VROM vermindert administratieve lasten

Den Haag – Minister Dekker en staatssecretaris Van Geel van VROM gaan bij het ministerie van VROM de administratieve lasten reduceren. De administratieve lasten, veroorzaakt door wet- en regelgeving, worden met ongeveer eenderde beperkt. Door vereenvoudiging van de VROM-regels kunnen de lasten met circa een half miljard euro afnemen, tot ongeveer 1,2 miljard euro per jaar. De bewindslieden hebben hierover vandaag een brief naar de Tweede Kamer gestuurd.

De regels en wetten van de overheid leggen een groot beslag op de bewegingsvrijheid van burgers en bedrijven. Een vaak gehoorde klacht van ondernemers is dat ze veel energie, tijd en geld kwijt zijn aan informatievoorziening voor de overheid. Het kabinet wil daarom de wet- en regelgeving vereenvoudigen en de daarmee samenhangende administratieve lasten verminderen en waar mogelijk afschaffen. Zo moeten bedrijven meer ruimte krijgen om te ondernemen. In het Hoofdlijnenakkoord is vastgelegd dat het kabinet tussen 2003 en 2007 de administratieve lasten voor bedrijven met een kwart wil verminderen.

Regels
In het kader van deze rijksbrede vermindering hebben minister Dekker en staatssecretaris Van Geel in oktober van het vorig jaar verschillende voorstellen gedaan om de regels van het ministerie van VROM te vereenvoudigen. Daarbij zijn ook veel mogelijkheden gevonden om de administratieve lasten voor bedrijven te verminderen. Voorbeelden waarbij in deze voorstellen de administratieve lasten dalen zijn:

– het intrekken of samenvoegen van een groot aantal regels;
– het vereenvoudigen van regels, bijvoorbeeld het schrappen van eisen aan rapportages;
– het vervangen van vergunningen door algemene regels;
– het op termijn introduceren van een integrale VROM-vergunning ter vervanging van de bouwver­gunning, de milieuvergunning en zo mogelijk andere vergunningen.

Daarnaast zullen de administratieve lasten ook worden teruggebracht door bijvoorbeeld ICT-toepassingen.
Een gering aandeel van de 1,7 miljard euro aan administratieve lasten – namelijk 130 miljoen euro – wordt veroorzaakt door vanuit de EU voorgeschreven regelgeving. Daarnaast geldt voor een bedrag van 600 miljoen euro dat de betreffende regels weliswaar voortvloeien uit EU regelgeving, maar aan de lidstaten zelf is overgelaten welke specifieke invulling daaraan gegeven wordt.

De vergunningen voor de Wet milieubeheer vormen met 608 miljoen euro de grootste kostenpost. De bewindslieden willen daarom bij de voorgeschreven wijze van vergunningverlening een belangrijke reductie in de administratieve lasten realiseren, nu ingeschat voor een bedrag van ongeveer 150 miljoen euro. Het stellen van algemene regels in plaats van vergunningplicht voor een aantal categorieën bedrijven moet circa 160 miljoen euro opleveren. Andere maatregelen zullen tot een verdere reductie van plus minus 190 miljoen euro leiden. Voorstellen hiervoor hebben de bewindslieden in oktober van het vorig jaar gedaan.
Naast deze voornemens heeft de zogenoemde gemengde commissie VROM de bewindslieden een pakket aan aanvullende reductiemaatregelen voorgelegd. In deze commissie zaten vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, deskundigen en ambtenaren van VROM, Financiën en het Interprovinciaal Overleg; de Vereniging Nederlandse Gemeenten was agendalid. Het rapport bevat nuttige suggesties voor verdergaande reductievoorstellen. De bewindlieden zullen de voorstellen beoordelen op de maatschappelijke effecten en hier vervolgens hun conclusies aan verbinden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM