Noord Brabant: Aardkundige Top-40 in beeld

‘s-Hertogenbosch – Noord-Brabant telt 40 gebieden waarvoor aanvullend ruimtelijk beschermingsbeleid is opgenomen in het Streekplan. Deze gebieden zijn beschreven in de Aardkundig Waardevolle Gebiedenkaart Noord-Brabant die vanaf 3 augustus 2005 via www.brabant.nl in te zien is. Hiermee geven GS aan in welke gebieden de bestaande beleidsregels ter bescherming van aardkundige waarden van toepassing zijn. De kaart is opgesteld voor de beoordeling van (gemeentelijke) ruimtelijke plannen, dan wel reconstructie- en gebiedsplannen en bij de toepassing van het ontgrondingenbeleid.

Op de kaart staan begrenzingen en omschrijvingen van o.a. de samenstelling en opbouw van de aardkorst, reliëfvormen aan het oppervlak, bodemtypen en (grond)waterstromingen. Voorbeelden zijn meanderende beken (Merkske) en stuivend zand (Loonse en Drunense Duinen). In Brabant zijn daarnaast ook fossiele verschijnselen te vinden bijvoorbeeld dekzandruggen (Regte heide), kreken (Biesbosch), verlaten meanders (Maasterrassen, Land van Cuijk) en pingo-ruïnes (Strabrechtse Heide).
Gebieden worden als waardevol beschouwd als de aardkundige verschijnselen nog een gave vorm hebben en/of in onderlinge samenhang voorkomen. Dan laten ze immers de ontstaanswijze van het landschap zien.

De provincie wil deze aardkundige waarden behouden vanwege de ecologische en cultuurhistorische betekenis omdat zij onvervangbaar zijn. Vanuit die gedachte heeft de provincie 40 gebieden van provinciale of nationale betekenis opgenomen in het Streekplan en voorzien van aanvullende ruimtelijke bescherming. De Aardkundig Waardevolle Gebiedenkaart is de concrete uitwerking van die 40 tot nu toe alleen globaal begrensde gebieden en bestaat uit een kaartatlas (schaal 1:25.000) en een toelichting.

Hiermee wil de provincie niet alleen de ruimtelijke begrenzing van dat beschermingsbeleid nader invullen, maar ook een impuls geven aan behoud en ontwikkeling van aardkundige waarden in reconstructie- en ander verband. En daarbij kan het natuurlijk ook gaan om aardkundige waarden buiten de 40 provinciale gebieden. De kaart is dan ook bedoeld om de kennis over aardkundige waarden te vergroten en om te inspireren tot verankering van dit thema in planvorming, uitvoering en beheer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Brabant