Kabinet stelt klimaatdoelen per sector vast

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Geel van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de maximale CO2-uitstoot (kooldioxide) per sector vastgesteld. Het gaat om 38 miljoen ton CO2 voor verkeer en vervoer, 112 miljoen ton CO2 voor de industrie en energiesector, 7 miljoen ton CO2 voor de landbouw en 29 miljoen ton CO2 voor de gebouwde omgeving in 2010. De maxima zijn gebaseerd op een rapport van RIVM/ECN, die daarover overleg hebben gevoerd met de sectoren. Bij het vaststellen van de maxima is rekening gehouden met het huidige kabinetsbeleid, zoals de bestaande afspraken met de industrie en de landbouw.

Met de voorgestelde maxima gaat het kabinet ervan uit dat de Kyoto-doelstelling wordt gehaald en dat de verschillende sectoren een evenwichtige bijdrage leveren. Nederland heeft zich verplicht om de uitstoot van broeikasgassen in de periode 2008-2012 met 6 procent te verminderen ten opzichte van 1990.
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat en het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeer (VROM) zijn verantwoordelijk voor de klimaatdoelen van verkeer.
Het ministerie van Economische Zaken is verantwoordelijk voor het halen van de klimaatdoelen van de sectoren industrie en energie en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is verantwoordelijk voor de klimaatdoelen van landbouw. Het ministerie van VROM is ook verantwoordelijk voor de klimaatdoelen van de gebouwde omgeving, de overige broeikasgassen en de coördinatie van het klimaatbeleid.
Recentelijk hebben minister Brinkhorst en staatssecretaris Van Geel een akkoord bereikt met de industrie en de energiesector over emissiehandel. De sectoren krijgen 115 miljoen ton CO2 toebedeeld voor de periode 2005-2007. Dit laat onverlet dat de totale emissie van deze sectoren in 2010 niet meer mag bedragen dan 112 miljoen ton CO2. Het Europese emissiehandelssysteem treedt in 2005 in werking. Ter voorbereiding hiervan moet Nederland uiterlijk 1 april 2004 een plan indienen bij de Europese Commissie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM

Kabinet stelt klimaatdoelen per sector vast | Infrasite

Kabinet stelt klimaatdoelen per sector vast

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Geel van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de maximale CO2-uitstoot (kooldioxide) per sector vastgesteld. Het gaat om 38 miljoen ton CO2 voor verkeer en vervoer, 112 miljoen ton CO2 voor de industrie en energiesector, 7 miljoen ton CO2 voor de landbouw en 29 miljoen ton CO2 voor de gebouwde omgeving in 2010. De maxima zijn gebaseerd op een rapport van RIVM/ECN, die daarover overleg hebben gevoerd met de sectoren. Bij het vaststellen van de maxima is rekening gehouden met het huidige kabinetsbeleid, zoals de bestaande afspraken met de industrie en de landbouw.

Met de voorgestelde maxima gaat het kabinet ervan uit dat de Kyoto-doelstelling wordt gehaald en dat de verschillende sectoren een evenwichtige bijdrage leveren. Nederland heeft zich verplicht om de uitstoot van broeikasgassen in de periode 2008-2012 met 6 procent te verminderen ten opzichte van 1990.
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat en het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeer (VROM) zijn verantwoordelijk voor de klimaatdoelen van verkeer.
Het ministerie van Economische Zaken is verantwoordelijk voor het halen van de klimaatdoelen van de sectoren industrie en energie en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is verantwoordelijk voor de klimaatdoelen van landbouw. Het ministerie van VROM is ook verantwoordelijk voor de klimaatdoelen van de gebouwde omgeving, de overige broeikasgassen en de coördinatie van het klimaatbeleid.
Recentelijk hebben minister Brinkhorst en staatssecretaris Van Geel een akkoord bereikt met de industrie en de energiesector over emissiehandel. De sectoren krijgen 115 miljoen ton CO2 toebedeeld voor de periode 2005-2007. Dit laat onverlet dat de totale emissie van deze sectoren in 2010 niet meer mag bedragen dan 112 miljoen ton CO2. Het Europese emissiehandelssysteem treedt in 2005 in werking. Ter voorbereiding hiervan moet Nederland uiterlijk 1 april 2004 een plan indienen bij de Europese Commissie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM