Scherpere focus in moeilijke markt

Heijmans N.V. (bouw, vastgoedontwikkeling en aanverwante
activiteiten) heeft een turbulent eerste halfjaar 2003 achter de rug. Gewijzigde
economische omstandigheden, politieke instabiliteit en reorganisaties zetten het
resultaat in vooral commercieel vastgoed, reguliere infrastructuur en toelevering onder
druk. Positief waren de verkoop en bouw van woningen en de bouw van grote utilitaire
en infrastructurele projecten. De gestegen woningverkopen, het selectieve
inschrijvingsbeleid op projecten en kostenreducties zullen naar verwachting leiden tot
een verbetering van de winstgevendheid ten opzichte van de eerste helft van 2003. Voor
het gehele jaar 2003 verlaat Heijmans haar winstdoelstelling van € 87,6 miljoen en gaat
zij uit van een nettowinst van circa € 75 miljoen. Hierbij is geen rekening gehouden met
eventuele gevolgen van onderzoeken door NMa en OM naar de bouwenquête. De
orderportefeuille is goed gevuld. Op korte termijn zal meer prioriteit gegeven worden
aan cashflow en marge boven omzetgroei. De strategische focus van Heijmans op
middellange termijn is gericht op activiteiten in de bouwketen met een hogere marge om
tot verdere waardecreërende groei te komen. In dit kader zullen nieuwe strategische
doelstellingen voor de periode tot 2008 worden vastgesteld.

Acquisities
Acquisities die in de tweede helft van 2002 zijn afgerond en die in de eerste helft
van dit jaar zijn meegeconsolideerd: Van Herk in Nieuwerkerk aan de IJssel (infrastructuur),
Van Kleef in Vught (infrastructuur), Proper Stok in Rotterdam (vastgoedontwikkeling),
Moeskops in Beringen (België), Franki Grundbau in Hannover en Himmos in Antwerpen. In
januari van dit jaar zijn de acquisities van Leadbitter in Engeland, Siegers Electro (België) en
Stork Infratechniek in Son afgerond. De acquisitie van Reukers Beheer in Groenlo werd in
juli afgerond en heeft daarmee geen effect gehad op de cijfers in het eerste halfjaar.

In de sector Verkeer en Vervoer was na een zeer slecht begin van het jaar, in het tweede
kwartaal sprake van enige verbetering van de marktsituatie in de wegenbouw. De
orderportefeuille voor kleinere projecten is in omvang op een redelijk niveau gekomen, maar de
concurrentie is hevig en de marges zijn slecht. Heijmans heeft de reorganisatie van de eigen
organisatie op het gebied van de wegenbouw en technische infrastructuur in afronding. Een
sociaal plan is overeengekomen en er zijn 213 arbeidsplaatsen vervallen. In het kader van de
reorganisatie is een voorziening van ruim € 6 miljoen getroffen.
Op het gebied van grote infrastructurele projecten gaat het werk aan de grote projecten als de
Betuwelijn en de HSL onverminderd voort. De Westerschelde Oeververbinding, de veiligste
autotunnel van Europa, is in april van dit jaar opgeleverd. In Amsterdam is in het tweede
kwartaal een begin gemaakt met de werkzaamheden aan de Noord/Zuidlijn. Heijmans is hier
betrokken bij de aanleg van de tunnel onder het IJ en de startschacht voor de
graafwerkzaamheden voor het Centraal Station in Amsterdam. De grote infrastructurele
projecten droegen goed bij aan het resultaat over de eerste helft van 2003.
Op het gebied van deze grote projecten werden ook enkele nieuwe opdrachten ontvangen.
In de provincie Limburg is (in combinatie) de opdracht ontvangen voor de uitvoering van de
weginfrastructuur in het kader van de ‘Operatie Bottleneck’, het oplossen van knelpunten in de
‘flessenhals’ van Limburg. Het weginfrastructuurproject is het grootste in de Provincie Limburg
sinds de aanleg van de autosnelweg Heerlen-Maastricht (A79). De aanneemsom van dit design
and construct project (zowel ontwerp als uitvoering komen voor rekening van de combinatie)
bedraagt ruim € 26 miljoen euro. De opdracht is na een Europese aanbestedingsprocedure
verworven. Het aandeel van Heijmans in het project bedraagt circa € 18 miljoen.

Orderportefeuille en risicobeheersing
De orderportefeuille bedroeg eind juni € 2.404 miljoen, tegen € 2.245 miljoen eind juni 2002
en € 2.317 miljoen eind 2002. In de orderportefeuille worden alleen projecten opgenomen
waarvoor een schriftelijke opdracht is ontvangen of die in uitvoering zijn genomen. De
werkvoorraad is met ruim € 9 miljard aanzienlijk groter. In deze werkvoorraad zijn
opgenomen de circa 44.000 woningen en de ruim één miljoen m2 commercieel vastgoed die
op basis van grondbank en concessies kunnen worden gerealiseerd. Ter beheersing van
risico’s wordt de bouw van woningen uit eigen vastgoedontwikkeling pas gestart zodra 70%
van het (deel)project is verkocht. Voor bouw van commercieel vastgoedprojecten uit eigen
ontwikkeling geldt dat 100% voorverkoop of –verhuur moet zijn gerealiseerd alvorens met de
bouw wordt gestart. De Belgische markt kent op dit gebied een eigen dynamiek: woningen
worden niet of nauwelijks verkocht alvorens deze zijn gerealiseerd. De risico’s van
vastgoedontwikkeling worden in België beheerst door een maximum te stellen aan de omvang
van ontwikkelingsprojecten in uitvoering.
De orderportefeuille ultimo juni 2003 is van voldoende omvang en goede kwaliteit, mede
door het terughoudende inschrijfbeleid in de eerste helft van het jaar waar met name grote
prijsdruk ontstond in de sector Verkeer en Vervoer.

Stand van zaken bouwenquête
Heijmans is betrokken in onderzoeken van zowel de Nederlandse mededingingsautoriteit
(NMa) als het Openbaar Ministerie (OM) naar de gang van zaken in de bouwnijverheid. In dat
kader is een negental (oud) medewerkers van Heijmans door het OM aangehouden en
gehoord in mogelijke mededingingsovertredingen van vóór 1998. Deze onderzoeken worden
momenteel afgerond. De NMa doet onderzoek naar een vijftal mogelijke overtredingen van de
Mededingingswet door onder andere Heijmans. De hoorzittingen in deze zaken zijn recent
geweest of volgen nog deze maand waarna NMa de zaken kan afronden. Heijmans verwacht
nadere berichtgeving door NMa en OM in deze dossiers tegen het einde van 2003 of begin
2004.
Heijmans betreurt het dat de verbeteringsvoorstellen die door de Parlementaire
Enquetecommissie Bouwnijverheid zijn aangereikt nog niet zijn aangegrepen door de
overheid die, waar het de bouwnijverheid betreft, vooralsnog slechts een repressief beleid
voert. Heijmans roept op voorwaarden te scheppen voor een gezonde concurrentie in de bouw
met selectie van partnerbedrijven op basis van een goede prijs-kwaliteitverhouding.
Heijmans voert een strikt mededingingsbeleid, ondersteund door een gedragscode en externe
audits evenals een klokkenluiderregeling.

Meer informatie over de halfjaarcijfers: www.heijmans.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Scherpere focus in moeilijke markt | Infrasite

Scherpere focus in moeilijke markt

Heijmans N.V. (bouw, vastgoedontwikkeling en aanverwante
activiteiten) heeft een turbulent eerste halfjaar 2003 achter de rug. Gewijzigde
economische omstandigheden, politieke instabiliteit en reorganisaties zetten het
resultaat in vooral commercieel vastgoed, reguliere infrastructuur en toelevering onder
druk. Positief waren de verkoop en bouw van woningen en de bouw van grote utilitaire
en infrastructurele projecten. De gestegen woningverkopen, het selectieve
inschrijvingsbeleid op projecten en kostenreducties zullen naar verwachting leiden tot
een verbetering van de winstgevendheid ten opzichte van de eerste helft van 2003. Voor
het gehele jaar 2003 verlaat Heijmans haar winstdoelstelling van € 87,6 miljoen en gaat
zij uit van een nettowinst van circa € 75 miljoen. Hierbij is geen rekening gehouden met
eventuele gevolgen van onderzoeken door NMa en OM naar de bouwenquête. De
orderportefeuille is goed gevuld. Op korte termijn zal meer prioriteit gegeven worden
aan cashflow en marge boven omzetgroei. De strategische focus van Heijmans op
middellange termijn is gericht op activiteiten in de bouwketen met een hogere marge om
tot verdere waardecreërende groei te komen. In dit kader zullen nieuwe strategische
doelstellingen voor de periode tot 2008 worden vastgesteld.

Acquisities
Acquisities die in de tweede helft van 2002 zijn afgerond en die in de eerste helft
van dit jaar zijn meegeconsolideerd: Van Herk in Nieuwerkerk aan de IJssel (infrastructuur),
Van Kleef in Vught (infrastructuur), Proper Stok in Rotterdam (vastgoedontwikkeling),
Moeskops in Beringen (België), Franki Grundbau in Hannover en Himmos in Antwerpen. In
januari van dit jaar zijn de acquisities van Leadbitter in Engeland, Siegers Electro (België) en
Stork Infratechniek in Son afgerond. De acquisitie van Reukers Beheer in Groenlo werd in
juli afgerond en heeft daarmee geen effect gehad op de cijfers in het eerste halfjaar.

