BAM realiseert in 2004 15% hogere winst

Bunnik –
– Resultaat operationele activiteiten stijgt met 35%
– Nettowinst vóór mededingingsboete in 2004 € 96 miljoen; ná boete: € 56 miljoen
(2003: € 83 miljoen, respectievelijk € 56 miljoen)
– Winst per aandeel vóór boete € 4,71 (2003: € 4,45); ná boete: € 2,37 (2003: € 2,59)
– BAM handhaaft dividend over 2004 op € 1,55 in contanten per gewoon aandeel
– Verwachting nettowinst 2005 tussen € 90 miljoen en € 100 miljoen (NL GAAP)
– Integratie HBG geslaagd en afgerond

Resultaten 2004
Koninklijke BAM Groep heeft in het boekjaar 2004 een nettowinst vóór mededingingsboete behaald van € 96,0 miljoen (2003: € 83,4 miljoen). Vrijwel over de gehele linie zijn goede resultaten behaald. Nederland presteerde goed. De Britse, Ierse en Belgische werkmaatschappijen leverden opnieuw goede bijdragen en die in de Verenigde Staten realiseerde een forse margeverbetering. De Duitse activiteiten stelden teleur. In toenemende mate profiteert de Groep van de kostenbesparingen en de verbeterde commerciële slagkracht die voortkomen uit de overname van HBG in november 2002. De omzet vertoonde in 2004 een autonome groei van 3%. Het resultaat van de operationele activiteiten steeg in 2004 met 35% tot € 179,4 miljoen. Het resultaat van 2004 werd gedrukt door een reeds op 24 januari 2005 gemelde bijzondere last van
€ 40 miljoen in verband met de afwikkeling van de mededingingszaken.

In Nederland behaalden BAM Utiliteitsbouw en BAM Vastgoed positieve resultaten, kenden Heilijgers en Pennings een goede winstbijdrage en realiseerde BAM Woningbouw een uitstekend resultaat. Laatstgenoemde werkmaatschappij profiteert enerzijds van de geslaagde integratie en anderzijds van de succesvolle marktbenadering. In totaal zijn in 2004 circa 7.000 woningen opgeleverd (2003: 6.500), waarvan er circa 1.700 ook door de Groep ontwikkeld zijn (2003: 1.500). Woningontwikkeling biedt goede groeikansen voor de komende jaren. De Groep beschikt over grondposities voor de
ontwikkeling van circa 25.000 woningen. In de utiliteitsbouw is de marktsituatie in Nederland onveranderd moeizaam. Dit geldt ook voor commercieel vastgoed. De onverkochte voorraad binnen de Groep ligt – zowel bij woningen als in kantoren – op een laag niveau (31 woningen en circa 5.500 m2 kantoor).

Het Britse utiliteitsbouwbedrijf HBG UK heeft in 2004 in alle regio’s goed gepresteerd. Belangrijke dragers van de groei blijven investeringen in onderwijs en gezondheidszorg, zowel in de vorm van publiekprivate samenwerking (pps) als via traditionele opdrachtverlening. In de Britse gezondheidszorg is een ambitieus investeringsprogramma opgezet onder naam ‘ProCure-21’. De Groep heeft zich – als
één van twaalf bedrijven – gekwalificeerd voor dit programma. In de eerste anderhalf jaar van de looptijd ervan heeft de Groep al 22 opdrachten verworven met een totaal volume van ruim € 150 miljoen. Verder was de Groep in 2004 actief op negentien universiteiten en werd op tal van plaatsen gebouwd voor supermarktketens.

Op de Duitse utiliteitsbouwactiviteiten is in 2004 een teleurstellend resultaat behaald. Wayss & Freytag Schlüsselfertigbau noteerde een verlies, mede veroorzaakt door een in het vierde kwartaal ingezette reorganisatie. Hierbij is het personeelsbestand met circa 180 personen verminderd. Müller-Altvatter realiseerde in 2004 een positief resultaat. De Duitse utiliteitsbouwmarkt is al tien jaar in mineur.

Het Belgische utiliteitsbouwbedrijf Interbuild presteerde in 2004 opnieuw goed, zowel in de kantorenmarkt als in de twee onderhanden pps-opdrachten. De orderportefeuille is bovengemiddeld goed gevuld.

In Nederland rapporteert BAM Civiel een uitstekend resultaat. Door het aflopen van enkele grote werken is het omzetvolume gedaald. Het in uitvoering komen van de aanleg van de bovenbouw van de HSL en de verwerving van een aantal grotere projecten hebben de omzetafname grotendeels gecompenseerd. BAM Wegen en BAM Rail boekten in 2004 goede resultaten. De leidingbouwtak van BAM Infratechniek was in 2004 verlieslatend. Bij dit onderdeel zijn maatregelen getroffen om de winstgevendheid te herstellen. De andere bedrijfsonderdelen van BAM Infratechniek boekten per saldo positieve resultaten, mede doordat het dieptepunt in de markt is gepasseerd.

Het Britse infrabedrijf Nuttall boekte in 2004 een zeer goed resultaat bij een nagenoeg onveranderde omzet. De vooruitzichten voor de komende jaren zijn positief, mede door de verwerving van substantiële meerjarige raamcontracten. Het betreft onder meer opdrachten voor wegenonderhoud in Cheshire en onderhoudswerkzaamheden aan de drinkwater- en waterzuiveringsinstallaties van South West Water. Nuttall’s bedrijfssystemen en -processen zijn door een onafhankelijke instantie getoetst aan de hand van de Capability Assessment Toolkit (CAT) van de Highways Agency, een belangrijke Britse opdrachtgever. Nuttall’s beoordeling is één van de hoogste in de bouwsector.

De Ierse werkmaatschappij Ascon realiseerde in 2004 bij een hogere omzet een zeer goed resultaat. De Ierse pps-markt ontwikkelt zich positief. Ascon is – als partner in het consortium Celtic Roads Group (CRG) – betrokken bij de westelijke randweg om Dundalk (een pps-project). In de loop van 2005 zullen ook op enkele andere pps-projecten in Ierland prijsaanbiedingen worden uitgebracht. Vanuit de sterke positie in de inframarkt, opereert het bedrijf in toenemende mate ook in bouw en vastgoed.

De omzet van de Duitse infrabouwer Wayss & Freytag Ingenieurbau was in 2004 belangrijk lager dan in 2003. Mede als gevolg hiervan was het resultaat in 2004 negatief. De orderportefeuille lag aan het eind van het jaar op een goed niveau dankzij de verwerving van enkele grote tunnelopdrachten, zowel in Duitsland als daarbuiten. De inframarkt in Duitsland vertoont ook al tien jaar op rij krimp.

De Belgische infrabedrijven CEI, Galère en De Meyer, hebben in 2004 opnieuw goede resultaten gerealiseerd. De bedrijven zijn onder meer werkzaam aan diverse deelopdrachten voor hogesnelheidslijnen en – in combinatie met Wayss & Freytag Ingenieurbau – aan enkele tunnels in België en Luxemburg.

De Amerikaanse werkmaatschappij Flatiron heeft de winstgevendheid in 2004 opgevoerd tot een goed niveau. De bouw van de 2,1 kilometer lange brug in de Oakland Bay, Californië, vordert gestaag. De Cooper River Bridge in Charleston, South Carolina, nadert voltooing. Gedurende 2004 konden diverse grote infrastructurele projecten in Californië worden verworven, zodat het bedrijf ook voor 2005 een goede uitgangspositie heeft.

Interbeton is actief in nichemarkten buiten Europa. Het bedrijf boekte in 2004 een bevredigend resultaat bij een hogere omzet. Met name de activiteiten in het Midden-Oosten zijn verder toegenomen.

Omzet en resultaat van BAM Techniek lagen in 2004 op goede niveaus. Ten opzichte van het recordjaar 2003, waarin enkele zeer grote utiliteitsbouwwerken in uitvoering waren, was sprake van enige teruggang. Het bedrijf behaalt bijna de helft van de omzet met kleine tot middelgrote opdrachten voor een vaste klantenkring.

Bij een enigszins lagere omzet, behaalde Tebodin een goed resultaat. In de Nederlandse markt, waar Tebodin ruim de helft van de totale omzet behaalt, zijn goede resultaten geboekt. De gang van zaken buiten Nederland was wisselend, met goede bijdragen in Tsjechië, Rusland en het Midden-Oosten en teleurstellende resultaten in Duitsland en Polen.

Publiekprivate samenwerking
Ultimo 2004 is Koninklijke BAM Groep – met zo’n twintig pps-contracten – één van de grotere spelers in de Europese pps-markt, die uitstekende vooruitzichten biedt. Bij enkele nieuwe projecten is BAM PPP gevorderd tot in de laatste fase van het aanbestedingsproces. Het totaal aan pps-vorderingen bedroeg ultimo 2004 € 308 miljoen. Hier staan leningen (non-recourse) tegenover tot een bedrag van € 289 miljoen. Tezamen met een onder financiële vaste activa opgenomen minderheidsbelang, is per saldo voor circa € 25 miljoen aan middelen van de Groep in deze activa geïnvesteerd. Van de pps-projecten in portefeuille zijn er thans acht operationeel. De resultaten voldoen aan de verwachtingen. Koninklijke BAM Groep is voornemens om een desinvesteringsbeleid te ontwikkelen voor de vermogensbelangen in gerealiseerde pps-projecten waarbij de Groep verantwoordelijk blijft voor de uitvoering van de exploitatie en onderhoudswerkzaamheden. Beleggers hebben hiervoor reeds belangstelling getoond.

