Meine Bruinsma benoemd tot directeur regiebureau Natura 2000

GEZAMENLIJK PERSBERICHT IPO, LNV, V&W EN DEFENSIE

Den Haag – De heer ing. M. (Meine) Bruinsma is per 10 april 2008 benoemd tot directeur van het regiebureau Natura 2000. In dit interbestuurlijke regiebureau bundelen de bestuurlijke partners voor het op- en vaststellen van Natura 2000 beheerplannen hun krachten. Dit zijn de 12 provincies, samenwerkend in het Interprovinciaal Overleg (IPO), en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ook de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Defensie zijn actief betrokken bij het regiebureau. De bestuurlijke partners hebben tot de instelling van het regiebureau besloten om het uitvoeren van hun gezamenlijke verantwoordelijkheid beter ter hand te kunnen nemen.

Het regiebureau Natura 2000 zorgt ervoor dat de totstandkoming van de beheerplannen in de 162 Natura 2000 gebieden gestroomlijnd loopt. Een juiste balans tussen tempo en zorgvuldigheid staat daarbij voorop. Ook stuurt het regiebureau het Steunpunt Natura 2000 aan, bereidt het waar nodig besluitvorming door de bestuurlijke partners voor en zorgt het voor afstemming met andere beleidsdossiers zoals de Kaderrichtlijn Water. Tevens zal het regiebureau Natura 2000 de gezamenlijke communicatie verzorgen. Het regiebureau neemt geen verantwoordelijkheid over van de afzonderlijke partijen maar coördineert en stimuleert een voortvarende realisatie van het Natura 2000 dossier.

De heer Bruinsma was hiervoor onder andere werkzaam als griffier van de provincie Noord-Brabant en als gemeentesecretaris in Enschede. Daarnaast is hij als interim manager betrokken geweest bij diverse bestuurlijke projecten, waaronder landelijk programmadirecteur van het regiebureau Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG).

NATURA 2000

De Europese Unie heeft een zeer gevarieerde en rijke natuur, die van grote biologische, esthetische en economische waarde is. Om deze natuur te behouden heeft de Europese Unie het initiatief genomen voor Natura 2000. Dit is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden door heel Europa. Voor Nederland gaat het in totaal om 162 gebieden.

Deze Natura 2000-gebieden wijst Nederland op dit moment aan door in een aanwijzingsbesluit te omschrijven waarom dat gebied is geselecteerd, wat de gebiedsgrenzen zijn en wat de te bereiken doelen per habitattype en soort zijn. Tevens wordt er voor elk gebied een beheerplan opgesteld waarin wordt beschreven hoe deze doelen zullen worden gerealiseerd.

Inmiddels zijn 119 gebieden voor aanwijzing in procedure gebracht. De minister van LNV heeft op 19 februari 2008 de eerste drie gebieden definitief aangewezen: Voornes Duin, Duinen Goeree & Kwade Hoek en Voordelta. De procedure voor de resterende 43 gebieden start in 2008. De definitieve aanwijzing van de overige gebieden volgt hierna. In veel toekomstige Natura 2000-gebieden is het beheerplanproces al gestart en de eerste beheerplannen zullen al in 2008 in procedure gaan om te kunnen worden vastgesteld.

Meer informatie over Natura 2000 vindt u op www.minlnv.nl/natura2000

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie LNV