Eerste subsidies Duurzaamheid en Innovatiefonds Haven Amsterdam toegekend

o.a. kraan met energieopslagsysteem

DIHA, het Duurzaamheid- én Innovatiefonds van Haven Amsterdam, heeft de eerste subsidies toegekend. Er was veel belangstelling voor het fonds, dat 1 miljoen euro te verdelen had. Zes van de twaalf aanvragen zijn gehonoreerd.

In de eerste tender van DIHA van najaar 2009 zijn twaalf aanvragen voor subsidie ingestuurd. Een adviescommissie onder leiding van voormalig havenwethouder Mark van der Horst, met leden uit bedrijfsleven en wetenschap, heeft de aanvragen beoordeeld. Ieder project werd beoordeeld op duurzaamheid, innovatie, economisch ontwikkelingsperspectief voor het bedrijf en de havenregio en of het bijdraagt aan de doelstellingen van een duurzame haven zoals verwoord in de Havenvisie. De bedrijven die een afwijzing op hun aanvraag kregen, scoorden minder goed op de doelstellingen van DIHA of voldeden niet aan de criteria.

De geselecteerde bedrijven zijn Cargill BV, Orgaworld, Handelsveem/Steinweg, Maja Stuwadoors Groep, Vopak Terminal Westpoort en Mondo Minerals.

Een korte schets van de projecten

Cargill BV: Schone biomassaverbranding
Cargill ontwikkelt in de haven van Amsterdam met een aantal partners een technologie voor schone verbranding van biomassa, die zij wereldwijd op grote schaal wil gaan inzetten. Biomassa ontstaat als bijproduct bij de productie van Cargills voedingsmiddelen en kan worden ingezet als energiebron. Bij traditionele biomassaverbranding halen de ketels geen optimaal rendement, met een verhoogde uitstoot van schadelijke stoffen als gevolg. De proefinstallatie van Cargill en partners, in gebruik sinds augustus 2009 in Cargills sojafabriek, is ontworpen voor continu gebruik en kan dagelijks 13,2 ton biomassa omzetten in 67 ton stoom. Cargill wil de DIHA-subsidie gebruiken om aan te tonen dat voor verschillende typen biomassa verbranding van 100% biomassa mogelijk is binnen de geldende West-Europese emissienormen.

Orgaworld: Green Flavor
Orgaworld heeft Greenmills ontwikkeld dat organische reststoffen (zoals gebruikte frituurolie en gft-afval) omzet in duurzame biobrandstoffen en groene stroom. Greenmills recyclet ook afvalwaterstromen. Orgaworld krijgt de DIHA-subsidie voor een project waarin proceswater van Cargill Flavor Systems en BCS Amsterdam wordt verwerkt in de nieuwe waterzuiveringsinstallatie van Greenmills. Daarvoor legt Orgaworld 2,2 kilometer pijpleiding tussen de installaties van Cargill en BCS en die van Greenmills.

Handelsveem Cacao Amsterdam BV: Ontwikkeling spoorterminal voor cacao
Handelsveem Cacao krijgt DIHA-subsidie voor een installatie aan de Amsterdamse Steinwegterminal die cacaobonen mengt en opschoont en voor de bouw van een silo om treinwagons met cacaobonen te vullen. Nu worden de cacaobonen vanuit gekoelde loodsen per vrachtwagen naar het openbare laadperron op de Westhavenweg gereden, om ze daar over te slaan op de trein. Dit betekent een besparing van 1.200 vrachtwagenritten per jaar. Vanwege het milieu en wensen van klanten wil Handelsveem Cacao de overslag zelf en op eigen terrein gaan doen.

Maja Beheer BV: Kraan met energieopslagsysteem
De drijvende overslagkranen van Maja Stuwadoors werken op diesel. Bij het vieren van de last genereren de kranen elektrische energie, die vervolgens in weerstanden wordt verbrand (en dus verloren gaat). Maja Stuwadoors wil deze energie gaan benutten door het als vliegwiel aandrijving te gebruiken of op te slaan in lithium batterijen. Daarmee kan zo’n 50% van de energie die anders verloren zou gaan worden gewonnen. Deze energie is te benutten voor hijscapaciteit, waardoor minder diesel nodig is. Daarnaast vermindert de piekbelasting van de dieselmotoren. De uitstoot van schadelijke stoffen kan hiermee aanzienlijk verminderen. De DIHA-subsidie is toegekend voor een duurtest met lithiumbatterijen en/of een vliegwiel.

Vopak Terminal Westpoort: reductie VOS-emissie
Vopak werkt voor de opslag van olieproducten met zogenaamde atmosferische dome tanks met intern drijvend dak. Wereldwijd zijn tachtig procent van de tanks van dit type. Als zulke tanks leeg worden gemaakt, kan het dak niet helemaal tot op de bodem zakken, omdat er vaak apparatuur op de bodem van de tanks staat. Gevolg: dampen blijven in de tussenliggende ruimte hangen. Als de tanks weer worden gevuld, worden die dampen onder het dak door naar buiten geduwd. Vopak krijgt de DIHA-subsidie voor het invoeren van een nieuwe techniek op Westpoort waarmee deze dampen op een veilige manier worden opgevangen, afgevoerd en verwerkt. Deze nieuwe technologie wordt voor het eerst bij Vopak Westpoort BV verwezenlijkt. Doel is om de uitstoot van VOS tijdens een zogenaamde daklanding met minimaal 75% te verminderen.

Mondo Minerals: One Micron Project
Mondo Minerals is een in het Amsterdamse havengebied gevestigde producent van talkpoeder. Klanten van Mondo Minerals uit met name de papier- en plastic branche hebben behoefte aan hoogwaardiger talkpoeder. Daarvoor moet een innovatieve productietechniek, de Dry Ball Mill, worden toegepast. Deze techniek levert naast hoogwaardiger talkpoeder een forse energiebesparing op. De oude techniek (Jet Mill) verbruikt 1.200 KWH per ton talkpoeder, de Dry Ball Mill verbruikt slechts 300 KWH per ton. Met de nieuwe techniek kan Mondo Minerals bovendien efficiënter produceren: van 80.000 naar 130.000 ton per jaar.

In april 2010 gaat de volgende tender voor DIHA van start. Tot 1 juni 2010 kunnen bedrijven nieuwe projectvoorstellen indienen.

Meer informatie over het Duurzaamheid- én innovatiefonds Haven Amsterdam is te vinden op: www.portofamsterdam.nl/diha

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Haven Amsterdam