Ontwerp Tracébesluit A27 Houten-Hooipolder getekend

Op 30 mei 2016 heeft minister Schultz van Haegen het Ontwerp Tracébesluit (OTB) voor de aanpak van het traject Houten – Hooipolder op de A27 ondertekend.

Daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt in de voorbereidingen van de voorgenomen verbreding van de A27 tussen de genoemde knooppunten. Rijkswaterstaat organiseert voor omwonenden en andere belanghebbenden informatieavonden zodat geïnteresseerden kennis kunnen nemen van het OTB en het bijbehorende milieueffectrapport (MER). Zoals gebruikelijk is het mogelijk hierop een zienswijze in te dienen. De minister heeft ook het zogenaamde Ontwerp Saneringsplan (OSP) voor dit traject getekend.

Inzage besluit en nadere informatie
De terinzageperiode start op 10 juni en loopt door tot en met 21 juli 2016. Rijkswaterstaat geeft belanghebbenden en geïnteresseerden graag de gelegenheid om vragen te stellen. In de maand juni vinden er daarom vijf informatieavonden plaats. Nadere informatie over locaties en tijden volgt later. Voor belangstellenden die niet in de gelegenheid zijn om deze avonden bij te wonen, bestaat ook de mogelijkheid om de stukken op een andere manier in te zien (digitaal en op papier). Tijdens de ter inzageperiode komt via de website Flow27 en via projectpagina A27: verbreding traject Houten – Hooipolder meer informatie beschikbaar. Zienswijze(n) kunnen vanaf 10 juni ingediend worden bij het Platform Participatie

Het project
De aanpak van het traject Houten – Hooipolder op de A27 omvat de verbreding van het totale traject met uitzondering van het gedeelte Everdingen-Houten (daar liggen al 3 rijstroken) en de aanleg van een verbindingsboog bij het knooppunt Hooipolder. Het project sluit in het noorden aan bij de aansluiting Houten op het project A27/A12: aanpassing Ring Utrecht. Het OTB is gebaseerd op het voorkeursalternatief voor de A27 dat de Minister in 2014 heeft aangewezen. Door dit project zal de doorstroming op de A27 substantieel verbeteren. De aanvang van de werkzaamheden is gepland voor 2019.

Meer informatie
projectpagina A27: verbreding traject Houten – Hooipolder

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat