Nieuwe A4: west of oost om Steenbergen?

‘s-Hertogenbosch – De nota met daarin de mogelijkheden uitgewerkt voor de aanleg van de A4 in Steenbergen is klaar. Van 14 maart tot en met 24 april 2006 kan iedereen de nota, het aanvullend MER (Milieu effectrapport) A4 Steenbergen, inzien en een reactie hierop geven.

De nota
In het aanvullend MER Steenbergen worden de westelijke en oostelijke variant beschreven. Daarnaast is de referentievariant, de situatie in 2015 zonder A4, in kaart gebracht en een meest milieuvriendelijk alternatief, gebaseerd op de westvariant. De ligging en de voor- en nadelen van de onderzochte varianten komen uitgebreid aan bod. De positieve en negatieve effecten van de varianten op het gebied van verkeer en vervoer, woon- en leefklimaat, natuurlijk milieu, ruimtelijke ordening en financiën zijn in kaart gebracht en vergeleken.

Inspraak
De nota ligt vanaf 14 maart 2006 ter inzage bij de gemeentehuizen en bibliotheken van de gemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom en de dependances in Halsteren. Men kan schriftelijk of mondeling inspreken op de nota. De schriftelijke reactie kan tot en met 24 april 2006 gestuurd worden aan het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat, postbus 30316, 2500 GH Den Haag. Mondeling inspreken kan tijdens de hoorzitting op 11 april 2006 in het Wapen van Steenbergen. Men kan zich hiervoor aanmelden bij het Inspraakpunt www.inspraakvenw.nl

Hoe wordt u geïnformeerd?
Het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat plaatst advertenties in de lokale en regionale media. Rijkswaterstaat stuurt donderdag 9 maart 2006 de inwoners van de gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen, die hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in de ontwikkelingen over de A4, een nieuwsbrief. Vanaf 9 maart is ook de website www.rijkswegA4.nl in de lucht. Naast relevante informatie over het project Steenbergen en de omlegging Halsteren, treft u hier ook informatie over de inspraakmogelijkheden. Ook kunt u via de site de nota downloaden.
Om de mensen persoonlijk te informeren, organiseert Rijkswaterstaat een tweetal informatieavonden. Voor het gedeelte Halsteren op donderdag 6 april 2006. Voor Steenbergen betreft dit een gecombineerde avond: informatie en hoorzitting. Deze avond vindt plaats op dinsdag 11 april 2006.

A4 Dinteloord – Bergen op Zoom
Het stuk van de A4 Dinteloord en Bergen op Zoom is het ontbrekende deel in de kortst mogelijke verbinding tussen de Amsterdamse, Rotterdamse en Antwerpse zeehavens. De omlegging rond Halsteren en het completeren van de snelweg langs Steenbergen en Dinteloord zorgt voor een betere regionale en lokale doorstroming. Met als resultaat minder milieuproblemen en meer verkeersveiligheid.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant