Evaluatie Proefvakken Rollpave

In het rapport wordt een evaluatie gegeven van de proefvakken Rollpave op de A35 bij Hengelo en op de A37 bij Nieuw-Amsterdam. De meetresultaten van de uitgevoerde onderzoeken zijn samengevat en getoetst aan de gestelde eisen en streefwaarden, gevolgd door conclusies en aanbevelingen. Ook worden aangepaste formuleringen voor de eisen gegeven.

Het rapport telt 142 pagina’s. Hieronder vindt u de managementsamenvatting.

Managementsamenvatting
Rollpave is asfalt dat wordt aangebracht als geprefabriceerde matten “op de rol”. Het asfaltmengsel heeft een vrij open structuur (holle ruimte 16,5%, iets minder dan bij ZOAB) en ontleent zijn flexibiliteit aan een speciaal bindmiddel. Het product is ontwikkeld door Dura Vermeer en Intron. De circa 30 mm dikke asfaltmat wordt in een lengte van ca. 50 meter op grote rijstrookbrede haspels aangevoerd en op het te renoveren baanvak uitgerold. Aan de tussenlaag worden hoge eisen gesteld aan de vlakheid en weerstand tegen spoorvorming. Indien dit niet goed is, dient een nieuwe tussenlaag te worden aangelegd. Hierna wordt de hechtlaag via inductieve verwarming kleverig gemaakt om de mat ‘vast te plakken’ aan de tussenlaag. Aan het einde van de levensduur kan de mat in principe ook weer met deze inductieve techniek worden onthecht en worden opgerold.

Dit evaluatierapport bundelt de ervaringen omtrent drie proefvakken Rollpave:

 • Proefvak 1 op de A35 bij Hengelo, dat eind juni 2006 is aangelegd, en waar uitvoeringssnelheid nog niet meespeelde. Het is de eerste beproeving bij intensief verkeer. Met deze proef wordt getracht aandachtspunten te geven voor de geplande verdere proefvakken. Het proefvak is aangelegd op de hoofdrijbaan rechts (in zuidelijke rijrichting) tussen km 59,100 – km 59,600. Het vak heeft een breedte van circa 12,50 m: redresseerstrook, linkerrijstrook, rechterrijstrook en vluchtstrook;
 • Proefvak 2 op de A37 bij Nieuw-Amsterdam, dat eind januari 2007 is aangelegd, en waar de uitvoeringssnelheid is vastgelegd. Het is de eerste beproeving van aanleg bij droog winterweer met temperaturen van het wegdek die varieerden van -3 tot +3°C en de omgevingstemperatuur van -5 tot +4 °C. Het proefvak is aangelegd op de hoofdrijbaan links tussen km 28,100 – km 27,670. Het vak heeft een lengte van circa 430 m en een breedte van circa 11,50 m.;
 • Proefvak 3 op de A37 bij Nieuw-Amsterdam, dat begin oktober 2007 is aangelegd, en waar de uitvoeringstijd is vastgelegd. Het is de eerste beproeving van aanleg in een boog (1.900 meter) op een autosnelweg. Het proefvak is aangelegd op de hoofdrijbaan rechts tussen km 24,900 – km 25,300. Het vak heeft een lengte van circa 350 m, een breedte van circa 11,50 m en een boogstraal van circa 1900 m.

Na aanleg, en in het kader van een monitoringsprogramma, zijn op de Rollpave proefvakken verschillende onderzoeken en metingen uitgevoerd, waaronder:

 • Aanlegsnelheid;
 • Geluid (SPB en CPX);
 • Natte stroefheid;
 • Droge remvertraging;
 • Dwarshelling;
 • Dwarsvlakheid;
 • Langsvlakheid;
 • Zichtbaarheid en stroefheid markering;
 • Doorlatendheid;
 • Visuele inspectie;
 • Hechting van de Rollpave aan de onderliggende laag.

De beoordeling van de aanlegsnelheid was niet aan de orde bij proefvak 1.

Doel van deze onderzoeken was het concept Rollpave te toetsen en ervaring op te doen betreffende de contracteisen die aan (de aanleg van) Rollpave gesteld kunnen of moeten worden.

Dit rapport presenteert de resultaten van de onderzoeken en toetst deze aan de gestelde eisen. Hierbij bleken de Rollpave proefvakken op de A35 en A37 aan de gestelde eisen voor verkeersveiligheid te voldoen. De verkeersgeluidreductie ten opzichte van het referentiewegdek (gebaseerd op het conventionele dicht asfaltbeton DAB) voor lichte motorvoertuigen bij 100 km/uur bleek lager te zijn dan de streefwaarde van 7 dB(A). Voor de proefvakken 1 en 2 is de reductie respectievelijk 3,6 dB(A) en 4,5 dB(A). Voor het proefvak 3 is een reductie van 5,2 dB(A) vastgesteld. Deze verbetering is behaald door een op geluidreductie gerichte optimalisatie van het asfaltmengsel. Deze geluidreductie is beter dan die van ZOAB (4 dB(A)) doch minder dan die van tweelaags-ZOAB (6 dB(A)) en is vergelijkbaar met de producten in de categorie Dunne Deklagen type B (CROW Infoblad, herziening C wegdek voor Dunne Deklagen, april 2009). Rollpave v.o.f. is van mening dat met een verdere optimalisatie van het mengsel een nog betere geluidreductie te behalen is.

Het streven om de tijdsduur voor het aanbrengen van de Rollpave te reduceren tot 70% van de tijdsduur voor het aanbrengen van ZOAB, is niet gehaald. De tijdsduur voor het aanbrengen van Rollpave op de proefvakken 2 en 3 bleek respectievelijk 170% en 190% te zijn ten opzichte van de doorlooptijd voor het conventioneel aanbrengen van ZOAB. Het uitrollen in de boog bleek meer inspanning te kosten dan uitrollen op een rechtstand. De prognose van Rollpave v.o.f. voor de snelheid waarmee een mat kan worden afgerold (300 meter/uur), is haalbaar. Vertragingen zijn in deze proefvakken ontstaan onder andere door logistieke handelingen (terugbrengen van haspel, ophalen van nieuwe) en het correct positioneren van de mat bij aanvang met het hefwerktuig, het afdichten van de naden en het hechten. Voor een succesvolle toepassing dient daarom het in te zetten materieel te worden doorontwikkeld en het werkproces te worden geoptimaliseerd opdat de uitvoeringsduur korter wordt.

Vanwege de onvlakheden in de onderliggende asfaltlaag na het frezen van de ZOAB bleek het bij het proefvak 1 nodig om eerst een uitvullaag aan te brengen, voordat de Rollpave kon worden aangebracht. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor Rollpave, daar een dergelijke maatregel de aanlegsnelheid nadelig beïnvloedt en de weersonafhankelijkheid verhoogt. Deze proefvakken hebben verder aangetoond dat de kwaliteit van de hechtlaag en van de onderlaag in belangrijke mate bepalend zijn voor de hechtsterkte en daarmee voor de kans op schade door onthechting als gevolg van vocht dat de Rollpave binnendringt en zich ophoopt tussen de hechtlaag en de tussenlaag. Indien eenmaal een begin van schade ontstaan is, breidt dit zich in korte tijd verder uit.

Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat met deze proeven een belangrijke eerste stap gezet is naar asfalt op een rol. Proefvak 1 heeft aangetoond dat het concept mogelijk is. Proefvak 2 heeft aangetoond dat aanleg van Rollpave in de winter mogelijk is. Proefvak 3 toont aan dat het Rollpave concept ook in een boog mogelijk is. Deze drie proefvakken zijn in feite een opschaling van de pilot De Hechtweg op de verzorgingsplaats De Brink aan de A50 te Apeldoorn.

In deze fase van opschaling kan geen concrete uitspraak worden gedaan over de kosteneffectiviteit, daar deze in belangrijke mate afhankelijk is van de – nu nog onzekere – marktomvang (waar, wanneer en onder welke omstandigheden is het toepasbaar). Kostenbesparingen zijn mogelijk op het productieproces van de matten en de methode van aanbrengen op de weg. Dat vergt hoge investeringen.

De aandacht in deze fase van opschaling gaat naar de mogelijkheden en beperkingen van Rollpave. De aangelegde proefvakken dienen inzicht te geven in de geluidsreductie, de te verwachten uitvoeringsduur en de mogelijkheid van aanleg onder minder gunstige weersomstandigheden. Zodra dat inzicht er is kan, samen met inzicht in het gedrag van Rollpave onder intensief verkeer, eisen aan de tussenlaag, en productie- en uitvoeringskosten, worden vastgesteld onder welke omstandigheden Rollpave kosteneffectief kan zijn.

Het volledige rapport Evaluatie Proefvakken Rollpave A35 Hengelo en A37 Nieuw-Amsterdam is te downloaden via www.rijkswaterstaat.nl/dvs/publicaties/2009

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Meer informatie over de proef kunt u nalezen in de volgende nieuwsberichten die zijn verschenen in Infrasite Nieuws:
RWS en Rollpave VOF ronden proeven met afrolbaar asfalt af

Stuk Asfalt op de rol op A37

Rollpave ook onder koude weersomstandigheden

Rijkswaterstaat test prefab asfalt op de rol

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart

Evaluatie Proefvakken Rollpave | Infrasite

Evaluatie Proefvakken Rollpave

In het rapport wordt een evaluatie gegeven van de proefvakken Rollpave op de A35 bij Hengelo en op de A37 bij Nieuw-Amsterdam. De meetresultaten van de uitgevoerde onderzoeken zijn samengevat en getoetst aan de gestelde eisen en streefwaarden, gevolgd door conclusies en aanbevelingen. Ook worden aangepaste formuleringen voor de eisen gegeven.

