Meer inzicht in oorzaak en gevolg overstromingen

Den Haag – Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat start een verkenning naar de aanpassing van de bescherming van ons land tegen hoogwater. De uitkomsten van deze discussie presenteert zij in het najaar van 2006 aan de Tweede Kamer. Het rapport ‘Tussenstand Veiligheid Nederland in Kaart’, dat de staatssecretaris op 11 november 2005 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, vormt de basis van deze discussie. Het ministerie heeft samen met waterschappen en provincies voor 16 dijkringen de kansen op en gevolgen van overstromingen in kaart gebracht.

Sinds de watersnoodramp in 1953 en de hoge waterstanden in 1993 en 1995 heeft het Rijk veel geinvesteerd in de bescherming van ons land tegen hoogwater. Door de lage ligging van Nederland blijft het belangrijk om alert te blijven. De bevolking is in de afgelopen decennia gegroeid en investeringen in het rivierengebied en in de laag gelegen polders zijn fors toegenomen. Het is daarom nodig om de huidige beveiliging tegen hoogwater kritisch te bekijken. Uit de verkenning moet blijken of in de toekomst de verschillende oorzaken van een overstroming en de gevolgen daarvan een groter accent krijgen.

Het rapport ‘Veiligheid Nederland in Kaart’ geeft de resultaten weer van een studie naar mogelijke overstromingen in zestien van de 53 dijkringgebieden (exclusief Maaskaden). Dit rapport geeft inzicht in de mogelijke oorzaken waardoor waterkeringen het water niet meer tegen kunnen houden. Ook zijn de gevolgen van overstromingen voor deze zestien dijkringen globaal in beeld gebracht. Voor drie van deze gebieden zijn de gevolgen gedetailleerd berekend. Het gaat om de Noordoostpolder, Zuid-Holland en het Land van Heusden/De Maaskant.

Met deze nieuwe onderzoeksmethode worden de kansen en gevolgen gecombineerd. Omdat de berekeningen nog met veel onzekerheden zijn omgeven is nader onderzoek gewenst. Ook zullen de overige dijkringen nog volgens de nieuwe methode worden geanalyseerd. De onderzoeksuitkomsten bieden echter wel genoeg inzicht om nu al te kunnen kiezen voor een nieuwe risicobenadering. De verkenning die najaar 2006 zal worden afgerond, zal inzicht geven in de beste manier om de geconstateerde oorzaken en gevolgen in ons veiligheidsbeleid mee te nemen.

Meer informatie in de brief aan de Tweede Kamer

Download het rapport (Pdf, 1,9Mb) of de brochure (Pdf, 992kb) via de website van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat