Nederlanders niet bang voor overstromingsrisico’s

Foto: Ivo Ketelaar

De meeste Nederlanders zijn niet bang dat ze op termijn in grote problemen komen door overstromingen. Uit een onderzoek onder bijna 1.100 mensen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) blijkt dat ze ervan uitgaan dat de overheid op tijd maatregelen neemt.

Zo’n 80% van de ondervraagden heeft daar ‘veel’ of ‘tamelijk veel’ vertrouwen in.

Terugblik op hoogwater in 1995

Het HWBP staat in de week van 27 januari tot 2 februari 2020 stil bij het extreme hoogwater in Gelderland, Overijssel en Limburg, precies 25 jaar geleden. 250.000 mensen en 1 miljoen stuks vee werden verplaatst vanwege een dreigende dijkdoorbraak. Dit onderzoek toont aan dat de respondenten zich, ondanks de ervaringen van 25 jaar geleden, over het algemeen weinig zorgen maken over de overstromingsrisico’s in Nederland. Wel vinden ze maatregelen ter voorkoming van overstromingen nodig. Na de evacuaties zijn de dijken met noodmaatregelen versterkt en zorgde Ruimte voor de Rivier voor waterstandsverlaging. De komende jaren versterkt het Hoogwaterbeschermingsprogramma (een samenwerking van Rijkswaterstaat en de waterschappen) minimaal 1.100 km aan dijken in heel Nederland.

Resultaten onderzoek waterveiligheid

De respondenten zijn banger voor zeespiegelstijging (40%), droogte (38%) en smeltende ijskappen (39%) dan voor stormvloeden (25%), dijkdoorbraak (25%) en overstroming vanuit zee (23%). Mensen maken zich nauwelijks zorgen over mogelijke overstromingen in hun woonomgeving: op een schaal van 1 (geen zorgen) tot 10 (hele erge zorgen) wordt gemiddeld 2,9 gescoord. ‘Nederland is kwetsbaar voor overstromingen van zee of van de rivieren. Zonder onze dijken en duinen zou 60% van ons land regelmatig onder water lopen. Nederlanders zijn klaarblijkelijk niet bezig met overstromingsrisico’s maar vinden het wel noodzakelijk om te werken aan hoogwaterbescherming. We zien dit begrip ook terug tijdens de uitvoering van onze dijkversterkingsprojecten’, stelt Erik Wagener, directeur van het HWBP. Maar liefst 93% vindt het nodig om maatregelen te nemen ter bescherming bij hoogwater. Zo’n 78% ziet dijkversterkingen als pure noodzaak om in een land als Nederland te kunnen blijven wonen. Het vertrouwen in de overheid om voldoende maatregelen te nemen om Nederland te beschermen tegen overstromingen is groot: 81% beaamt dit.

Over hoe Nederland er over 100 jaar uitziet, zijn de respondenten minder uitgesproken. ‘De kleinkinderen van mijn kleinkinderen kunnen dan niet meer in het Nederland wonen zoals we dat nu kennen’, stelt 43% van de Nederlanders. 22% denkt dat het merendeel van ons land dan onder water ligt. Ruim een vijfde van de respondenten verwacht dat grote delen van Nederland dan onbewoonbaar zijn en dat we alleen nog op grote terpen wonen. Daarnaast denkt 32% dat heel Nederland omringd zal zijn door een grote stuwwand in de Noordzee die het zeewater naar Nederland toe controleert.

Partners onderzoek waterveiligheid

Het onderzoek onder de Nederlandse bevolking is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar in opdracht van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het is onderdeel van de campagne #hohohoogwater, die de dreiging belicht van toen, de ingrijpende veranderingen die volgden en de waterveiligheid in de toekomst.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

In het Hoogwaterbeschermingsprogramma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.100 km dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende 30 jaar versterkt, als onderdeel van het Deltaprogramma. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)