NB: Meer snelweg geen oplossing files

‘s-Hertogenbosch – De groei van de mobiliteit zal in toenemende mate tot problemen voor de autobereikbaarheid leiden. Berekend is dat tot 2020 het autoverkeer in Brabant met 40% toeneemt en dat de omvang van de vertragingen verdubbelt. In het onderzoek OWN+ (onderliggend wegennet+) dat Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld is een aantal strategieën verkend om deze problemen aan te pakken. Het blijkt vaak effectiever om knelpunten op het regionale of stedelijk wegennet op te lossen dan om knelpunten op het hoofdwegennet op te lossen. Met een mix van maatregelen op hoofdwegennet, onderliggend wegennet en stedelijk wegennet kan de grootste reistijdwinst geboekt worden.

De provincie nodigt daarom andere overheden (gemeenten en rijk) uit om gezamenlijk te werken aan een wegenstelsel dat als een geheel functioneert. De provincie verwacht van het rijk dat er een relatie wordt gelegd tussen het hoofdwegennet en onderliggend wegennet in de nieuwe nota mobiliteit. Het komend voorjaar worden per regio de grootste knelpunten geanalyseerd, geprioriteerd en omgezet in regionale maatregelenpakketten.
Gedeputeerde E. Janse de Jonge: “Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat in 2020 op de A58 tussen Tilburg en Eindhoven de meeste files staan waarbij automobilisten de meeste reistijdverlies hebben. Wegbeheerders moeten gezamenlijk kijken op welke delen van het wegennet met de minste kosten vertragingen kunnen worden verminderd. Een minuut reistijdwinst voor de weggebruiker op een provinciale weg is evenveel waard als een minuut reistijdwinst op de snelweg.” Dit betekent dat dus niet langer wordt gekeken naar het automatisch uitbreiden van het hoofdwegennet, het onderzoek OWN+ geeft aan dat het treffen van maatregelen op toe- en afritten en het stedelijk wegennet mogelijk meer rendement oplevert.

Naast deze studie over het Onderliggend Wegennet +, heeft de provincie onlangs ook de verkenning OV-netwerk Brabantstad vastgesteld. Samen vormen de plannen een visie tot 2020 om de bereikbaarheidsproblemen het hoofd te bieden.

Betrouwbare reistijden
Tot nu toe zijn bereikbaarheidsproblemen vooral beantwoord met een verruiming van de capaciteit van het hoofdwegennet. Zichtbare files en verkeersveiligheidsoverwegingen waren daarvoor de belangrijkste argumenten.
In het onderzoek OWN+ is de kwaliteit van de deur-tot-deurreistijden in Brabant nu en in 2020 onderzocht. Omdat burgers en bedrijven zekerheid willen over de reistijd van hun verplaatsingen is gewerkt met kwaliteitseisen voor de maximale reistijd en de gemiddelde snelheid van deur tot deur. Dit uitgesplitst naar verschillende afstandklassen. Doel is het bereiken van betrouwbare reistijden.

Behouden, benutten en bouwen
Een goede regionale bereikbaarheid wordt bereikt met een mix van maatregelen. Er moet oog zijn voor de verschillende vervoerswijzen en de maatregelen moeten gericht zijn op behouden, benutten en bouwen. Bij het bepalen van de prioriteit van regionale maatregelen later dit jaar zal het maatschappelijke rendement van investeringen zwaar meetellen.
Behouden, op korte termijn kan de autobereikbaarheid worden verbeterd met enkele zogenaamde ‘quick-wins’. Het gaat er dan vooral om voordelen te halen uit regionale samenwerking.
Voorbeelden hiervan zijn: het afstemmen van werk in uitvoering, het informeren van de weggebruiker over wegwerkzaamheden, en het per regio organiseren van incidentmanagement en gladheidbestrijding. Deze samenwerkingsactiviteiten kosten veel minder dan bijvoorbeeld de reconstructie van een kruispunt of de aanleg van een nieuwe weg en leiden toch tot zichtbare en snelle effecten.
Benutten, bijvoorbeeld door dynamisch verkeersmanagement. Dit zijn: groene golven op wegen met veel verkeerslichten, voorrang voor vrachtverkeer bij verkeerslichten, toeritdosering, dynamische route-informatie, wisselstroken.
Benuttingsmaatregelen zijn ook relatief snel te realiseren en relatief goedkoop.
Bouwen, de verhouding tussen investeringen in capaciteitsuitbreiding van enerzijds het hoofdwegennet en anderzijds het onderliggend en stedelijk wegennet kan per regio verschillen. Een netwerkanalyse per regio zal uitwijzen op welke wegvakken de capaciteit moet worden vergroot om een betere doorstroming te bereiken voor een zo groot mogelijk aantal ritten op het totale netwerk. Uit deze analyse komt een prioriteitsvolgorde van op te lossen knelpunten naar voren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant

NB: Meer snelweg geen oplossing files | Infrasite

NB: Meer snelweg geen oplossing files

‘s-Hertogenbosch – De groei van de mobiliteit zal in toenemende mate tot problemen voor de autobereikbaarheid leiden. Berekend is dat tot 2020 het autoverkeer in Brabant met 40% toeneemt en dat de omvang van de vertragingen verdubbelt. In het onderzoek OWN+ (onderliggend wegennet+) dat Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld is een aantal strategieën verkend om deze problemen aan te pakken. Het blijkt vaak effectiever om knelpunten op het regionale of stedelijk wegennet op te lossen dan om knelpunten op het hoofdwegennet op te lossen. Met een mix van maatregelen op hoofdwegennet, onderliggend wegennet en stedelijk wegennet kan de grootste reistijdwinst geboekt worden.

De provincie nodigt daarom andere overheden (gemeenten en rijk) uit om gezamenlijk te werken aan een wegenstelsel dat als een geheel functioneert. De provincie verwacht van het rijk dat er een relatie wordt gelegd tussen het hoofdwegennet en onderliggend wegennet in de nieuwe nota mobiliteit. Het komend voorjaar worden per regio de grootste knelpunten geanalyseerd, geprioriteerd en omgezet in regionale maatregelenpakketten.
Gedeputeerde E. Janse de Jonge: “Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat in 2020 op de A58 tussen Tilburg en Eindhoven de meeste files staan waarbij automobilisten de meeste reistijdverlies hebben. Wegbeheerders moeten gezamenlijk kijken op welke delen van het wegennet met de minste kosten vertragingen kunnen worden verminderd. Een minuut reistijdwinst voor de weggebruiker op een provinciale weg is evenveel waard als een minuut reistijdwinst op de snelweg.” Dit betekent dat dus niet langer wordt gekeken naar het automatisch uitbreiden van het hoofdwegennet, het onderzoek OWN+ geeft aan dat het treffen van maatregelen op toe- en afritten en het stedelijk wegennet mogelijk meer rendement oplevert.

Naast deze studie over het Onderliggend Wegennet +, heeft de provincie onlangs ook de verkenning OV-netwerk Brabantstad vastgesteld. Samen vormen de plannen een visie tot 2020 om de bereikbaarheidsproblemen het hoofd te bieden.

Betrouwbare reistijden
Tot nu toe zijn bereikbaarheidsproblemen vooral beantwoord met een verruiming van de capaciteit van het hoofdwegennet. Zichtbare files en verkeersveiligheidsoverwegingen waren daarvoor de belangrijkste argumenten.
In het onderzoek OWN+ is de kwaliteit van de deur-tot-deurreistijden in Brabant nu en in 2020 onderzocht. Omdat burgers en bedrijven zekerheid willen over de reistijd van hun verplaatsingen is gewerkt met kwaliteitseisen voor de maximale reistijd en de gemiddelde snelheid van deur tot deur. Dit uitgesplitst naar verschillende afstandklassen. Doel is het bereiken van betrouwbare reistijden.

Behouden, benutten en bouwen
Een goede regionale bereikbaarheid wordt bereikt met een mix van maatregelen. Er moet oog zijn voor de verschillende vervoerswijzen en de maatregelen moeten gericht zijn op behouden, benutten en bouwen. Bij het bepalen van de prioriteit van regionale maatregelen later dit jaar zal het maatschappelijke rendement van investeringen zwaar meetellen.
Behouden, op korte termijn kan de autobereikbaarheid worden verbeterd met enkele zogenaamde ‘quick-wins’. Het gaat er dan vooral om voordelen te halen uit regionale samenwerking.
Voorbeelden hiervan zijn: het afstemmen van werk in uitvoering, het informeren van de weggebruiker over wegwerkzaamheden, en het per regio organiseren van incidentmanagement en gladheidbestrijding. Deze samenwerkingsactiviteiten kosten veel minder dan bijvoorbeeld de reconstructie van een kruispunt of de aanleg van een nieuwe weg en leiden toch tot zichtbare en snelle effecten.
Benutten, bijvoorbeeld door dynamisch verkeersmanagement. Dit zijn: groene golven op wegen met veel verkeerslichten, voorrang voor vrachtverkeer bij verkeerslichten, toeritdosering, dynamische route-informatie, wisselstroken.
Benuttingsmaatregelen zijn ook relatief snel te realiseren en relatief goedkoop.
Bouwen, de verhouding tussen investeringen in capaciteitsuitbreiding van enerzijds het hoofdwegennet en anderzijds het onderliggend en stedelijk wegennet kan per regio verschillen. Een netwerkanalyse per regio zal uitwijzen op welke wegvakken de capaciteit moet worden vergroot om een betere doorstroming te bereiken voor een zo groot mogelijk aantal ritten op het totale netwerk. Uit deze analyse komt een prioriteitsvolgorde van op te lossen knelpunten naar voren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant