Stimuleringsplan Grensmaas vastgesteld

Maastricht – Gedeputeerde Staten van Limburg hebben voor het zuidelijk deel van de Maas het Stimuleringsplan, tevens Natuur- en beheersgebiedsplan Grensmaas vastgesteld. Het stimuleringsplan Grensmaas maakt op gebiedsniveau duidelijk, welke natuurdoelen en welke natuurkwaliteit de Provincie wil bereiken. Het plan vormt het ijkpunt voor subsidiëring van natuurbeheer volgens rijksregelingen.

Het Stimuleringsplan Grensmaas beschrijft de natuur-, bos- en landschapsdoelen voor het hele gebied tussen Borgharen en Roosteren, tussen het Julianakanaal en de Maas. Het Grensmaasgebied is grofweg onder te verdelen in twee grote eenheden: het Rivierpark Grensmaas en het overige deel van het Maasdal. Binnen het Rivierpark vallen alle gronden die in het Eindplan Grensmaas/POL-aanvulling Grensmaas zijn bestemd voor delfstofwinning, hoogwaterbescherming en natuurontwikkeling. In het andere deel bevindt zich het agrarisch cultuurlandschap met de dorpen, landbouwgrond, enkele beken en kleine bossen.

Subsidieregelingen Natuurbeheer
De provinciale nota Natuur en Landschapsbeheer 2000-2010 legt nadruk op het per gebied formuleren van doelen voor natuur- en landschapsbeheer. Dat is in dit plan gerealiseerd. Het formuleren van doelen voor natuurbeheer geldt zowel voor bestaande als voor te ontwikkelen natuurgebieden en voor cultuurlandschappen met natuurwaarden.
Het stimuleringsplan fungeert ook als natuur- en beheersgebiedsplan volgens de Subsidieregeling Natuurbeheer (SN) en de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) van het Rijk. Daarmee dient het als toetsingskader voor subsidieaanvragen op grond van deze rijksregelingen. Het plan beschrijft dan ook per gebied de natuurdoelen, de subsidiemogelijkheden en de begrenzingen van de gebieden waar deze regelingen gelden. In het plan is ongeveer 750 ha nieuw natuurgebied en ongeveer 165 ha beheersgebied begrensd. Het plan treedt voor het genoemde gebied in de plaats van het oude Beheersplan Maasdal uit juli 1991.
Het Stimuleringsplan Grensmaas ligt ter inzage van 19 juli tot 29 augustus, bij alle gemeenten in het gebied, het Waterschap in Sittard, de Dienst Landelijk Gebied in Roermond en bij het Gouvernement in Maastricht.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Limburg