Diensthoofden Utrecht leggen integriteitsverklaring af

De diensthoofden van de gemeente Utrecht leggen op 21 januari 2004 een integriteitsverklaring af. Dit doen zij op een speciale bijeenkomst ten overstaan van burgemeester A.H. Brouwer-Korf en in aanwezigheid van Leefbaar Utrecht-wethouder T. Gispen van Personele zaken. De diensthoofden zullen onder meer uitspreken dat zij een integere, zorgvuldige en betrouwbare vertegenwoordiger zijn in contacten met burgers, klanten en maatschappelijke organisaties. De verklaring wordt zwart op wit vastgelegd. In de loop van 2004 volgen integriteitsbijeenkomsten voor alle andere gemeenteambtenaren in aanwezigheid van hun diensthoofd en een van de leden van het college van burgemeester en wethouders. De medewerkers leggen de integriteitsverklaring op vrijwillige basis af.

Met de verklaring wil de gemeente Utrecht de eigen medewerkers extra bewust maken van hun speciale rol en positie als ambtenaar. De tekst van de verklaring maakt duidelijk wat de gemeente onder integriteit verstaat en wat er van medewerkers wordt verwacht als ambtenaar. Iedereen spreekt dezelfde verklaring uit ongeacht functie, religie of achtergrond en ondertekent deze.

Nieuw gemeentepersoneel moet vanaf september 2003 de integriteitsverklaring verplicht afleggen binnen drie maanden na indiensttreding. De aftrap hiervoor is inmiddels gegeven bij de dienst Burgerzaken en Gemeentebelastingen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de integriteitsverklaring vorig jaar geintroduceerd om het integriteitsbeleid voor de ambtelijke organisatie verder aan te scherpen, als uitwerking van een breder plan van aanpak Naast de integriteitsverklaring zijn er ook strengere regels voor het aannemen van geschenken en uitnodigingen en voor het gebruik van eigendommen van de gemeente. De regelingen maken sinds september 2003 onderdeel uit van de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Utrecht. Vorig jaar zijn verder de nevenactiviteiten van ambtenaren geinventariseerd en beoordeeld op toelaatbaarheid. Wijzigingen in de nevenactiviteiten waardoor belangenverstrengeling kan ontstaan, moeten worden gemeld. Het college van Utrecht wil met deze maatregelen het integriteitsbewustzijn van de gemeentelijke organisatie verder vergroten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Utrecht