Nieuwe veiligheidsnormen voor regionale dijken

Den Haag – Dijkdoorbraken uit het nabije verleden hebben gezorgd voor een toenemend besef van onze kwetsbaarheid voor overstromingen. Boezemkaden zijn waterkeringen die polders beschermen tegen overstromingen. De provincie Noord-Holland heeft samen met Zuid-Holland en Utrecht veiligheidsnormen voor deze waterkeringen bepaald, die rekening houden met de toegenomen economische waarde in de polders. Deze veiligheidsnormen zijn vastgelegd in een nieuwe verordening, die nu door Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland ter vaststelling naar Provinciale Staten wordt gestuurd.

De verordening met de kaarten waarop de veiligheidsnormen zijn aangegeven, heeft in de maanden oktober en november 2005 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de opmerkingen in deze periode zijn de kaarten op enkele punten aangepast.

Bescherming tegen overstromingen
De beveiliging tegen overstromingen door waterkeringen is een vereiste voor de bewoonbaarheid van ons land. De provincies zijn verantwoordelijk voor het stellen van normen voor het regionale waterkeringen zoals boezemkaden. Boezemkaden zijn waterkeringen (dijken) die polders beschermen tegen overstromingen. De economische waarde in de polders is de afgelopen jaren toegenomen door onder andere woningbouw, industrieterreinen en kapitaalintensieve landbouw. De provincie Zuid-Holland heeft samen met Noord-Holland en Utrecht normen bepaald voor de veiligheid van boezemkaden, die rekening houden met deze toegenomen belangen. Het vastleggen van de veiligheidsnormen schept voor de inwoners van West-Nederland duidelijkheid over de veiligheid die gewaarborgd wordt. Het gaat om heel Zuid-Holland en Noord-Holland en een gebied dat een groot deel van de provincie Utrecht omvat (ten westen en ten zuiden van de Heuvelrug).

Verbeteringen uitvoeren
De provincie Zuid-Holland gaat in goed overleg met de waterschappen bepalen wanneer de verschillende boezemkaden aan de veiligheidsnorm moeten voldoen. De waterschappen zorgen voor de voorbereiding en uitvoering van de verbeteringsmaatregelen. Zij rapporteren jaarlijks aan Gedeputeerde Staten over de voortgang van de verbeteringsmaatregelen en de uitkomsten van inspecties.

Vervolg
De verordening wordt besproken in de vergadering van de statencommissie Groen Water en Milieu op 25 januari 2006. De verordening wordt uiteindelijk vastgesteld door Provinciale Staten. Deze behandelen de verordening op 6 februari 2006. Ook in de andere provincies ligt de verordening ter besluitvorming voor.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland