tot de arbeidsmarkt te ontzeggen. FNV Bouw stelt zich ten doel samen met de werkgeversorganisaties in de bouw te komen tot maatregelen om de toegang van allochtone jongeren tot stageplekken en de BBL-opleiding te verbeteren. Eerste doel is discriminatie door leerbedrijven uit te sluiten. Jonge allochtonen die gekozen hebben voor de bouw en een vakopleiding volgen, moeten kunnen rekenen op een positieve ontvangst.

4. Reiskostenvergoeding naar 28 eurocent oprekken
FNV Bouw wil voorkomen dat de koopkracht van werknemers wordt aangetast door hoge benzine-prijzen. Dat kan door een hogere compensatie van de gereden kilometers. Werkgevers mogen nu tot achttien eurocent belastingvrij vergoeden, daarna betalen werknemers en werkgevers beiden hierover belasting. Nu de benzineprijs afgelopen weken met sprongen is verhoogd, zijn het de werknemers die veel autokilometers maken, zoals in de bouw, die extra klappen krijgen.

De overheid krijgt met verhoogde benzineprijzen meer geld binnen. Geef dat dan terug aan de burgers! Ook werkgevers kunnen over de brug komen. Die achttien eurocent is slechts een belastingregel. Werkgevers moeten zich hierachter niet verschuilen.

5. Arboconvenanten
FNV Bouw is het eens met het pleidooi van de SER om de bestaande arboregels te vervangen door een systeem van landelijke doelvoorschriften en de sectorspecifieke vertaling daarvan in catalogi met concrete regels. FNV Bouw heeft jaren gestreden om te komen tot goede regels over fysieke belasting, gezondheid en veiligheid. De bestaande regels mogen niet vervangen worden door de nieuwe wet voordat de sectorspecifieke catalogi zijn vastgesteld. We moeten trots zijn op onze arboregels, die een voorbeeld zijn in Europa.

6. Bouwinvesteringen
650 miljoen euro subsidie op woningbouw. Een echte investering in de leefbaarheid van onze samenleving wordt dit volgens FNV Bouw pas als bouwbedrijven hun kennis over de kwaliteit van de woonomgeving kunnen inbrengen. Wijzigingen in het huurbeleid mogen volgens FNV Bouw niet leiden tot gettovorming. Wijken moeten leefbaar blijven. Die taak ligt niet alleen bij woningcorporaties, maar ook bij andere professionele projectontwikkelaars en verhuurders. Al deze spelers dienen medeverantwoordelijk te zijn voor de ruimtelijke ordening, vindt de bond, die van de overheid vraagt om hun inbreng te stimuleren. Op die manier, zo meent FNV Bouw, komen ook de kwaliteiten en de kennis van de mensen in de bouwbedrijven tot hun recht. ‘Dichtgetimmerde bestekken’ dienen plaats te maken voor overleg over ‘beter bouwen’: duurzaam en divers, gericht op een omgeving waar het prettig wonen is. Daarbij vindt FNV Bouw het midden- en kleinbedrijf in de bouw onmisbaar.

Investeringen in het voorkomen van wateroverlast juicht FNV Bouw toe, mede vanwege de dramatisch slechte werkgelegenheid in de grond-, weg- en waterbouw. Het komt nu aan op snelle investeringen, willen er in de toekomst voldoende bedrijven overblijven die garant staan voor bescherming van ons land tegen het wassende water van zee en rivier.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: FNV Bouw