Veiligheidsnormen voor regionale waterkeringen

Den Haag – De provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland gaan veiligheidsnormen voor regionale waterkeringen vastleggen in een verordening. Dit geeft de inwoners van West-Nederland meer duidelijkheid over de veiligheid van het gebied waarin zij wonen. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de ontwerpverordening nu vastgesteld.

De normen die zijn vastgesteld geven het veiligheidsniveau waaraan de boezemkaden moeten voldoen. Boezemkaden zijn regionale waterkeringen (dijken) die polders beschermen tegen overstroming vanuit kanalen en grote vaarten. De verordening bevat naast veiligheidsnormen voor boezemkaden ook algemene regels en voorschriften met betrekking tot alle waterkeringen.

Vijf veiligheidsniveaus
De economische waarde in polders is toegenomen door bijvoorbeeld woningbouw of kapitaalintensieve landbouw. De veiligheid van boezemkaden is daarmee niet in alle gevallen in overeenstemming. Het veiligheidsniveau dat nu is bepaald is gekoppeld aan de economische gevolgschade die ontstaat door overstroming als gevolg van een kadebreuk. Hoe meer bebouwing er in een polder is, des te meer economische gevolgschade bij een overstroming en des te hoger het veiligheidsniveau. Er zijn vijf veiligheidsklassen. Boezemkaden met veiligheidsklasse I hebben een relatief lage gevolgschade; bij veiligheidsklasse V is die schade relatief hoog. Boezemkaden die stedelijke gebieden beschermen hebben dus een hoge veiligheidsklasse. Overigens is bij het bepalen van de veiligheidsklassen rekening gehouden met de huidige situatie en blijft de veiligheidsniveau van boezemkaden tenminste hetzelfde.

De provincies gaan in overleg met de waterschappen bepalen op welk tijdstip de verschillende boezemkaden aan de veiligheidsnorm moeten voldoen. De waterschappen zorgen voor de voorbereiding en uitvoering van verbetermaatregelen. De (financiële) inspanningen die hiervoor nodig zijn verschillen per waterschap en per boezemkade.

De verordening Waterkering West-Nederland is te vinden op www.Zuid-Holland.nl onder Milieu natuur en Water bij Terinzagelegging. Vanaf 26 september 2005 ligt deze ook ter inzage bij bibliotheken en gemeentehuizen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland