EC lanceert Europees waterinformatiesysteem

IP/07/388
Waterbeleid: lidstaten moeten meer doen om goede waterkwaliteit te realiseren

Brussel, België – De Europese Commissie heeft op donderdag 22 maart 2007 een rapport gepubliceerd over hoe de EU-lidstaten de Waterkaderrichtlijn ten uitvoer hebben gelegd. Doel van de richtlijn is om in 2015 een goede waterkwaliteit te realiseren voor alle rivieren, meren, riviermondingen, en al het kustwater en grondwater in de Europese Unie. De resultaten in het rapport geven een gemengd beeld, maar het is duidelijk dat de lidstaten meer moeten ondernemen om het doel van de richtlijn te bereiken. Ondanks deze resultaten vertrouwt de Commissie erop dit doel te behalen in 2015. Op 22 maart 2007 lanceert de Commissie tevens een gemeenschappelijk Europees waterinformatiesysteem (Water Information System for Europe, WISE). Het gaat om een webportaal dat in samenwerking met het Europees Milieuagentschap is ontwikkeld en waarop grote hoeveelheden gegevens over water uit de hele EU te vinden zijn.

Milieucommissaris Stavros Dimas verklaarde: "Duurzaam waterbeheer is essentieel voor de bescherming van biodiversiteit, van het welzijn van de burger en van mededinging tussen Europese industrieën. De Waterkaderrichtlijn en andere richtlijnen voor water vormen onderdeel van een ambitieus beleid voor het beschermen en beheren van deze cruciale natuurlijke hulpbron. Naarmate we ons aanpassen aan de onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering wordt waterbeheer steeds belangrijker."

Onderzoekscommissaris Janez Potočnik voegde hieraan toe: "Ik ben erg blij dat onze wetenschappers de uitdaging zijn aangegaan om het eerste operationele systeem te ontwikkelen waarmee actoren in lidstaten nauwkeurige geografische-ruimtelijke gegevens en milieugegevens kunnen leveren aan de Europese Commissie en haar partners. Wetenschap is onmisbaar voor het vormen van beleid dat in het belang is van de Europese burgers. "

Jacqueline McGlade, uitvoerend directrice van het Europees Milieuagentschap, voegt hieraan toe: "de Europese burgers hebben het recht om te weten hoe de Europese wateren eraan toe zijn en in hoeverre het EU-waterbeleid aan de verwachtingen voldoet. In het nieuwe Europese waterinformatiesysteem zijn gegevens gebundeld die voorheen niet, of slechts gefragmenteerd, beschikbaar waren. De lancering is nog maar het begin. In 2010 moet WISE het meest uitgebreide waterinformatiesysteem ter wereld zijn."

Goede waterkwaliteit realiseren
Doel van de Waterkaderrichtlijn (WFD) van 2000 is om in 2015 een goede waterkwaliteit voor alle wateren in de EU te realiseren. De richtlijn verplicht lidstaten om voor afloop van het jaar 2009 stroomgebiedbeheerplannen aan te nemen. Het rapport dat presenteert de vorderingen die de lidstaten hebben gemaakt in het aanpassen van hun wetgeving en in het uitvoeren van de structuren voor goed waterbeheer.

De rapporten, ingediend door alle 27 lidstaten, laten zien dat er veel vooruitgang is geboekt. Zij wijzen echter ook op een aantal tekortkomingen. Een van die tekortkomingen betreft de onjuiste omzetting van de richtlijn in nationale wetgeving; een andere tekortkoming is de behoorlijke achterstand van een aantal lidstaten bij het inzetten van economische instrumenten in waterbeheersystemen.

Ook moet de samenwerking op het gebied van grensoverschrijdende kwesties, bijvoorbeeld watervervuiling, tussen de lidstaten en tussen landen als Rusland en Turkije worden verbeterd.

De Commissie heeft tevens twee gerelateerde rapporten gepubliceerd. Het eerste betreft het laatste rapport over de tenuitvoerlegging van de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater. Deze richtlijn schrijft lidstaten voor om adequate waterzuiveringsinstallaties te bouwen voor gemeentes die een bepaalde omvang te boven gaan. De Commissie heeft vastgesteld dat slechts 51% van alle waterzuiveringsinstallaties in de Europese Unie (voor de uitbreiding van 2004) voldoet aan de eisen van die richtlijn. Het tweede rapport betreft de tenuitvoerlegging van de Nitraatrichtlijn. Doel van deze richtlijn is om de verontreiniging van oppervlaktewater en grondwater door nitraten uit agrarische bronnen te verminderen en te voorkomen. De tenuitvoerlegging van deze richtlijn laat in een aantal lidstaten te wensen over en de verontreinigingstendensen in de Europese Unie verschillen dan ook aanzienlijk.

Andere wateraangelegenheden
Er is nog een aantal richtlijnen die onderdeel zijn van het waterbeleid van de Europese Unie. Voorbeelden zijn de richtlijnen inzake zwemwater, grondwater en drinkwater, alsook andere verwachte richtlijnen betreffende het mariene milieu en de beheersing van overstromingen. Deze laatste richtlijnen bevinden zich nog in het voorstelstadium van het besluitvormingsproces.

Europees waterinformatiesysteem
Het Europese waterinformatiesysteem is een webportaal dat het publiek een schat aan informatie biedt over water en watergerelateerde onderwerpen, zoals zwemmen, alsook andere gegevens over waterkwaliteit en informatie over installaties die het stedelijk afvalwater behandelen. Het portaal is een vrucht van de samenwerking tussen het Europees Milieuagentschap (EEA) en de Europese Commissie (Milieu, Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek en Eurostat).

Europese Waterconferentie
Op Wereldwaterdag (22 maart 2007) geeft de Commissie het startschot voor een tweedaagse conferentie die zal worden geopend door Milieucommissaris Stavros Dimas. Tevens zullen de Duitse minister van Milieu, Sigmar Gabriel, en de Portugese minister van Milieu, Francisco Nunes Correia, aanwezig zijn.

De conferentie kan live gevolgd worden via webstreaming.

Voor meer informatie
Waterkaderrichtlijn http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
Europees waterinformatiesysteem http://water.europa.eu
Europese Waterconferentie (22 en 23 maart 2007) http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/conference.html

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Europese Commissie