Voortgang Monitoringstudie spoorvervoer

In een brief van 2 september 2003 van de minister van Verkeer en Waterstaat aan de Tweede Kamer meldt zij dat zij de Tweede Kamer voor 1 januari 2004 kan informeren over de afronding van de eerste fase en over het vervolg van de studie.
De studie kent twee fasen. De eerste fase richt zich op de bepaling en registratie van vertragingen, waarna in de tweede fase deze uitkomsten vertaald worden in functionele specificaties, op basis waarvan de bouw van het systeem kan plaatsvinden.

De minister meldt verder dat de afgelopen maanden nog aanvullend onderzoek is uitgevoerd om een aantal vragen te beantwoorden. Dit onderzoek is afgerond. Op basis daarvan zal in samenspraak met ProRail en vervoerders een besluit moeten vallen over de breedte van de studie, waarbij ook de consequenties voor de toekomstige uitvoering van het systeem betrokken kunnen worden.
Met name de consequenties van een breed opgezet systeem, zowel op het personele vlak met de daarbij horende financiële consequenties, als op de slagvaardigheid van het systeem, maken een zorgvuldige afweging met andere alternatieven noodzakelijk.
Daarnaast is er nog onduidelijkheid over de financiering van hogere kosten voor de tweede fase.
In tegenstelling met de verwachting, uitgesproken in de brief van 20 mei, hebben betrokken partijen daardoor nog geen besluit genomen over het concept-rapport van de eerste fase van februari 2003.

Het betreft hier een complexe en belangrijke materie waarbij van belang is dat het systeem er zich op richt om managementinformatie te leveren die voor het spoorsysteem als geheel tot verbeteringsacties leidt. Bij de technische invulling is het belangrijk te voorkomen dat onbedoeld ‘zwarte pieten’ kunnen ontstaan.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Brief van de minister V en W aan de Tweede Kamer