Het rapport telt 142 pagina’s. Hieronder vindt u de managementsamenvatting.

Managementsamenvatting
Rollpave is asfalt dat wordt aangebracht als geprefabriceerde matten “op de rol”. Het asfaltmengsel heeft een vrij open structuur (holle ruimte 16,5%, iets minder dan bij ZOAB) en ontleent zijn flexibiliteit aan een speciaal bindmiddel. Het product is ontwikkeld door Dura Vermeer en Intron. De circa 30 mm dikke asfaltmat wordt in een lengte van ca. 50 meter op grote rijstrookbrede haspels aangevoerd en op het te renoveren baanvak uitgerold. Aan de tussenlaag worden hoge eisen gesteld aan de vlakheid en weerstand tegen spoorvorming. Indien dit niet goed is, dient een nieuwe tussenlaag te worden aangelegd. Hierna wordt de hechtlaag via inductieve verwarming kleverig gemaakt om de mat ‘vast te plakken’ aan de tussenlaag. Aan het einde van de levensduur kan de mat in principe ook weer met deze inductieve techniek worden onthecht en worden opgerold.

Dit evaluatierapport bundelt de ervaringen omtrent drie proefvakken Rollpave:

 • Proefvak 1 op de A35 bij Hengelo, dat eind juni 2006 is aangelegd, en waar uitvoeringssnelheid nog niet meespeelde. Het is de eerste beproeving bij intensief verkeer. Met deze proef wordt getracht aandachtspunten te geven voor de geplande verdere proefvakken. Het proefvak is aangelegd op de hoofdrijbaan rechts (in zuidelijke rijrichting) tussen km 59,100 – km 59,600. Het vak heeft een breedte van circa 12,50 m: redresseerstrook, linkerrijstrook, rechterrijstrook en vluchtstrook;
 • Proefvak 2 op de A37 bij Nieuw-Amsterdam, dat eind januari 2007 is aangelegd, en waar de uitvoeringssnelheid is vastgelegd. Het is de eerste beproeving van aanleg bij droog winterweer met temperaturen van het wegdek die varieerden van -3 tot +3°C en de omgevingstemperatuur van -5 tot +4 °C. Het proefvak is aangelegd op de hoofdrijbaan links tussen km 28,100 – km 27,670. Het vak heeft een lengte van circa 430 m en een breedte van circa 11,50 m.;
 • Proefvak 3 op de A37 bij Nieuw-Amsterdam, dat begin oktober 2007 is aangelegd, en waar de uitvoeringstijd is vastgelegd. Het is de eerste beproeving van aanleg in een boog (1.900 meter) op een autosnelweg. Het proefvak is aangelegd op de hoofdrijbaan rechts tussen km 24,900 – km 25,300. Het vak heeft een lengte van circa 350 m, een breedte van circa 11,50 m en een boogstraal van circa 1900 m.

Na aanleg, en in het kader van een monitoringsprogramma, zijn op de Rollpave proefvakken verschillende onderzoeken en metingen uitgevoerd, waaronder:

 • Aanlegsnelheid;
 • Geluid (SPB en CPX);
 • Natte stroefheid;
 • Droge remvertraging;
 • Dwarshelling;
 • Dwarsvlakheid;
 • Langsvlakheid;
 • Zichtbaarheid en stroefheid markering;
 • Doorlatendheid;
 • Visuele inspectie;
 • Hechting van de Rollpave aan de onderliggende laag.

De beoordeling van de aanlegsnelheid was niet aan de orde bij proefvak 1.

Doel van deze onderzoeken was het concept Rollpave te toetsen en ervaring op te doen betreffende de contracteisen die aan (de aanleg van) Rollpave gesteld kunnen of moeten worden.

