Imtech: Goed eerste halfjaar 2005

Gouda – Imtech N.V. heeft in 2005 een goed eerste halfjaar achter de rug. Zowel de EBITA als het netto resultaat namen toe. Ook de bedrijfsopbrengsten en omzet lieten een verdere groei zien. De orderportefeuille bereikte een voor Imtech historisch hoog niveau.

In de Benelux lieten België en Luxemburg goede resultaten zien, terwijl in Nederland sprake was van een gering lager resultaat. Duitsland, de UK en Spanje kenmerkten zich door een goede toename van het resultaat. Ook de ICT & Technology activiteiten lieten per saldo een hoger resultaat zien. In alle clusters was sprake van een verdere toename van de activiteiten op het gebied van technologische upgrading, renovatie, onderhoud en beheer.

Daarnaast zijn in de eerste helft van 2005 de volgende bedrijven, passend in de Imtech-strategie, overgenomen:

* In april: Mavisa (Mantenimiento y Montaje de Tuberiás), een Spaanse industriële technische dienstverlener (omzet 2004 circa 100 miljoen euro, 700 medewerkers);
* In juni: Goodmarriott & Hursthouse, een multidisciplinaire technische dienstverlener in de markten utiliteit en industrie in de UK (omzet 2004circa 35 miljoen euro, 220 medewerkers);
* Diverse Belgische infra-onderhoudscontracten van Arduco (totale jaaromzetcirca 7 miljoen euro, 50 medewerkers).

De totale aankoopsom van deze acquisities bedroeg 50,9 miljoen euro, waarvan 35,7 miljoen euro werd verantwoord als goodwill. In deze aankoopsom is een earn-out van maximaal 8,5 miljoen euro begrepen, die afhankelijk van realisatie van vooraf vastgestelde doelstellingen achteraf wordt betaald. Het reeds betaalde vaste gedeelte van de koopsom is in contanten voldaan.

Resultaten eerste helft 2005
Met ingang van het eerste halfjaar van 2005 rapporteert Imtech verplicht op basis van IFRS (International Financial Reporting Standards). Alle bedragen (inclusief de vergelijkende cijfers over 2004) die in dit halfjaarbericht worden genoemd, zijn bepaald op basis van de nieuwe verslaggevingregels. In een separate bijlage wordt ingegaan op de transitie van de oude grondslagen naar IFRS.

De EBITA nam met 5,6 miljoen euro toe tot 36,2 miljoen euro (eerste helft 2004: 30,6 miljoen), een toename van 18,3%. Het netto resultaat nam met 1,9 miljoen euro (10,2%) toe tot 20,5 miljoen euro. De bedrijfsopbrengsten namen met 117 miljoen euro toe tot 1.063 miljoen euro, een toename van 12,4% (eerste helft 2004: 946 miljoen). De omzet nam met 7,2% toe tot 835 miljoen euro (eerste helft 2004: 779 miljoen). De orderportefeuille groeide met 10,3% tot 2.660 miljoen euro en bereikte hiermee een historisch hoog niveau voor Imtech (eerste helft 2004: 2.411 miljoen euro). Met deze cijfers bewijst Imtech dat het, conform haar strategische doelstellingen, de weg naar verdere groei duidelijk heeft ingezet, ondanks het feit dat de omstandigheden in een aantal marktsegmenten nog altijd niet gunstig zijn.

De nettowinst per aandeel voor amortisatie nam toe van 0,73 euro naar 0,82 euro (een toename van 12,3%), gebaseerd op het gemiddeld aantal uitstaande aandelen gedurende de eerste helft van het jaar.

Hieronder volgt een meer gedetailleerde toelichting op de gang van zaken in de drie te onderscheiden clusters:

* Benelux
* Duitsland / UK / Spanje
* ICT & Technology

Benelux
Imtech heeft zich in de Benelux per saldo minder positief ontwikkeld. Bij een toename van de bedrijfsopbrengsten met 14,4% tot 365 miljoen euro (eerste helft 2004: 319 miljoen euro) en met een met 8,5% gedaalde omzet naar 268 miljoen euro (eerste helft 2004: 293 miljoen euro) bedroeg de EBITA 10,4 miljoen euro, tegen 11,2 miljoen euro in de eerste helft van 2004, een afname van 7,1%. De orderportefeuille in deze cluster nam met 9,3% toe tot 952 miljoen euro (eerste helft 2004: 871 miljoen euro). In België en Luxemburg is sprake van een stabiele markt, waarin Imtech een voortgaande groei realiseerde. In Nederland is op de markt van technische dienstverlening nog steeds sprake van moeilijke omstandigheden met aanzienlijke prijsconcurrentie, waardoor de marges onder het gewenste niveau zijn. Omdat Imtech hierop al een aantal jaren geleden heeft geanticipeerd door de focus te leggen op vroegtijdige betrokkenheid bij projecten (onder meer door Publiek Private Samenwerking) en concentratie van activiteiten in een aantal groeiende segmenten (zorg, integrale veiligheid en onderwijs) werd in Nederland slechts een beperkt lager resultaat gerealiseerd.

In België en Luxemburg ontwikkelde Imtech zich positief. In de utiliteitsmarkt is Imtech als technologiepartner betrokken bij een vastgoedontwikkeling van ruim 75.000 m² in Antwerpen. In de industrie is Imtech betrokken bij een uitbreiding van farmaceut Pfizer, een upgrading bij Total Fina en bij diverse automatiseringsprojecten van Volvo en Opel. Het aandeel van de orders in technologische renovatie en onderhoud nam toe, bijvoorbeeld door additionele vastgoedprojecten in opdracht van de Stad Brussel. Ook in Luxemburg ontwikkelde Imtech zich goed. Een nieuwe opdracht was de technologie in het 21.000 m² grote kantoor Espace Petrus – Le Dôme.

In Nederland constateerde Imtech in de markten van de utiliteit en industrie een voorzichtig herstel, waarbij met name de vraag naar technologische renovatie, upgrading en uitbreiding in zowel private als publieke gebouwen aantrekt. Hoewel ook hier de marges nog niet op het niveau van een aantal jaren geleden zijn, werd in dit segment in de eerste helft van 2005 voor bijna 50 miljoen euro aan opdrachten verworven, onder meer voor de hoofdkantoren van Essent en NAM, alsmede het provinciehuis in Zwolle. Ook in de industrie was deze markttrend zichtbaar. Zo werd een opdracht voor een upgrading bij Friesland Coberco Dairy Foods verworven. In de groeimarkten zorg, integrale veiligheid en onderwijs werd goede progressie geboekt. Met eigen competentiecentra met specialistische domeinkennis van deze markten weet Imtech opdrachtgevers hier toegevoegde waarde te bieden. Bovendien was op de markt van technisch onderhoud en beheer sprake van verdere groei, bijvoorbeeld met een onderhoudscontract voor gebouwen van Rijkswaterstaat.

De Nederlandse inframarkt is als uitermate ‘scherp’ te kwalificeren. Desondanks wist Imtech opdrachten te krijgen voor onder andere de uitbreiding van een verkeerscentrale, de implementatie van een landelijk informatiesysteem op het gebied van verkeersmanagement en voor de renovatie en upgrading van de complete technische infrastructuur op het vliegveld Leeuwarden, dat daardoor aan de NAVO-normen voldoet. In België werden diverse infra-onderhoudscontracten in de provincies Antwerpen, Vlaams Brabant en Limburg van Arduco overgenomen, waarmee de positie op de inframarkt in Vlaanderen werd versterkt.

Duitsland / UK / Spanje
In de cluster Duitsland / UK / Spanje presteerde Imtech uitstekend. Dit heeft mede te maken met de overname van het Spaanse Mavisa. De EBITA nam met 41,7% sterk toe tot 20,4 miljoen euro tegen 14,4 miljoen euro in de eerste helft van 2004. De bedrijfsopbrengsten namen met 13,6% toe tot 459 miljoen euro (eerste helft 2004: 404 miljoen euro). De omzet liet een toename van 22,5% zien en groeide naar een niveau van 386 miljoen euro (eerste helft 2004: 315 miljoen euro). De orderportefeuille vertoonde een gezonde ontwikkeling met een toename van 6,6% naar 1.188 miljoen euro (eerste helft 2004: 1.114 miljoen euro). In alle landen kwam een goede progressie tot stand.

In Duitsland is nog steeds sprake van moeilijke marktomstandigheden. De sterke marktpositie van Imtech maakt het mogelijk hier toch verdere groei te boeken, met name op het gebied van onderhoud en beheer. Mede in het licht van de als ‘matig tot slecht’ te kwalificeren kantorenmarkt richt Imtech zich met succes meer op complexe en grootschalige utilitaire projecten, zoals hotels, stadions en expositie- en beursgebouwen. Voorbeelden waren orders voor technologische oplossingen in het Holiday Inn Hotel in München en nieuwe multifunctionele (ijs)stadions in Mannheim en Düsseldorf. Daarnaast focust Imtech zich meer op de industrie. De nadruk lag hier op het aanbieden van technologische totaaloplossingen, bijvoorbeeld voor een distributiecentrum van Volkswagen en in een nieuwe productiehal voor Bosch. Bovendien is Imtech succesvol op het gebied van Energy Contracting. Hierbij neemt Imtech op meerjarenbasis de complete verantwoordelijkheid op zich voor de energieleveringen, het installeren en upgraden van de technologie, alsmede het volledige onderhoud en beheer. Daardoor besparen opdrachtgevers aanzienlijk op energiekosten. Van Rheinische Kliniken, een zorgcentrum in Bonn, werd hiervoor een Award ontvangen. De vorig jaar bereikte overeenkomst voor Energy Contracting met halfgeleiderproducent Infineon werd uitgebreid. Vanuit Duitsland is Imtech samen met bestaande Westerse opdrachtgevers steeds vaker actief in een aantal landen in Oost-Europa. Voor de cash- en carrymarket Selgros verzorgde Imtech de complete contracting (gebouwen én technologie) in een groot aantal vestigingen in Polen en Roemenië. In deze landen was Imtech ook verantwoordelijk voor de technologie in twee sigarettenfabrieken van BAT (British American Tobacco).

In de UK presteerde Imtech goed. De brede scope van activiteiten in de regio Groot London biedt continuïteit en maakt verdere groei mogelijk. Zo kon geprofiteerd worden van de aantrekkende markten van retail, (zeer) luxe appartementen en hotels. Voor de supermarktketen Makro werd bijvoorbeeld de complete technologie in een nieuwe vestiging verzorgd. Ook op het gebied van water- en afvalwaterzuivering werd opnieuw succes geboekt met een meerjarencontract voor South Staffs Water. Met de overname van Goodmarriott & Hursthouse versterkte Imtech in de UK haar positie in de markt van technische dienstverlening. Naast een sterke positie in de regio Groot Londen is Imtech nu ook één van de grotere technische dienstverleners in de regio Midlands, waarmee het geografische werkgebied aanzienlijk werd uitgebreid. Momenteel verzorgt Goodmarriott & Hursthouse een deel van de technologie in het in aanbouw zijnde nieuwe voetbalstadion van Arsenal Emirates.

Ook Spanje vertoonde een positief beeld. In de utiliteit wordt de focus met succes verlegd van de in volume afnemende kantorenmarkt naar hotels, winkelcentra, musea en expositieruimten. Zo werd de technologie verworven in de winkelcentra ‘Plenilunio’ in Madrid en ‘Vialia Málaga’ in Málaga. In Barcelona verwierf Imtech orders voor technische oplossingen in het nieuwe hotel ‘Paseo de Gracia’ en in de grootschalige expositie ‘Fira’. Daarnaast werd met succes de industriële markt bewerkt met opdrachten voor onder meer Renault en farmaceut GlaxoSmithKline. Teneinde de positie op de groeiende industriële markt in Spanje te vergroten, werd Mavisa overgenomen. Mavisa heeft een sterke positie in Spanje in de markt van technisch industriële dienstverlening. De activiteiten zijn geconcentreerd in de (petro)chemie en staalindustrie, maar ook in andere industriesectoren is Mavisa actief. Mavisa werkt onder andere voor belangrijke nationale en internationale opdrachtgevers als Repsol-YPF, Cepsa, BP, GE Plastics, Aceralia (Grupo Arcelor), BASF en Acerinox. De overname van Mavisa maakt Imtech met een totaal aan bedrijfsopbrengsten van circa 150 miljoen euro tot een belangrijke speler in Spanje.

ICT & Technology
Dit cluster heeft zich op onderdelen minder positief ontwikkeld. In ICT en Telecom kwam minder progressie dan verwacht tot stand, terwijl in Technology en Maritiem verdere groei werd gerealiseerd. Per saldo was sprake van een hoger resultaat. De EBITA bedroeg 10,6 miljoen euro, tegen 9,5 miljoen euro in de eerste helft van 2004, een toename van 11,6%. De bedrijfsopbrengsten kwamen met 239 miljoen euro 7,2% hoger uit dan in de eerste helft van 2004 (223 miljoen euro). De omzet steeg met 5,8% tot 181 miljoen euro (eerste helft 2004: 171 miljoen euro). De orderportefeuille groeide met 22,1% sterk tot 520 miljoen euro (eerste helft 2004: 426 miljoen euro).

In de nog steeds niet gemakkelijke Nederlandse ICT-markt presteerde Imtech bij een licht groeiend resultaat onder verwachting. Met name de activiteiten op het gebied van Software Services lieten – ondanks bijvoorbeeld opdrachten voor Hoek Loos en ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie) – een tegenvallende performance zien. De activiteiten op het gebied van projectmanagement en consultancy presteerden daarentegen naar verwachting. De vorig jaar overgenomen ondernemingen BrightHouse en Eniac ontwikkelden zich binnen Imtech positief. Bijvoorbeeld voor waterbedrijf Vitens werd een nieuw ERP-systeem (Enterprise Resource Planning) voor administratie, projectmanagement, voorraadbeheer, het verwerken van storingen en digitale aansturing van de buitendienst verzorgd. De activiteiten op het gebied van ICT-infrastructuur (bedrijfstelefonie, datacommunicatie, ICT-netwerken en servertechnologie) wisten de sterke positie op de markt te handhaven. Vooral in het onderwijs en de zorg wist Imtech zich goed te ontwikkelen.

In de telecommarkt ontwikkelden de activiteiten in België, Duitsland, de UK en Scandinavië zich goed. Imtech verzorgde samen met strategisch partner Juniper onder meer de technologie voor het universitaire kennisnet Dante in de UK. In Nederland had Imtech last van discontinuïteit in de orderstroom. Imtech Telecom concentreert zich volledig op de ontwikkeling van ‘kennisbedrijf met toegevoegde waarde’. Dit past ook goed bij de markt, die snel tendeert naar volledige integratie van TV, internet, vaste telefonie en mobiele telefonie (GSM en UMTS).

In de markt van Technology vertoonden de activiteiten op het gebied van procestechnologie een voorspoedige internationale ontwikkeling. Ook de activiteiten op het gebied van toegangs- en brandbestrijdingstechnologie ontwikkelden zich goed. Integrale veiligheid staat bij veel organisaties hoog op de agenda. Grote opdrachten waren de toegangscontrole in het nieuwe Euroborg Stadion van FC Groningen en de Philips Hightech Campus. De parkeeractiviteiten vertoonden een eerste herstel ten opzichte van het magere jaar 2004. In België werd de positie versterkt en in Nederland werd een grote order gescoord met de inrichting van de volledige parkeertechnologie in de parkeergarage Mosae Forum in Maastricht.

De maritieme activiteiten van Imtech vertoonden wederom een positief beeld. De tendens naar verdere internationalisering van de activiteiten zette zich onverminderd voort. De samenwerking met het vorig jaar overgenomen HST wierp zijn vruchten af. Naast een omvangrijke orderomvang in Duitsland heeft Imtech zowel op eigen kracht als via een joint venture van HST de positie op de Chinese maritieme markt versterkt. Mede onder invloed van de toenemende internationale vraag naar olie en gas werd ook de positie in de offshoremarkt verstevigd. Ook in de markt voor de kustvaart in Noord-West Europa versterkte Imtech haar positie. Een grote order was de technologische renovatie van de platformautomatisering aan boord van vier high-speed veerboten van Stena Line.

Vermogen en financiering
De ver­houding groepsvermogen : totaal passiva bedroeg per 30 juni 2005 21,0% (ultimo 2004 21,4%).

De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg 25,4 miljoen euro negatief tegenover 33,6 miljoen euro negatief in het eerste half jaar 2004. De kasstroom uit financieringsactiviteiten werd voornamelijk veroorzaakt door de dividendbetaling (1,07 euro per aandeel).

In het eerste halfjaar zijn 184.495 aandelen verkocht door de vennootschap waarmee een bedrag was gemoeid van 3,7 miljoen euro. De verkoop hield verband met de uitoefening van personeelsopties.

De onderneming had ultimo juni 2005 een netto schuldpositie van 28 miljoen euro (ultimo juni 2004 een netto kaspositie van 41 miljoen euro). Deze afname houdt verband met het uitgekeerde dividend (1,07 per gewoon aandeel), betaalde overnamesommen voor de overgenomen ondernemingen en de grotere behoefte aan werkkapitaal door de groei van de activiteiten. De liquide middelen bedroegen 198 miljoen euro (ultimo juni 2004: 261 miljoen euro).

Medewerkers
Het aantal medewerkers bedroeg per 30 juni 2005 14.087 ten opzichte van 12.836 ultimo 2004, een toename van 9,7%. Deze toename komt met name voort uit de overgenomen bedrijven. Omdat Imtech opdrachtgevers steeds vaker hoge toegevoegde waarde biedt, neemt de behoefte aan medewerkers met een hoge(re) technische opleiding toe. Bovendien is door de groeiende orderportefeuille sprake van een toenemende vraag naar personeel.Acquisities

De totale waarde van de overgenomen activa en passiva van alle in het eerste halfjaar van 2005 gerealiseerde acquisities is voorlopig vastgesteld en is nog vatbaar voor aanpassingen als de koopsomverdeling daar aanleiding toe geeft. Sinds de overname hebben de acquisities een bedrijfsopbrengst gerealiseerd van 26,1 miljoen euro. Op jaarbasis is de hoogte van de omzet 142 miljoen euro.

Strategie
In haar strategie – die gericht is op verdere groei, zowel autonoom als door middel van acquisities – streeft Imtech naar hogere toegevoegde waarde bij een verdere expansie in Europa. Enerzijds door het acquireren van hoogwaardige diensten met bijbehorende marge in informatie- en communicatietechnologie, ontwerp en advies (consultancy) en technisch onderhoud en beheer, anderzijds door positieversterking in met name de UK, Spanje en Oost-Europa. De combinatie van een breed aanbod aan hoog technologische vaardigheden, een platte en flexibele organisatie die ‘dicht’ op de markt zit en sterke marktposities, maakt dat Imtech voor de toekomst goed is gepositioneerd voor verdere groei.

Vooruitzichten
Op basis van de ontwikkelingen in de eerste helft van 2005 handhaaft de Raad van Bestuur de in maart 2005 gegeven verwachting dat het bedrijfsresultaat over 2005 zal toenemen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Imtech N.V.