BAM maakt schoon schip
Koninklijke BAM Groep heeft op 24 januari 2005 ten laste van het boekjaar 2004 een bijzondere last genomen van € 40 miljoen in verband met de afwikkeling van mededingingszaken, waaronder die met betrekking tot de bouwaffaire van vóór eind 2001. Het bedrag is gebaseerd op de uitgangspunten van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) voor de berekening van individuele boetes voor
ondernemingen in de infrasector. Tevens heeft de bijzondere last betrekking op boetes die de NMa overweegt in 2005 op te leggen voor overtredingen van de Mededingingswet in andere sectoren. Hierbij is aangenomen, dat de NMa deze boetes zal vaststellen aan de hand van de gehanteerde criteria voor de infrasector. Voorts heeft de bijzondere last betrekking op een mogelijke boete in relatie tot de bitumenmarkt. Koninklijke BAM Groep acht het van belang schoon schip te kunnen maken en blijft voorstander van een collectieve afwikkeling van de civiele zaken.

Baggeren
De bijdrage van de baggeractiviteiten (Van Oord: 21,5% belang) was in 2004 fors lager. In een verslechterde wereldmarkt staan de marges op nieuw aangenomen projecten onder druk. Tevens werd het resultaat gedrukt door de nagekomen reorganisatielast van Van Oord (BAM-aandeel hierin € 4,7 miljoen). Van Oord verwacht in 2005 gunstiger cijfers te kunnen realiseren.

Financiële positie
In 2004 zijn de balansverhoudingen verder verbeterd. De kaspositie is duidelijk toegenomen. Het garantievermogen bedroeg eind 2004 € 627 miljoen (2003: € 584 miljoen), ofwel 19,4% van het balanstotaal (2003: 18,7%). De netto-investeringen bedroegen in 2004 € 84 miljoen (2003: € 86 miljoen) en waren daarmee vrijwel
gelijk aan de afschrijvingen.

Resultaat per gewoon aandeel
Van de nettowinst van 2004 van € 56,0 miljoen resteert, na aftrek van € 15,3 miljoen preferent dividend, € 40,7 miljoen voor de houders van de gewone aandelen. Het gewogen gemiddeld aantal winstgerechtigde gewone aandelen bedroeg in 2004 17,1 miljoen (+16%). De winst per gewoon aandeel komt hiermee uit op € 2,37 (-8%). Vóór aftrek van de mededingingsboete bedraagt de winst per gewoon aandeel € 4,71 (+6%).

Dividendvoorstel 2004
Aan de algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op 9 mei 2005 te Amsterdam, wordt voorgesteld het dividend over 2004 vast te stellen op € 1,55 in contanten per gewoon aandeel (2003: € 1,55 contant). Op de converteerbare en de niet-converteerbare cumulatief preferente aandelen wordt over 2004 een dividend van € 1,8543, respectievelijk € 1,9173 in contanten voorgesteld.

IFRS
Bij de publicatie van de halfjaarresultaten over 2004, in september 2004, is reeds uitgebreid stilgestaan bij de verwachte invloed van de toepassing van de International Financial Reporting Standards op de cijfers van Koninklijke BAM Groep. Voor een nadere toelichting op basis van de huidige stand van zaken wordt verwezen het volledige persbericht dat u kunt downloaden op de internetsite van BAM.

Vacatures in de raad van commissarissen
De raad van commissarissen wijst op twee vacatures in de raad van commissarissen die in mei van dit jaar ontstaan door het aftreden van de heer A. Baar en de heer H. van Rompuy als commissaris van de vennootschap wegens het aflopen van de termijn van hun benoeming. De algemene vergadering van aandeelhouders heeft het recht tot het doen van aanbevelingen aan de raad van commissarissen ter vervulling van deze vacatures. De centrale ondernemingsraad heeft met betrekking tot deze vacatures laten weten geen aanbevelingen te doen en af te zien van het uitoefenen van het versterkte recht van aanbeveling van de centrale ondernemingsraad. De raad van commissarissen is voornemens om, indien de algemene vergadering van aandeelhouders geen aanbevelingen doet, de heer Baar en de heer van Rompuy voor te dragen om door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van vier jaar als commissaris van de vennootschap te worden herbenoemd.

Vooruitzichten 2005
Koninklijke BAM Groep verwacht, naar de huidige inzichten en mede gezien de kwaliteit van de orderportefeuille, in 2005 een omzet te behalen van een met 2004 vergelijkbaar niveau en een nettowinst tussen € 90 miljoen en € 100 miljoen (2004: € 96 miljoen vóór mededingingsboete, op basis van NL GAAP). De verwachte nettowinst op basis van IFRS ligt tussen € 120 miljoen en € 130 miljoen. De orderportefeuille handhaaft zich op een goed niveau van € 8,9 miljard (2003: € 9,1 miljard). Van de orderportefeuille per 31 december 2004 zal naar verwachting € 5,5 miljard in 2005 worden uitgevoerd, ofwel 74% (ultimo 2003: 78%) van de voor dit jaar geprognosticeerde omzet. Door de aanschaf van enkele tunnelboormachines zullen de investeringen in 2005 naar verwachting circa € 20 miljoen boven het niveau van de afschrijvingen (circa € 87 miljoen) uitkomen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijke BAM Groep nv