Dit rapport presenteert de resultaten van de onderzoeken en toetst deze aan de gestelde eisen. Hierbij bleken de Rollpave proefvakken op de A35 en A37 aan de gestelde eisen voor verkeersveiligheid te voldoen. De verkeersgeluidreductie ten opzichte van het referentiewegdek (gebaseerd op het conventionele dicht asfaltbeton DAB) voor lichte motorvoertuigen bij 100 km/uur bleek lager te zijn dan de streefwaarde van 7 dB(A). Voor de proefvakken 1 en 2 is de reductie respectievelijk 3,6 dB(A) en 4,5 dB(A). Voor het proefvak 3 is een reductie van 5,2 dB(A) vastgesteld. Deze verbetering is behaald door een op geluidreductie gerichte optimalisatie van het asfaltmengsel. Deze geluidreductie is beter dan die van ZOAB (4 dB(A)) doch minder dan die van tweelaags-ZOAB (6 dB(A)) en is vergelijkbaar met de producten in de categorie Dunne Deklagen type B (CROW Infoblad, herziening C wegdek voor Dunne Deklagen, april 2009). Rollpave v.o.f. is van mening dat met een verdere optimalisatie van het mengsel een nog betere geluidreductie te behalen is.

Het streven om de tijdsduur voor het aanbrengen van de Rollpave te reduceren tot 70% van de tijdsduur voor het aanbrengen van ZOAB, is niet gehaald. De tijdsduur voor het aanbrengen van Rollpave op de proefvakken 2 en 3 bleek respectievelijk 170% en 190% te zijn ten opzichte van de doorlooptijd voor het conventioneel aanbrengen van ZOAB. Het uitrollen in de boog bleek meer inspanning te kosten dan uitrollen op een rechtstand. De prognose van Rollpave v.o.f. voor de snelheid waarmee een mat kan worden afgerold (300 meter/uur), is haalbaar. Vertragingen zijn in deze proefvakken ontstaan onder andere door logistieke handelingen (terugbrengen van haspel, ophalen van nieuwe) en het correct positioneren van de mat bij aanvang met het hefwerktuig, het afdichten van de naden en het hechten. Voor een succesvolle toepassing dient daarom het in te zetten materieel te worden doorontwikkeld en het werkproces te worden geoptimaliseerd opdat de uitvoeringsduur korter wordt.

Vanwege de onvlakheden in de onderliggende asfaltlaag na het frezen van de ZOAB bleek het bij het proefvak 1 nodig om eerst een uitvullaag aan te brengen, voordat de Rollpave kon worden aangebracht. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor Rollpave, daar een dergelijke maatregel de aanlegsnelheid nadelig beïnvloedt en de weersonafhankelijkheid verhoogt. Deze proefvakken hebben verder aangetoond dat de kwaliteit van de hechtlaag en van de onderlaag in belangrijke mate bepalend zijn voor de hechtsterkte en daarmee voor de kans op schade door onthechting als gevolg van vocht dat de Rollpave binnendringt en zich ophoopt tussen de hechtlaag en de tussenlaag. Indien eenmaal een begin van schade ontstaan is, breidt dit zich in korte tijd verder uit.

Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat met deze proeven een belangrijke eerste stap gezet is naar asfalt op een rol. Proefvak 1 heeft aangetoond dat het concept mogelijk is. Proefvak 2 heeft aangetoond dat aanleg van Rollpave in de winter mogelijk is. Proefvak 3 toont aan dat het Rollpave concept ook in een boog mogelijk is. Deze drie proefvakken zijn in feite een opschaling van de pilot De Hechtweg op de verzorgingsplaats De Brink aan de A50 te Apeldoorn.

In deze fase van opschaling kan geen concrete uitspraak worden gedaan over de kosteneffectiviteit, daar deze in belangrijke mate afhankelijk is van de – nu nog onzekere – marktomvang (waar, wanneer en onder welke omstandigheden is het toepasbaar). Kostenbesparingen zijn mogelijk op het productieproces van de matten en de methode van aanbrengen op de weg. Dat vergt hoge investeringen.

De aandacht in deze fase van opschaling gaat naar de mogelijkheden en beperkingen van Rollpave. De aangelegde proefvakken dienen inzicht te geven in de geluidsreductie, de te verwachten uitvoeringsduur en de mogelijkheid van aanleg onder minder gunstige weersomstandigheden. Zodra dat inzicht er is kan, samen met inzicht in het gedrag van Rollpave onder intensief verkeer, eisen aan de tussenlaag, en productie- en uitvoeringskosten, worden vastgesteld onder welke omstandigheden Rollpave kosteneffectief kan zijn.

Het volledige rapport Evaluatie Proefvakken Rollpave A35 Hengelo en A37 Nieuw-Amsterdam is te downloaden via www.rijkswaterstaat.nl/dvs/publicaties/2009

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Meer informatie over de proef kunt u nalezen in de volgende nieuwsberichten die zijn verschenen in Infrasite Nieuws:
RWS en Rollpave VOF ronden proeven met afrolbaar asfalt af

Stuk Asfalt op de rol op A37

Rollpave ook onder koude weersomstandigheden

Rijkswaterstaat test prefab asfalt op de rol

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart