Grotere betrokkenheid bouw in nieuwe Regieraad Bouw

Gouda – Een nieuwe Regieraad Bouw, die voor een groot deel bestaat uit vernieuwers die zelf actief zijn in de bouwsector, zal op 1 januari 2007 de huidige Regieraad opvolgen. Met als taak het verder aanjagen van het vernieuwingsproces in de gehele bouwketen en het borgen van de behaalde resultaten. Daarbij wordt voortgebouwd op de resultaten en het gezag van de huidige Regieraad. Dit schrijft minister Wijn van Economische Zaken, mede namens de ministers van Verkeer & Waterstaat en VROM, in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens minister Wijn heeft de eerste Regieraad, onder leiding van voorzitter dr J.C.M. (Jan) Hovers, stevige fundamenten gelegd voor het veranderings- en vernieuwingsproces in de bouw. In de brief wordt verwezen naar de Vernieuwingsakkoorden die zijn gesloten met koepel- en brancheorganisaties van opdrachtgevers en opdrachtnemers en naar de vorming van vijf regionale Regieraden.
"Ambities en denken hebben vorm gekregen en het momentum is gecrekerd. Een groot aantal vernieuwingsacties is in gang gezet. Maar er is nog een lange weg te gaan voordat er gesproken kan worden van een structurele cultuuromslag die breed binnen de sector wordt gedragen," schrijft de bewindsman. Volgens hem moeten partijen in de bouwketen deze vernieuwingsactiviteiten zelf oppakken en de nieuwe cultuur in de praktijk gaan brengen. Wel acht hij daarbij een centrale regie op voortgang en consistentie noodzakelijk.

Nu de fundamenten zijn gelegd en de rekeningen uit het verleden vrijwel zijn vereffend, breekt een volgende fase in het proces aan met een grotere betrokkenheid van de spelers uit de sector zelf. Dat moet ook zijn weerspiegeling krijgen in de samenstelling van de Regieraad Bouw. In de huidige Regieraad hebben vooral deskundigen uit andere sectoren dan de bouw zitting. "In deze nieuwe fase willen wij meer praktijkmensen, echte vernieuwers uit de bouwketen zelf, bij het veranderings- en vernieuwingsproces betrekken en hen op persoonlijke titel opnemen in de nieuw te vormen Regieraad," aldus de brief aan de Kamer.

De tweede Regieraad Bouw, in een nieuwe samenstelling en onder leiding van een nieuwe voorzitter in de persoon van drs J.C. (Hans) Blankert, treedt op 1 januari 2007 aan. Minister Wijn zal deze nieuwe raad op 14 december presenteren tijdens het jaarlijkse congres van de Regieraad Bouw.
Scheidend voorzitter Jan Hovers toont zich verheugd dat Hans Blankert bereid is gevonden leiding te gaan geven aan de volgende fase van de vernieuwing van de bouw. "Hans Blankert past perfect op het profiel van prominent bestuurder, met eigen ervaring als ondernemer in de bouw in met relevante netwerken in kringen van politiek en bestuur", aldus Jan Hovers.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Regieraad Bouw