Tracébesluiten tweede Coentunnel en Westrandweg vastgesteld

De ministers Eurlings (VenW) en Cramer (VROM) hebben het tracébesluit voor de Westrandweg vastgesteld. Ook hebben beide ministers het wijzigingsbesluit Tracébesluit capaciteitsuitbreiding Coentunnel met betrekking tot luchtkwaliteit vastgesteld. Daarmee is ook het Tracébesluit voor de Tweede Coentunnel definitief geworden. Beide trajectbesluiten worden binnenkort ter inzage gelegd.

Met dit besluit is een belangrijke stap gezet om de knelpunten in de Randstad voortvarend op te lossen. De Coentunnel is al jarenlang een groot knelpunt voor het autoverkeer in de noordelijke Randstad. Dit knelpunt veroorzaakt extra verkeersdrukte op de aansluitende snelwegen, de A8 en de A10. Dit heeft een negatieve invloed op de directe leefomgeving en op de toegankelijkheid van Westpoort, het Amsterdamse havengebied. Daarom is besloten naast de bestaande Coentunnel een tweede tunnel aan te leggen.

Voor een goede afwikkeling van het verkeer dat door de Tweede Coentunnel komt, is aanleg van de Westrandweg noodzakelijk. De Westrandweg moet de A10 ten zuiden van de Coentunnel verbinden met het knooppunt Raasdorp (A5/A9). Met de aanleg van deze weg kan het doorgaande verkeer op de A10-West worden omgeleid en ontstaat er een goede aansluiting op de rijkswegen vanuit het Westelijke Havengebied.

De planning is dat Rijkswaterstaat in 2009 start met de daadwerkelijke aanleg van de Tweede Coentunnel en Westrandweg zodat tunnel en weg in 2012 in gebruik kunnen worden genomen.

Procedure

De projecten Tweede Coentunnel en de Westrandweg kennen een lange historie. In 2004 werd een bestuursovereenkomst gesloten tussen de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer, Zaandam en Oostzaan, de provincie Noord-Holland, de Stadsregio Amsterdam en het Rijk. Hierin zijn afspraken gemaakt over de financiering en is overeengekomen de Tweede Coentunnel en de Westrandweg zo snel mogelijk te realiseren.

Op 27 februari 2007 heeft minister Eurlings het tracébesluit voor capaciteitsuitbereiding Coentunnel vastgesteld. In het voorjaar 2007 lag het ontwerp tracébesluit voor de Westrandweg ter inzage. De procedure werd voor beide projecten stilgezet vanwege een nieuw luchtonderzoek dat moest worden uitgevoerd. Naar aanleiding van dit onderzoek werd in januari 2008 het tracébesluit voor de Tweede Coentunnel met betrekking op de luchtkwaliteit gewijzigd en werd dit wijzigingsbesluit ter inzage gelegd. Nu is het gelijktijdig met het tracébesluit Westrandweg vastgesteld.

Beroep instellen

Beide besluiten, Capaciteitsuitbreiding Coentunnel en Westrandweg, liggen op korte termijn ter inzage. Belanghebbenden kunnen dan tegen de deze besluiten beroep instellen. Hierover zal een apart bericht uitgaan

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat