Prov. NB: Ruimtelijke visie randweg Hoogerheide

Het rapport ‘Ruimtelijke visie Randweg Hoogerheide’ is vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Na besluitvorming door burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht eind deze maand, wordt het gebruikt voor een integrale uitwerking op de ecologische en landschappelijke inpassing van de Randweg Hoogerheide. De visie geeft randvoorwaarden en uitgangspunten voor het wegtracé en de ecologische uitwerking. Ze vormt de basis voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling aan de oostzijde van Hoogerheide, en in het bijzonder voor het nieuwe bestemmingsplan voor de Randweg en de ontheffingsaanvraag Flora en Faunawet. De provincie streeft ernaar de oostelijke randweg in 2007/2008 aan te leggen met als uitgangspunt de ruimtelijke visie. Ondanks dat de uitwerking een “second best” oplossing biedt voor de natuurwaarden in de ogen van milieu-organisaties, is het rapport in goede samenspraak met verschillende partijen tot stand gekomen.

De visie dient nu verder als:
a) bouwsteen voor de ruimtelijke invulling van de zone tussen de randweg en de bebouwing van Hoogerheide en het defensieterrein;
b) basis voor een concreet uitwerkingsplan, beheersplan en natuurtechnisch bestek;
c) randvoorwaarde en uitgangspunt voor het ontwerptracé;
d) basis voor een nieuw bestemmingsplan van de randweg en de ontheffingsaanvraag Flora- en Faunawet.
Dit betekent concreet dat de provincie zal beginnen met het ontwerp van het tracé, verwerving van gronden en het aanvragen van de benodigde vergunningen en ontheffingen. Om de aanleg in 2007/2008 mogelijk te maken is het zaak dat de gemeente Woensdrecht de bestemmingsplanwijzigingen met voorrang uitwerkt.

De weg zal ten oosten van Hoogerheide lopen en optimaal worden ingepast in het landschap. Zo zal de weg zoveel mogelijk op maaiveldniveau worden aangelegd en verschillende profielen kennen. Afhankelijk van de landschapelijke- en natuurwaarden zal de weg een gesloten (met bomen omgeven) of open karakter krijgen.

Geschiedenis
Sinds 1995 zijn de provincie Noord-Brabant en de gemeente Woensdrecht op zoek naar een oplossing voor de verkeersproblematiek in de kom van Hoogerheide. Er is eerder een Milieueffectrapportage opgesteld waarin verschillende oplossingsrichtingen zijn onderzocht. Op 3 mei 2002 heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage haar Toetsingsadvies uitgebracht. Op basis van dit advies hebben Gedeputeerde Staten 28 mei 2002 besloten het Meest Milieuvriendelijk Alternatief als Voorkeursvariant uit te werken en in procedure te brengen. Uitgangspunt hierbij is de aanleg van een Oostelijke Randweg.
Belangrijke randvoorwaarden bij de verdere uitwerking zijn een integrale visie op het gebied aan weerszijden van de Randweg en de compensatie van natuurwaarden die door de aanleg van de Randweg verloren gaan.

Samenwerking
Bij het tot stand komen van de visie is een werkgroep betrokken geweest met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen:

– de gemeente Woensdrecht
– de Brabantse Milieufederatie;
– Natuur- en milieuvereniging Namiro
– het Waterschap Scheldekwartier;

– het Hoogheemraadschap van West-Brabant;

– Provincie Noord-Brabant

Verder is overleg gevoerd met het Ministerie van Defensie en Fokker ten aanzien van de natuurontwikkelingsmogelijkheden op de aangrenzende terreinen en met het ministerie van Landbouw Natuur en Visserij inzake de (later) aan te vragen ontheffing ingevolge de Flora-en Faunawet. Tenslotte is overleg geweest met een klankbordgroep, waarin diverse buurt- en belangenverenigingen vertegenwoordigd zijn.
Alle partijen hebben positief gereageerd op de integrale visie op de ecologische en landschappelijke inpassing van de Randweg Hoogerheide.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant

Prov. NB: Ruimtelijke visie randweg Hoogerheide | Infrasite

Prov. NB: Ruimtelijke visie randweg Hoogerheide

Het rapport ‘Ruimtelijke visie Randweg Hoogerheide’ is vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Na besluitvorming door burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht eind deze maand, wordt het gebruikt voor een integrale uitwerking op de ecologische en landschappelijke inpassing van de Randweg Hoogerheide. De visie geeft randvoorwaarden en uitgangspunten voor het wegtracé en de ecologische uitwerking. Ze vormt de basis voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling aan de oostzijde van Hoogerheide, en in het bijzonder voor het nieuwe bestemmingsplan voor de Randweg en de ontheffingsaanvraag Flora en Faunawet. De provincie streeft ernaar de oostelijke randweg in 2007/2008 aan te leggen met als uitgangspunt de ruimtelijke visie. Ondanks dat de uitwerking een “second best” oplossing biedt voor de natuurwaarden in de ogen van milieu-organisaties, is het rapport in goede samenspraak met verschillende partijen tot stand gekomen.

De visie dient nu verder als:
a) bouwsteen voor de ruimtelijke invulling van de zone tussen de randweg en de bebouwing van Hoogerheide en het defensieterrein;
b) basis voor een concreet uitwerkingsplan, beheersplan en natuurtechnisch bestek;
c) randvoorwaarde en uitgangspunt voor het ontwerptracé;
d) basis voor een nieuw bestemmingsplan van de randweg en de ontheffingsaanvraag Flora- en Faunawet.
Dit betekent concreet dat de provincie zal beginnen met het ontwerp van het tracé, verwerving van gronden en het aanvragen van de benodigde vergunningen en ontheffingen. Om de aanleg in 2007/2008 mogelijk te maken is het zaak dat de gemeente Woensdrecht de bestemmingsplanwijzigingen met voorrang uitwerkt.

De weg zal ten oosten van Hoogerheide lopen en optimaal worden ingepast in het landschap. Zo zal de weg zoveel mogelijk op maaiveldniveau worden aangelegd en verschillende profielen kennen. Afhankelijk van de landschapelijke- en natuurwaarden zal de weg een gesloten (met bomen omgeven) of open karakter krijgen.

Geschiedenis
Sinds 1995 zijn de provincie Noord-Brabant en de gemeente Woensdrecht op zoek naar een oplossing voor de verkeersproblematiek in de kom van Hoogerheide. Er is eerder een Milieueffectrapportage opgesteld waarin verschillende oplossingsrichtingen zijn onderzocht. Op 3 mei 2002 heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage haar Toetsingsadvies uitgebracht. Op basis van dit advies hebben Gedeputeerde Staten 28 mei 2002 besloten het Meest Milieuvriendelijk Alternatief als Voorkeursvariant uit te werken en in procedure te brengen. Uitgangspunt hierbij is de aanleg van een Oostelijke Randweg.
Belangrijke randvoorwaarden bij de verdere uitwerking zijn een integrale visie op het gebied aan weerszijden van de Randweg en de compensatie van natuurwaarden die door de aanleg van de Randweg verloren gaan.

Samenwerking
Bij het tot stand komen van de visie is een werkgroep betrokken geweest met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen:

– de gemeente Woensdrecht
– de Brabantse Milieufederatie;
– Natuur- en milieuvereniging Namiro
– het Waterschap Scheldekwartier;

– het Hoogheemraadschap van West-Brabant;

– Provincie Noord-Brabant

Verder is overleg gevoerd met het Ministerie van Defensie en Fokker ten aanzien van de natuurontwikkelingsmogelijkheden op de aangrenzende terreinen en met het ministerie van Landbouw Natuur en Visserij inzake de (later) aan te vragen ontheffing ingevolge de Flora-en Faunawet. Tenslotte is overleg geweest met een klankbordgroep, waarin diverse buurt- en belangenverenigingen vertegenwoordigd zijn.
Alle partijen hebben positief gereageerd op de integrale visie op de ecologische en landschappelijke inpassing van de Randweg Hoogerheide.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant