Startnotitie A27 Lunetten-Hooipolder uitgebracht

Rijkswaterstaat start onderzoek naar aanpak verkeersproblemen
A27 Lunetten-Hooipolder

Meer rijstroken op de A27 tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Hooipolder, een vorm van betaald rijden (tol of kilometerprijs), een tunnel onder de Merwede of daar nog een brug bij. Deze mogelijkheden voor uitbreiding van de wegcapaciteit staan centraal in het onderzoeksvoorstel van Rijkswaterstaat om oplossingen te vinden voor de verkeersproblemen op dit deel van de A27. Het onderzoek moet leiden tot uitvoering van de best passende maatregel(en) om het verkeer op de A27 tussen Lunetten en Hooipolder beter te laten doorstromen. Streven is onder meer dat de reistijd in de spits vanaf 2020 maximaal 1,5 keer zo lang is als buiten de spits.

Rijkswaterstaat heeft de startnotitie A27 Lunetten-Hooipolder uitgebracht. Daarin wordt een aantal alternatieven beschreven die Rijkswaterstaat wil onderzoeken om de capaciteit van dit weggedeelte te vergroten. Aanleiding is de huidige doorstroming op de A27 tussen Lunetten en Hooipolder. Deze vormt zowel ’s ochtends als ’s
avonds een probleem. Vooral de Merwedebrug bij Gorinchem is een knelpunt. Het probleem is de afgelopen jaren groter geworden. Over het 50 kilometer lange traject passeren dagelijks 80.000 tot 110.000 voertuigen. De reistijd tussen Lunetten en Gorinchem is in de spits nu twee keer zo lang als daarbuiten. Zonder maatregelen zal de situatie alleen maar verslechteren. Uitbreiding van de capaciteit van de A27 tussen Lunetten en Hooipolder zal de doorstromingsproblemen sterk verminderen maar kan nadelige effecten hebben voor het milieu. Daarom doorloopt Rijkswaterstaat een procedure voor milieueffectrapportage (m.e.r.). Het uitbrengen van de startnotitie is de eerste stap in deze procedure. De volgende stap is het opstellen van het milieueffectrapport (MER). De uitkomsten van het MER worden betrokken bij de besluitvorming over de vergroting van de wegcapaciteit.

Te onderzoeken oplossingsrichtingen en effecten

In de startnotitie A27 Lunetten-Hooipolder stelt Rijkswaterstaat voor vier alternatieven als mogelijke oplossing te onderzoeken. In het onderzoek worden bij alle alternatieven de effecten meegenomen van tolheffing en invoering van een kilometerprijs. De aanleg van een tunnel onder en een brug over de Merwede en de locatie en hoeveelheid van aansluitingen worden eveneens onderzocht. Onderzoek naar een zogenoemd nulalternatief moet een beeld geven over de ontwikkeling van de verkeerssituatie zonder maatregelen. De alternatieven en oplossingsrichtingen worden onderzocht op de effecten met betrekking tot verkeer en vervoer, het ruimtegebruik, de economie, het woon- en leefmilieu en de natuurlijke omgeving. De effecten worden beschreven in een Ontwerp Tracébesluit / Milieu Effect Rapport (MER). Uiteindelijk resulteert het project in 2011 in een Onherroepelijk Tracébesluit waarna de uitvoering van de best passende en gekozen oplossing kan starten.

Inspraakreacties

Met het uitbrengen van de startnotitie A27 Lunetten-Hooipolder is een begin gemaakt in het volgen van de Tracéwetprocedure voor dit project. Van woensdag 12 september tot en met dinsdag 23 oktober 2007 kunnen belanghebbenden reageren op de inhoud van de startnotitie. Zo kan iedereen die daar belang bij heeft gedurende deze inspraakperiode van zes weken aangeven of naar zijn of haar mening de juiste oplossingsrichtingen worden onderzocht en/of in het onderzoek de juiste effecten worden meegenomen. Rijkswaterstaat nodigt belanghebbenden uit om te reageren op de startnotitie.

In advertenties in kranten en huis-aan-huis bladen en een nieuwsbrief wordt precies beschreven hoe, waar en wanneer zij meer informatie kunnen krijgen over de startnotitie en over de inspraakprocedure. Vooruitlopend op de genoemde inspraakperiode is de tekst van de startnotitie vanaf dinsdag 10 juli 2007 te downloaden vanaf de website www.rijkswaterstaat.nl/A27

Op basis van het onderzoek wordt een Ontwerp-Tracébesluit/MER opgesteld. Inspraak hierop is op dit moment voorzien in 2009.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant

Startnotitie A27 Lunetten-Hooipolder uitgebracht | Infrasite

Startnotitie A27 Lunetten-Hooipolder uitgebracht

Rijkswaterstaat start onderzoek naar aanpak verkeersproblemen
A27 Lunetten-Hooipolder

Meer rijstroken op de A27 tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Hooipolder, een vorm van betaald rijden (tol of kilometerprijs), een tunnel onder de Merwede of daar nog een brug bij. Deze mogelijkheden voor uitbreiding van de wegcapaciteit staan centraal in het onderzoeksvoorstel van Rijkswaterstaat om oplossingen te vinden voor de verkeersproblemen op dit deel van de A27. Het onderzoek moet leiden tot uitvoering van de best passende maatregel(en) om het verkeer op de A27 tussen Lunetten en Hooipolder beter te laten doorstromen. Streven is onder meer dat de reistijd in de spits vanaf 2020 maximaal 1,5 keer zo lang is als buiten de spits.

Rijkswaterstaat heeft de startnotitie A27 Lunetten-Hooipolder uitgebracht. Daarin wordt een aantal alternatieven beschreven die Rijkswaterstaat wil onderzoeken om de capaciteit van dit weggedeelte te vergroten. Aanleiding is de huidige doorstroming op de A27 tussen Lunetten en Hooipolder. Deze vormt zowel ’s ochtends als ’s
avonds een probleem. Vooral de Merwedebrug bij Gorinchem is een knelpunt. Het probleem is de afgelopen jaren groter geworden. Over het 50 kilometer lange traject passeren dagelijks 80.000 tot 110.000 voertuigen. De reistijd tussen Lunetten en Gorinchem is in de spits nu twee keer zo lang als daarbuiten. Zonder maatregelen zal de situatie alleen maar verslechteren. Uitbreiding van de capaciteit van de A27 tussen Lunetten en Hooipolder zal de doorstromingsproblemen sterk verminderen maar kan nadelige effecten hebben voor het milieu. Daarom doorloopt Rijkswaterstaat een procedure voor milieueffectrapportage (m.e.r.). Het uitbrengen van de startnotitie is de eerste stap in deze procedure. De volgende stap is het opstellen van het milieueffectrapport (MER). De uitkomsten van het MER worden betrokken bij de besluitvorming over de vergroting van de wegcapaciteit.

Te onderzoeken oplossingsrichtingen en effecten

In de startnotitie A27 Lunetten-Hooipolder stelt Rijkswaterstaat voor vier alternatieven als mogelijke oplossing te onderzoeken. In het onderzoek worden bij alle alternatieven de effecten meegenomen van tolheffing en invoering van een kilometerprijs. De aanleg van een tunnel onder en een brug over de Merwede en de locatie en hoeveelheid van aansluitingen worden eveneens onderzocht. Onderzoek naar een zogenoemd nulalternatief moet een beeld geven over de ontwikkeling van de verkeerssituatie zonder maatregelen. De alternatieven en oplossingsrichtingen worden onderzocht op de effecten met betrekking tot verkeer en vervoer, het ruimtegebruik, de economie, het woon- en leefmilieu en de natuurlijke omgeving. De effecten worden beschreven in een Ontwerp Tracébesluit / Milieu Effect Rapport (MER). Uiteindelijk resulteert het project in 2011 in een Onherroepelijk Tracébesluit waarna de uitvoering van de best passende en gekozen oplossing kan starten.

Inspraakreacties

Met het uitbrengen van de startnotitie A27 Lunetten-Hooipolder is een begin gemaakt in het volgen van de Tracéwetprocedure voor dit project. Van woensdag 12 september tot en met dinsdag 23 oktober 2007 kunnen belanghebbenden reageren op de inhoud van de startnotitie. Zo kan iedereen die daar belang bij heeft gedurende deze inspraakperiode van zes weken aangeven of naar zijn of haar mening de juiste oplossingsrichtingen worden onderzocht en/of in het onderzoek de juiste effecten worden meegenomen. Rijkswaterstaat nodigt belanghebbenden uit om te reageren op de startnotitie.

In advertenties in kranten en huis-aan-huis bladen en een nieuwsbrief wordt precies beschreven hoe, waar en wanneer zij meer informatie kunnen krijgen over de startnotitie en over de inspraakprocedure. Vooruitlopend op de genoemde inspraakperiode is de tekst van de startnotitie vanaf dinsdag 10 juli 2007 te downloaden vanaf de website www.rijkswaterstaat.nl/A27

Op basis van het onderzoek wordt een Ontwerp-Tracébesluit/MER opgesteld. Inspraak hierop is op dit moment voorzien in 2009.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant