Consortium Zuiderzeelijn verheugd over Nota Ruimte

Den Haag – Het consortium Zuiderzeelijn heeft met genoegen kennis genomen van het feit dat de regering in haar nota ‘Ruimte’ aangeeft een snelle verbinding van de Randstad naar het noorden noodzakelijk te achten. Al vanaf 1999 is er door het consortium op aangedrongen een dergelijke hoogwaardige verbinding te realiseren. Nu ook vanuit een aantal Noord-Duitse deelstaten met grote belangstelling wordt gekeken naar een snelle verbinding met Noord-Nederland, lijkt het tij voor een dergelijk project wel zeer gunstig.

In het door het Kabinet aangegeven prijsvraagmodel is sprake van een tweetal voorkeursalternatieven: de magneetzweefbaan en de hogesnelheidslijn. Het consortium Zuiderzeelijn dat bestaat uit Siemens Nederland, ABN AMRO, Ballast Nedam, Koninklijke BAM Groep en Fluor zal beide alternatieven nader uitwerken.

Uit eerdere studies van het consortium is naar voren gekomen dat de magneetbaan-technologie voor een dergelijke verbinding het meest geschikt is. De voorkeur gaat immers uit naar een model met meerdere stops. De zogenaamde ‘Zuiderzeelijn’ zal moeten lopen van Schiphol via Amsterdam, Almere, Lelystad, Emmeloord, Heerenveen en Drachten naar Groningen. Een magneetzweefbaan heeft slechts 4 kilometer nodig om op een snelheid van ruim 300 kilometer per uur te komen. Een hogesnelheidstrein heeft daarvoor ruim 30 kilometer nodig. In dat laatste geval is het onmogelijk om meerdere stops in te bouwen en toch nog een zeer korte reistijd te realiseren. De magneetzweefbaan heeft ten aanzien van de reistijd in combinatie met meerdere stops een uniek voordeel. De afstand Amsterdam-Groningen kan binnen het uur worden afgelegd. Juist dit feit maakt de Transrapid tot een soort
metro voor grotere afstanden.

Nu het noorden van Duitsland in formele gesprekken met de minister-president Balkenende al te kennen heeft gegeven grote belangstelling te hebben voor een aansluitende magneetzweefbaan van Groningen naar Hamburg en onderzoek wordt gedaan naar het mogelijk doortrekken van de lijn naar Warschau en Kopenhagen, kunnen de positieve effecten voor het noorden van Nederland nog wezenlijk groter zijn. Groningen komt als het ware centraal te liggen tussen de Randstad en Noord-Duitsland met zijn achterland. Het consortium is dan ook met de regio van mening dat een snelle magneetzweefbaan-verbinding de economische ontwikkeling van het noorden ten zeerste zal bevorderen.

In het recente verleden heeft het consortium een model aangegeven voor de financiering van het project. Het betreft hier een zogenaamd PPS-model (Publiek Private Samenwerking), waarbij de overheid een concessie zou moeten verstrekken voor de bouw, financiering, het onderhoud en het operationele bedrijf van deze verbinding. Uit gemaakte berekeningen blijkt dat deze Zuiderzeelijn voor 50 tot 70% op deze wijze zou zijn te financieren. Het betreft hier dan de zogenaamde life-cycle- kosten, dat wil zeggen de totale kosten van aanleg, onderhoud en exploitatie over een concessieperiode van 25 jaar.

De voorstellen van het consortium, die in drie studies in 2000, 2001 en 2002, werden gepresenteerd, waren al in 2001 aanleiding voor het Ministerie van Verkeer & Waterstaat, uitvoerige studies naar dit voorstel te doen. Naar aanleiding hiervan is ruim 2,7 miljard euro gereserveerd voor de Zuiderzeelijn. De betrokken provincies en gemeenten hebben inmiddels een aanvullende financiering geboden voor de uitvoering als magneetzweefbaan van maximaal 1,2 miljard euro.

De magneetzweefbaan-technologie is inmiddels beproefd en operationeel in Shanghai. In de Duitse deelstaat Beieren (München-München Airport) wordt de realisatie voorbereid van een verbinding die in 2007 operationeel moet zijn. De techniek van de magneetbaan, die in de afgelopen 30 jaar verder is geoptimaliseerd, biedt een groot aantal voordelen ten opzichte van de conventionele spoorwegtechniek. Er is geen sprake van mechanisch contact: het is immers een ‘zweefbaan’, zodat het geluidsniveau en de slijtage veel geringer zijn. Door het ontbreken van rolweerstand is ook het energieverbruik vergelijkenderwijs aanzienlijk lager dan bijvoorbeeld bij een hogesnelheidslijn. Het systeem waarbij de motor in de baan zit en de trein de baan als het ware omsluit, zorgt voor optimale veiligheid. Het systeem is gemakkelijk inpasbaar in de omgeving en biedt een hoge mate van betrouwbaarheid tegen relatief lage kosten.

Het nu door de minister gekozen prijsvraagmodel kan bij uitstek de bijzondere mogelijkheden van de magneetzweefbaan manifesteren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Consortium Zuiderzeelijn