Nieuwsbericht | Datum: 12-02-2009Start voorbereidende werkzaamheden Tweede Coentunnel
Rijkswaterstaat start met de voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn voor de bouw van de Tweede Coentunnel. De uitvoerende aannemer, Coentunnel Company, begint met het bouwrijp maken van de omgeving en het verplaatsen van kabels en leidingen. Hiervoor wordt de komende weken langs de A10 aan de noord- en zuidzijde van de huidige Coentunnel struiken weggehaald en bomen gekapt. Rijkswaterstaat compenseert deze maatregel door later langs het tracé nieuwe bomen te planten. De daadwerkelijke aanleg van de Tweede Coentunnel start in mei 2009. De tunnel zal in 2012 in gebruik worden genomen door het verkeer.

De huidige Coentunnel is al jarenlang een groot knelpunt voor het autoverkeer in de noordelijke Randstad. Door dit knelpunt ontstaat extra verkeersdrukte op de aansluitende snelwegen, de A8 en de A10. Deze verkeersdrukte heeft een negatieve invloed op de directe leefomgeving en de toegankelijkheid van Westpoort, het Amsterdamse havengebied. Daarom is besloten naast de bestaande Coentunnel een tweede tunnel aan te leggen. De planologische procedure werd in december 2008 met een positieve uitspraak van de Raad van State afgerond.

De bouw van de tunnel start in mei 2009 met het aanleggen van aardebanen aan beide zijde van de A10. Deze zandlichamen zijn nodig voor tijdelijke wegomleidingen en om te zijner tijd de toeritten naar de Tweede Coentunnel te kunnen aanleggen. Ter voorbereiding van deze werkzaamheden is het noodzakelijk eerst kabels en leidingen te verleggen. Ook worden op basis van een door de gemeente Amsterdam afgegeven kapvergunning struiken en bomen verwijderd om zo ruimte te maken voor de aardbanen. Dit gebeurt in nauw overleg met de gemeente Amsterdam en de stadsecoloog. De maatregel compenseert Rijkswaterstaat door later nieuwe bomen te planten langs de A10. Binnen het Tracébesluit is verder een boscompensatie voorzien van ruim 6,5 ha.

De Tweede Coentunnel wordt aangelegd op ongeveer 25 meter ten oosten van de bestaande Coentunnel. Voor het gedeelte onder het Noordzeekanaal wordt gebruikt gemaakt van een viertal tunnelelementen van 165 meter. In 2010 zullen deze betonnen tunnelelementen worden afgezonken en vervolgens zal de aansluiting worden gemaakt op de Amsterdamse ring (A10). Een groot deel van het tunnelverkeer in de noord-zuid richting wordt straks via de nog aan te leggen Westrandweg afgeleid van de Ring A10-west. Voor de Westrandweg loopt een procedure voor een Tracébesluit. Naar verwachting doet de Raad van State hierover later dit jaar uitspraak.

Het streven is om de Tweede Coentunnel - in samenhang met de Westrandweg - in 2012 in gebruik te nemen. Aansluitend wordt de bestaande Coentunnel gerenoveerd.Deel dit artikel:                   

ProRail verkleint CO2-voetafdruk: daling in CO2-uitstoot zet door
Nieuwsbericht
Magnetische veiligheidsschakelaar van Pilz nu ook als rvs-variant verkrijgbaar
Weblogposting
Strukton Civiel heeft samen met Waterbedrijf Groningen en Royal HaskoningDHV een complexe klus uitgevoerd.
Nieuwsbericht
Tempo in aanpak onbewaakte overwegen
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Pier Eringa maakt transfer van ProRail naar Transdev
Nieuwsbericht
Duurzaam zoab van KWS krijgt eerste certificaat van Asfaltkwaliteitsloket
Nieuwsbericht
Aandacht voor veiligheid in aanbestedingen en contracten
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Gebruik openbaar vervoer in provincie Utrecht blijft stijgen
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Start inspraak Verlegging N825 Nettelhorsterweg
Nieuwsbericht
Provincie Noord-Brabant stimuleert aanschaf elektrische deelauto's
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor bereikbaar Nederland
Nieuwsbericht
Zelfrijdende auto's in de stad stap dichterbij
Nieuwsbericht
Provincie Zuid-Holland koopt grond aan voor Slimme Centrale
Nieuwsbericht
Minister pakt knelpunt scheepvaart bij Nijmegen aan
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat gunt project Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal aan Ploegam B.V.
Nieuwsbericht
Sterke groei buitenlandse arbeidskrachten in de bouw
Nieuwsbericht


[Banners]


[Events]

[Rotating banners]