Adviesbureau aan de slag met Overdiepse Polder

‘s-Hertogenbosch – De Overdiepse Polder is één van de eerste projecten op het gebied van rivierverruiming waarvoor de komende jaren een plan wordt uitgewerkt. Gedeputeerde Staten Noord-Brabant hebben een consortium van adviesbureau’s, onder leiding van Witteveen+Bos, opdracht verleend tot het uitvoeren van diverse werkzaamheden voor deze planstudie. Dit moet leiden tot een definitief besluit tot uitvoering op basis van een uitgewerkt inrichtingsplan. Met deze opdracht, is een bedrag gemoeid van ongeveer € 1,0 miljoen.

Omdat klimaatverandering tot hogere rivierafvoeren en zeewaterstanden leidt, wil het kabinet met de planologische kernbeslissing (PKB) ‘Ruimte voor de rivier‘ de veiligheid in het rivierengebied op orde te houden. Eén van de projecten die volgens de PKB voor 2015 uitgevoerd moet worden, is het meestromend maken van de Overdiepse Polder. De inzet van deze polder – ca 500 ha groot – aan de zuidzijde van de Bergsche Maas levert een waterstandsdaling op van ca 30 cm.

Het uit te werken plan – ook wel het ‘terpenplan’ genoemd – is gebaseerd op een idee van de bewoners in de polder. Dit betekent het aanleggen van een nieuwe hoogwaterkerende dijk langs het Oude Maasje met terpen voor de gebouwen van de overblijvende (agrarische) bedrijven. Daarna volgt sloop van de bestaande gebouwen in de polder en het maken van openingen in de bestaande hoogwaterkering langs de Bergsche Maas. Voorzien is dat er gemiddeld niet vaker dan eens per 25 jaar rivierwater door de polder stroomt.

De provincie Noord-Brabant voert de planstudie uit in nauwe samenwerking met de gemeenten Geertruidenberg en Waalwijk, het waterschap Brabantse Delta, de betrokken ministeries en bewoners en eigenaren in de polder. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat neemt op basis van een advies van de provincie uiterlijk in 2008 een definitief besluit over de uitvoering van het project. In de tussenliggende periode werkt het consortium onder leiding van Witteveen+Bos het plan verder uit. Dit betekent o.a. het uitvoeren van uiteenlopende (milieu)technische onderzoeken, metingen en berekeningen en het beoordelen van varianten. Een belangrijk aandachtspunt is verder de toekomstige inrichting van de polder.

Het consortium heeft de opdracht gekregen na een openbare Europese aanbestedingsprocedure.
Behalve de ingenieursbureaus Witteveen+Bos en Tauw maken de adviesbureaus DLV Groen & Ruimte, Bosch Slabbers en BügelHajema deel uit van de combinatie. Witteveen+Bos verzorgt het projectmanagement en de rivierkundige inbreng en werkt samen met Tauw aan de milieu-effectrapportage, de civieltechnische constructies en het dijkverleggingsplan. DLV Groen & Ruimte is verantwoordelijk voor de landbouwkundige aspecten en de communicatie met de bewoners en gebruikers van de polder. Bosch Slabbers verzorgt de landschappelijke inrichting en BügelHajema is verantwoordelijk voor de benodigde bestemmingsplanwijzigingen.

Voor vragen over de uitvoering van de planstudie kunt u contact opnemen met de projectleider van de provincie, de heer René Peusens (tel. 073-6812031, email: overdiepsepolder@brabant.nl ) of met de projectleider van het consortium, de heer Jan Coppes (tel.0570-697170, email:j.coppes@witbo.nl )

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant