Inspraak Saneringprogramma Waterbodem Rijkswateren

Den Haag – Vooruitlopend op de vaststelling van het Saneringsprogramma door
de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat wordt het Ontwerp-
Saneringsprogramma in de geest van de saneringsregeling en
de Algemene wet bestuursrecht van 29 juni t/m 9 augustus 2005
ter visie gelegd. Tot en met 9 augustus 2005 worden belanghebbenden in de
gelegenheid gesteld schriftelijk op het Ontwerp-Saneringsprogramma
te reageren.

Gelet op artikel 63b van de Wet Bodembescherming wordt
het Saneringsprogramma Waterbodem Rijkswateren jaarlijks door de
Minister van Verkeer en Waterstaat opgesteld. Na vaststelling zendt
de Minister van Verkeer en Waterstaat het Saneringsprogramma
Waterbodem Rijkswateren bij de aanbieding van de Rijksbegroting
aan de Tweede Kamer.
Het Saneringsprogramma geeft een overzicht van waterbodemonderzoek
en waterbodemsaneringen die zijn geprogrammeerd in de wateren
waarvoor de Minister van Verkeer en Waterstaat waterkwaliteitsbeheerder
is op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
(Wvo). Het Saneringsprogramma bevat:
• de planning van onderzoek voor (vermoedelijk) ernstig verontreinigde
waterbodems en van waterbodemsaneringen voor ernstige gevallen
van waterbodemverontreiniging;
• een voortgangsrapportage van in 2004 uitgevoerde en in 2005
lopende onderzoeken/saneringen;
• een statusoverzicht van de (vermoedelijk) ernstig verontreinigde
waterbodems. In dit statusoverzicht wordt de status van verontreiniging
van de waterbodems weergegeven en het stadium van
onderzoek en/of van het saneringstraject.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat