Kamerbrief Verlenging Vierde Nota Waterhuishouding

Den Haag – Op 22 januari 2007 heeft Staatssecretaris Schultz van Haegen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer over verlenging van de termijn van de lopende (vierde) nota waterhuishouding tot 22 december 2009.

Hieronder leest u de volledig brief br.38. Verlenging Vierde Nota Waterhuishouding | Kamerstuk | 2007-01-22.

Geachte voorzitter,

In aanvulling op mijn beleidsbrief d.d. 15 december 2006, kenmerk DGW/RS 2006/1398, waarbij de Decembernota 2006 KRW/WB21 aan u is aangeboden, bericht ik u het volgende.

Artikel 3, eerste lid, van de Wet op de waterhuishouding zoals dit op grond van de Implementatiewet EG-kaderrichtlijn water met ingang van 22 december 2006 is komen te luiden, bepaalt onder meer dat de minister van Verkeer en Waterstaat tezamen met de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een Nota voor de waterhuishouding (NW) vaststellen waarin a) de hoofdlijnen van het ten aanzien van de landelijke waterhuishouding te voeren beleid zijn aangegeven, en b) de stroomgebiedbeheerplannen (SGBP’s) of de inbreng voor de internationale stroomgebiedbeheerplannen met betrekking tot de op Nederlands grondgebied gelegen delen van de stroomgebieddistricten Eems, Rijn, Maas en Schelde zijn opgenomen.

Het bij de reeds genoemde Implementatiewet ingevoegde artikel 67, eerste lid, van de Wet op de waterhuishouding biedt de mogelijkheid om, indien de termijn voor een lopende nota waterhuishouding of plan op grond van de Wet op de waterhuishouding eindigt op een tijdstip, liggend tussen 21 december 2006 en 22 december 2009, die termijn te verlengen tot 22 december 2009.

De reden om de termijn van de lopende (vierde) nota waterhuishouding nu te willen verlengen is dat de stroomgebiedbeheerplannen eveneens uiterlijk 22 december 2009 worden vastgesteld.

Gezien het bovenstaande geef ik hierbij aan dat de looptijd van Vierde Nota waterhuishouding is verlengd tot 22 december 2009.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
mw drs M.H. Schultz van Haegen

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Ministerraad stemt in met de decembernota 2006