Hart van Friese Merenproject stap verder

Leeuwarden – Op donderdag 5 februari 2004 heeft de stuurgroep van de trajecten Stavoren Sneek en Galamadammen Slotermeer, ingestemd met het eindconcept uitvoeringsprogramma. In het eindconcept uitvoeringsprogramma staan de projecten beschreven die in het kader van het Friese Merenproject worden voorgedragen. Tevens is per project de investeringsomvang beschreven. In het vervolgtraject worden er afspraken gemaakt met de betrokken gemeenten over de financiele verdeelsleutel van de verschillende projecten. Het uitvoeringsprogramma zal in de verschillenden raden besproken worden.

Bij deze vaarroutes zijn de gemeenten Wymbritseradiel, Gaasterlan-Sleat, Nijefurd, Sneek, Wetterskip Fryslan, Hiswa Vereniging, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en De Marrekrite betrokken.

Opvallende projecten
Naast het aanleggen van de drie aquaducten Galamadammen, Jeltesloot en Woudsend staan onder andere de volgende projecten op de planning. Balk wordt als watersportkern opgewaardeerd door bijvoorbeeld het aanleggen van een passantenhaven. Er wordt een studie gedaan naar de sluiscapaciteit in Stavoren. Duidelijk moet worden hoe het beste het probleem van de lange wachttijden opgelost kan worden. De vaarwegen in het Slotermeer en de Fluessen worden verdiept en er wordt gebaggerd rondom IJlst, Heeg en Woudsend. Verder wordt een inrichtingsplan opgesteld voor het Slotermeer.

Brede betrokkenheid
In december 2002 zijn er workshops gehouden in Balk, Heeg en Koudum over de trajecten Stavoren Sneek en Galamadammen Slotermeer. Doel was om ideeen te horen voor verbetering van deze trajecten. Tijdens de workshops waren vertegenwoordigers aanwezig van onder andere het bedrijfsleven, dorpsbelangen en Hiswa Vereniging. Op basis van de verkregen ideeen is toen een eerste groslijst met ruim 200 projecten vastgesteld.

Overzichtskaart van alle projecten
De afgelopen maanden is gekeken welke projecten van de groslijst het beste passen binnen de doelen van het Friese Merenproject en welke vooral bijdragen aan de economische ontwikkeling van de streek. De projecten die hieraan het beste voldoen, zijn opgenomen in het eindconcept. Tevens zijn deze projecten op een visie-projectenkaart afgebeeld, die aan alle betrokkenen is verstuurd.

Hart Friese meren
De vaarroutes Sneek Stavoren en Galamadammen – Slotermeer (de Luts) vormen het hart van de Friese meren. Langs de routes liggen belangrijke watersportplaatsen als Sneek, IJlst, Heeg, Woudsend, Balk en Stavoren. De route tussen Galamadammen en het Slotermeer (de Luts) is een smalle, maar aantrekkelijke vaarroute voor motorboten. De route loopt dwars door de bossen van Gaasterland. De staande mastroute tussen Sneek en Stavoren vormt een belangrijke verbinding tussen het waterknooppunt Sneek en het IJsselmeer.

Langs deze vaarroute zijn de kruisingen tussen wegverkeer en recreatievaart bij de Jelteslootbrug en bij de brug bij Woudsend grote knelpunten. Bij beide knelpunten zijn aquaducten gepland.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslan

Hart van Friese Merenproject stap verder | Infrasite

Hart van Friese Merenproject stap verder

Leeuwarden – Op donderdag 5 februari 2004 heeft de stuurgroep van de trajecten Stavoren Sneek en Galamadammen Slotermeer, ingestemd met het eindconcept uitvoeringsprogramma. In het eindconcept uitvoeringsprogramma staan de projecten beschreven die in het kader van het Friese Merenproject worden voorgedragen. Tevens is per project de investeringsomvang beschreven. In het vervolgtraject worden er afspraken gemaakt met de betrokken gemeenten over de financiele verdeelsleutel van de verschillende projecten. Het uitvoeringsprogramma zal in de verschillenden raden besproken worden.

Bij deze vaarroutes zijn de gemeenten Wymbritseradiel, Gaasterlan-Sleat, Nijefurd, Sneek, Wetterskip Fryslan, Hiswa Vereniging, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en De Marrekrite betrokken.

Opvallende projecten
Naast het aanleggen van de drie aquaducten Galamadammen, Jeltesloot en Woudsend staan onder andere de volgende projecten op de planning. Balk wordt als watersportkern opgewaardeerd door bijvoorbeeld het aanleggen van een passantenhaven. Er wordt een studie gedaan naar de sluiscapaciteit in Stavoren. Duidelijk moet worden hoe het beste het probleem van de lange wachttijden opgelost kan worden. De vaarwegen in het Slotermeer en de Fluessen worden verdiept en er wordt gebaggerd rondom IJlst, Heeg en Woudsend. Verder wordt een inrichtingsplan opgesteld voor het Slotermeer.

Brede betrokkenheid
In december 2002 zijn er workshops gehouden in Balk, Heeg en Koudum over de trajecten Stavoren Sneek en Galamadammen Slotermeer. Doel was om ideeen te horen voor verbetering van deze trajecten. Tijdens de workshops waren vertegenwoordigers aanwezig van onder andere het bedrijfsleven, dorpsbelangen en Hiswa Vereniging. Op basis van de verkregen ideeen is toen een eerste groslijst met ruim 200 projecten vastgesteld.

Overzichtskaart van alle projecten
De afgelopen maanden is gekeken welke projecten van de groslijst het beste passen binnen de doelen van het Friese Merenproject en welke vooral bijdragen aan de economische ontwikkeling van de streek. De projecten die hieraan het beste voldoen, zijn opgenomen in het eindconcept. Tevens zijn deze projecten op een visie-projectenkaart afgebeeld, die aan alle betrokkenen is verstuurd.

Hart Friese meren
De vaarroutes Sneek Stavoren en Galamadammen – Slotermeer (de Luts) vormen het hart van de Friese meren. Langs de routes liggen belangrijke watersportplaatsen als Sneek, IJlst, Heeg, Woudsend, Balk en Stavoren. De route tussen Galamadammen en het Slotermeer (de Luts) is een smalle, maar aantrekkelijke vaarroute voor motorboten. De route loopt dwars door de bossen van Gaasterland. De staande mastroute tussen Sneek en Stavoren vormt een belangrijke verbinding tussen het waterknooppunt Sneek en het IJsselmeer.

Langs deze vaarroute zijn de kruisingen tussen wegverkeer en recreatievaart bij de Jelteslootbrug en bij de brug bij Woudsend grote knelpunten. Bij beide knelpunten zijn aquaducten gepland.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslan