Nieuwsbericht | Datum: 12-02-2009Start voorbereidende werkzaamheden Tweede Coentunnel
Rijkswaterstaat start met de voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn voor de bouw van de Tweede Coentunnel. De uitvoerende aannemer, Coentunnel Company, begint met het bouwrijp maken van de omgeving en het verplaatsen van kabels en leidingen. Hiervoor wordt de komende weken langs de A10 aan de noord- en zuidzijde van de huidige Coentunnel struiken weggehaald en bomen gekapt. Rijkswaterstaat compenseert deze maatregel door later langs het tracé nieuwe bomen te planten. De daadwerkelijke aanleg van de Tweede Coentunnel start in mei 2009. De tunnel zal in 2012 in gebruik worden genomen door het verkeer.

De huidige Coentunnel is al jarenlang een groot knelpunt voor het autoverkeer in de noordelijke Randstad. Door dit knelpunt ontstaat extra verkeersdrukte op de aansluitende snelwegen, de A8 en de A10. Deze verkeersdrukte heeft een negatieve invloed op de directe leefomgeving en de toegankelijkheid van Westpoort, het Amsterdamse havengebied. Daarom is besloten naast de bestaande Coentunnel een tweede tunnel aan te leggen. De planologische procedure werd in december 2008 met een positieve uitspraak van de Raad van State afgerond.

De bouw van de tunnel start in mei 2009 met het aanleggen van aardebanen aan beide zijde van de A10. Deze zandlichamen zijn nodig voor tijdelijke wegomleidingen en om te zijner tijd de toeritten naar de Tweede Coentunnel te kunnen aanleggen. Ter voorbereiding van deze werkzaamheden is het noodzakelijk eerst kabels en leidingen te verleggen. Ook worden op basis van een door de gemeente Amsterdam afgegeven kapvergunning struiken en bomen verwijderd om zo ruimte te maken voor de aardbanen. Dit gebeurt in nauw overleg met de gemeente Amsterdam en de stadsecoloog. De maatregel compenseert Rijkswaterstaat door later nieuwe bomen te planten langs de A10. Binnen het Tracébesluit is verder een boscompensatie voorzien van ruim 6,5 ha.

De Tweede Coentunnel wordt aangelegd op ongeveer 25 meter ten oosten van de bestaande Coentunnel. Voor het gedeelte onder het Noordzeekanaal wordt gebruikt gemaakt van een viertal tunnelelementen van 165 meter. In 2010 zullen deze betonnen tunnelelementen worden afgezonken en vervolgens zal de aansluiting worden gemaakt op de Amsterdamse ring (A10). Een groot deel van het tunnelverkeer in de noord-zuid richting wordt straks via de nog aan te leggen Westrandweg afgeleid van de Ring A10-west. Voor de Westrandweg loopt een procedure voor een Tracébesluit. Naar verwachting doet de Raad van State hierover later dit jaar uitspraak.

Het streven is om de Tweede Coentunnel - in samenhang met de Westrandweg - in 2012 in gebruik te nemen. Aansluitend wordt de bestaande Coentunnel gerenoveerd.Deel dit artikel:                   

Eerste kabel voor aansluiting windparken op zee Borssele bereikt kust
Nieuwsbericht
Verleggingen kabels en leidingen A27 van start
Nieuwsbericht
Nederland en Niedersachsen gaan samen voor schone Eems-Dollard
Nieuwsbericht
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Droogteseizoen weer van start
Nieuwsbericht
Windparken aangesloten met verbindingen met hoogste capaciteit ter wereld
Nieuwsbericht
Bochtafsnijding vaargeul Holwerd-Ameland is klaar
Nieuwsbericht
TEC ondersteunt bij toekomstbestendig maken van tunnels in Amsterdam
Nieuwsbericht
Mogelijke problemen navigatieapparatuur
Nieuwsbericht
Pulse consortium voorkeursaanbieder Cross River Rail in Brisbane
Nieuwsbericht
Sneller uit de file met strategische inzet bergers
Nieuwsbericht
ParkeerVak 2019: Transitie in Mobiliteit & Parkeren
Nieuwsbericht
Lievense Holding investeert in energietransitie met Petersburg Consultants
Nieuwsbericht
ProRail en Network Rail zetten samen in op innovatie
Nieuwsbericht
RWS kijkt samen met TU Delft hoe zandige oevers Houtribdijk zich gedragen
Nieuwsbericht
Alle innovatieve veiligheidsoplossingen op een rijtje
Weblogposting
Railtech podium oprichting Europees platform spooronderhoud
Nieuwsbericht
Meer en snellere treinen
Nieuwsbericht
Goedemorgen Nederland bezoekt de RailTech
Nieuwsbericht
Nieuwe directeur voor de Bouwcampus
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat verbetert contractdocumenten D&C-opdrachten
Nieuwsbericht
Europese subsidie voor Nederlandse infraprojecten
Nieuwsbericht
Limburg en RWS akkoord met verlengen overeenkomst Consortium Grensmaas
Nieuwsbericht
[Banners]