In de sector Verkeer en Vervoer was na een zeer slecht begin van het jaar, in het tweede
kwartaal sprake van enige verbetering van de marktsituatie in de wegenbouw. De
orderportefeuille voor kleinere projecten is in omvang op een redelijk niveau gekomen, maar de
concurrentie is hevig en de marges zijn slecht. Heijmans heeft de reorganisatie van de eigen
organisatie op het gebied van de wegenbouw en technische infrastructuur in afronding. Een
sociaal plan is overeengekomen en er zijn 213 arbeidsplaatsen vervallen. In het kader van de
reorganisatie is een voorziening van ruim € 6 miljoen getroffen.
Op het gebied van grote infrastructurele projecten gaat het werk aan de grote projecten als de
Betuwelijn en de HSL onverminderd voort. De Westerschelde Oeververbinding, de veiligste
autotunnel van Europa, is in april van dit jaar opgeleverd. In Amsterdam is in het tweede
kwartaal een begin gemaakt met de werkzaamheden aan de Noord/Zuidlijn. Heijmans is hier
betrokken bij de aanleg van de tunnel onder het IJ en de startschacht voor de
graafwerkzaamheden voor het Centraal Station in Amsterdam. De grote infrastructurele
projecten droegen goed bij aan het resultaat over de eerste helft van 2003.
Op het gebied van deze grote projecten werden ook enkele nieuwe opdrachten ontvangen.
In de provincie Limburg is (in combinatie) de opdracht ontvangen voor de uitvoering van de
weginfrastructuur in het kader van de ‘Operatie Bottleneck’, het oplossen van knelpunten in de
‘flessenhals’ van Limburg. Het weginfrastructuurproject is het grootste in de Provincie Limburg
sinds de aanleg van de autosnelweg Heerlen-Maastricht (A79). De aanneemsom van dit design
and construct project (zowel ontwerp als uitvoering komen voor rekening van de combinatie)
bedraagt ruim € 26 miljoen euro. De opdracht is na een Europese aanbestedingsprocedure
verworven. Het aandeel van Heijmans in het project bedraagt circa € 18 miljoen.

Orderportefeuille en risicobeheersing
De orderportefeuille bedroeg eind juni € 2.404 miljoen, tegen € 2.245 miljoen eind juni 2002
en € 2.317 miljoen eind 2002. In de orderportefeuille worden alleen projecten opgenomen
waarvoor een schriftelijke opdracht is ontvangen of die in uitvoering zijn genomen. De
werkvoorraad is met ruim € 9 miljard aanzienlijk groter. In deze werkvoorraad zijn
opgenomen de circa 44.000 woningen en de ruim één miljoen m2 commercieel vastgoed die
op basis van grondbank en concessies kunnen worden gerealiseerd. Ter beheersing van
risico’s wordt de bouw van woningen uit eigen vastgoedontwikkeling pas gestart zodra 70%
van het (deel)project is verkocht. Voor bouw van commercieel vastgoedprojecten uit eigen
ontwikkeling geldt dat 100% voorverkoop of –verhuur moet zijn gerealiseerd alvorens met de
bouw wordt gestart. De Belgische markt kent op dit gebied een eigen dynamiek: woningen
worden niet of nauwelijks verkocht alvorens deze zijn gerealiseerd. De risico’s van
vastgoedontwikkeling worden in België beheerst door een maximum te stellen aan de omvang
van ontwikkelingsprojecten in uitvoering.
De orderportefeuille ultimo juni 2003 is van voldoende omvang en goede kwaliteit, mede
door het terughoudende inschrijfbeleid in de eerste helft van het jaar waar met name grote
prijsdruk ontstond in de sector Verkeer en Vervoer.

Stand van zaken bouwenquête
Heijmans is betrokken in onderzoeken van zowel de Nederlandse mededingingsautoriteit
(NMa) als het Openbaar Ministerie (OM) naar de gang van zaken in de bouwnijverheid. In dat
kader is een negental (oud) medewerkers van Heijmans door het OM aangehouden en
gehoord in mogelijke mededingingsovertredingen van vóór 1998. Deze onderzoeken worden
momenteel afgerond. De NMa doet onderzoek naar een vijftal mogelijke overtredingen van de
Mededingingswet door onder andere Heijmans. De hoorzittingen in deze zaken zijn recent
geweest of volgen nog deze maand waarna NMa de zaken kan afronden. Heijmans verwacht
nadere berichtgeving door NMa en OM in deze dossiers tegen het einde van 2003 of begin
2004.
Heijmans betreurt het dat de verbeteringsvoorstellen die door de Parlementaire
Enquetecommissie Bouwnijverheid zijn aangereikt nog niet zijn aangegrepen door de
overheid die, waar het de bouwnijverheid betreft, vooralsnog slechts een repressief beleid
voert. Heijmans roept op voorwaarden te scheppen voor een gezonde concurrentie in de bouw
met selectie van partnerbedrijven op basis van een goede prijs-kwaliteitverhouding.
Heijmans voert een strikt mededingingsbeleid, ondersteund door een gedragscode en externe
audits evenals een klokkenluiderregeling.

Meer informatie over de halfjaarcijfers: www.heijmans.nl

Auteur: Redactie Infrasite