Rijn-Schelde Delta samenwerkingsorganisatie stelt verkenners aan

Omdat het huidige samenwerkingsconvenant per 1 januari 2012 afloopt, heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de Rijn-Schelde Delta samenwerkingsorganisatie twee, zogenoemde verkenners, aangetrokken. De verkenners gaan zich bezighouden met de inhoud en de vorm van de toekomstige samenwerking in de Vlaams-Nederlandse delta.

De heren Herman Sietsma (voormalig provinciesecretaris van Utrecht) en Filip D’havé (vertegenwoordiger van de Vlaamse regering in Nederland) zijn door het DB van de Rijn-Schelde Delta samenwerkingsorganisatie aangesteld om de mogelijkheden tot toekomstige samenwerking in de Delta te verkennen. De heer Sietsma is tevens benoemd tot interim-deltamanager RSD. De verkenners zullen na gesprekken met alle deelnemers aan de samenwerking de overheden, de havens en het overige bedrijfsleven en de kennisinstellingen adviseren. Zij stellen daartoe een advies op dat in het DB, de Stuurgroep en het Zeehavenoverleg van het huidige RSD-verband zal worden besproken. Hieruit zal een nieuw bruisend netwerk ontstaan waarbij regionale problemen die een grensoverschrijdende aanpak vergen worden opgelost. Dit zal bijdragen aan een sterke economische en leefbare delta. Door de aanwezigheid van vele zeehavens, waaronder de grote havens van Antwerpen en Rotterdam, is dit gebied te kenschetsen als een ‘estuarium van kansen’. De perspectieven van de samenwerking in dit gebied tussen twee wereldhavens zijn op 1 december 2010 besproken tijdens een conferentie. Het verslag van deze conferentie is op aanvraag beschikbaar. De uitkomsten van deze conferentie vormen de basis voor de samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden. Het huidige samenwerkingsconvenant loopt per 1 januari 2012 af. De komende maanden zal duidelijk worden welke grensoverschrijdende thema’s voor samenwerking in de Delta aan de orde zijn en op welke wijze het overleg en de verschillende (strategische) projecten het beste vorm kunnen krijgen.

Algemene informatie
De Rijn-Schelde Delta Samenwerkingsorganisatie is de grensoverschrijdende samenwerking van zowel publieke als private partners uit alle lagen van de publieke besluitvorming en de maatschappij. RSD is een open netwerk met partners in de delta van de Rijn, Maas en Schelde; globaal begrensd door de grootstedelijke agglomeraties van Rotterdam, Dordrecht, Breda, Antwerpen, Gent, Brugge en Oostende en de kustlijn. In het DB zitten Commissaris van de Koningin van de provincie Noord-Brabant Wim van de Donk en gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen André Denys (co-voorzitters) en de zes portefeuillehouders van de provincies Noord-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Antwerpen. Voor aanvullende informatie kunt u terecht op: www.rsdelta.eu

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Brabant