VROM: Bodembeleid wordt duurzamer en eenvoudiger

Het nieuwe bodembeleid wordt duurzamer en eenvoudiger. Dit staat in de beleidsbrief van staatsscretaris van Geel, waarmee vrijdag de ministerraad heeft ingestemd.

Het bodemgebruik moet duurzamer worden om de gebruiksmogelijkheden in de toekomst veilig te stellen. De gebruiker van de bodem heeft het recht om de bodem te gebruiken, maar ook de plicht om er zorgvuldig mee om te gaan.
Het nieuwe bodembeleid gaat over meer dan bodemverontreiniging alleen. Het sluit aan bij de herziening van het Europese landbouwbeleid, waarin is afgesproken dat een goede landbouw- en milieuconditie van landbouwgrond voorwaarde wordt voor inkomenssteun. Duurzaam bodemgebruik leidt ook tot beter waterbeheer doordat verontreinigde stoffen en vermestende stoffen worden teruggedrongen.

Niet langer het rijk, maar provincies, waterschappen en gemeenten stellen eisen aan de bodemkwaliteit. Zij moeten bij beslissingen over het gebruik van de bodem een beoordeling maken van de mogelijke effecten van het bodemgebruik. Dit wordt vastgelegd in een bodembeheerplan of verordening, waarop inspraak mogelijk is.

Om de gevolgen van het bodemgebruik op langere termijn te kunnen beoordelen is meer kennis nodig. Het kabinet stelt aan de provincies en gemeenten middelen beschikbaar om de kennis over de bodemverontreiniging te verbeteren. Ook krijgen burgers en bedrijven beter en gemakkelijker toegang tot betrouwbare bodeminformatie.

Het nieuwe bodembeleid wordt vereenvoudigd en consistenter, onder andere voor bouwstoffen. Door de vereenvoudiging worden de administratieve lasten verminderd.
In 2004 vindt er een evaluatie plaats van het bodemsaneringsbeleid.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM

VROM: Bodembeleid wordt duurzamer en eenvoudiger | Infrasite

VROM: Bodembeleid wordt duurzamer en eenvoudiger

Het nieuwe bodembeleid wordt duurzamer en eenvoudiger. Dit staat in de beleidsbrief van staatsscretaris van Geel, waarmee vrijdag de ministerraad heeft ingestemd.

Het bodemgebruik moet duurzamer worden om de gebruiksmogelijkheden in de toekomst veilig te stellen. De gebruiker van de bodem heeft het recht om de bodem te gebruiken, maar ook de plicht om er zorgvuldig mee om te gaan.
Het nieuwe bodembeleid gaat over meer dan bodemverontreiniging alleen. Het sluit aan bij de herziening van het Europese landbouwbeleid, waarin is afgesproken dat een goede landbouw- en milieuconditie van landbouwgrond voorwaarde wordt voor inkomenssteun. Duurzaam bodemgebruik leidt ook tot beter waterbeheer doordat verontreinigde stoffen en vermestende stoffen worden teruggedrongen.

Niet langer het rijk, maar provincies, waterschappen en gemeenten stellen eisen aan de bodemkwaliteit. Zij moeten bij beslissingen over het gebruik van de bodem een beoordeling maken van de mogelijke effecten van het bodemgebruik. Dit wordt vastgelegd in een bodembeheerplan of verordening, waarop inspraak mogelijk is.

Om de gevolgen van het bodemgebruik op langere termijn te kunnen beoordelen is meer kennis nodig. Het kabinet stelt aan de provincies en gemeenten middelen beschikbaar om de kennis over de bodemverontreiniging te verbeteren. Ook krijgen burgers en bedrijven beter en gemakkelijker toegang tot betrouwbare bodeminformatie.

Het nieuwe bodembeleid wordt vereenvoudigd en consistenter, onder andere voor bouwstoffen. Door de vereenvoudiging worden de administratieve lasten verminderd.
In 2004 vindt er een evaluatie plaats van het bodemsaneringsbeleid.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM