Inspraak op aanwijzing Natura 2000 gebieden

Rotterdam – Vanaf 9 januari jl. tot en met 19 februari 2007 kan gereageerd worden op de ontwerpbesluiten voor de aanwijzing van een aantal speciaal te beschermen natuurgebieden. Een van de gebieden die ingesteld wordt als speciaal beschermd natuurgebied is de Voordelta.

De bescherming van natuur is nog steeds hard nodig omdat de natuur in Nederland steeds meer eenvormig wordt en veel zeldzame soorten verder in aantal afnemen. De natuurgebieden waar het om gaat zijn het in ecologisch opzicht waard om beschermd te worden, denk aan de Veluwe of de Biesbosch. Maar ze zijn het ook waard om behouden te worden vanwege allerlei andere waarden van het gebied voor de omgeving. Veel mensen kunnen in en om het gebied terecht voor recreatieve activiteiten. Dit zorgt voor toegevoegde waarden zoals meer woongenot, een betere gezondheid en een gunstig vestigingsklimaat. Ofwel, Natura 2000-gebieden renderen in ecologisch en economisch opzicht.

De aanwijzing van de Voordelta is voor PMR van belang, omdat binnen de Voordelta straks het Zeereservaat wordt ingesteld, dat maakt onderdeel uit van de verplichte natuurcompensatie die voortvloeit uit de komst van de Tweede Maasvlakte. Om de Voordelta te kunnen beschermen en ook het Zeereservaat dat daarbinnen valt, wordt een ontwerp beheerplan opgesteld waarin omschreven wordt welke maatregelen genomen worden om die bescherming te kunnen waarborgen.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Informatieavonden Mainportontwikkeling Rotterdam