Vijf vispassages in stroomgebied IJssel

verbetering van de ecologische kwaliteit

Bij de mondingen van de Berkel en vier grote beken in het stroomgebied van de IJssel gaan Waterschap Rijn en IJssel en Rijkswaterstaat samen vijf vispassages aanleggen. Daardoor wordt de belemmering voor vissen tussen de grote rivieren Rijn en IJssel en de binnenwateren opgeheven. De aanleg vloeit voort uit afspraken die zijn gemaakt op landelijk en Europees niveau en dragen bij aan de verbetering van de ecologische kwaliteit van het stroomgebied.

Voor de aanleg van de vijf vispassages wordt op 9 mei 2011 een overeenkomst getekend tussen Rijkswaterstaat en Waterschap Rijn en IJssel. Het gaat om de aanleg van vispassages tussen de Baakse beek, Grote Beek, Berkel, Schipbeek en de IJssel en bij de onderleider waar de Schipbeek het Twentekanaal passeert.
Vispassages

Bij vispassages wordt stapsgewijs het hoogteverschil overwonnen en een op de gewenste soorten ingerichte stroomsnelheid bereikt. Daardoor weten de vissen de juiste route te vinden. In totaal gaan de vijf vispassages ruim 3 miljoen euro kosten. Het Rijk en het waterschap betalen ieder de helft van de kosten.

Op dit moment kunnen vissen zich niet verplaatsen tussen beide watersystemen. Stuwen en sluizen verhinderen dat. Dit belemmert de ontwikkeling van een ecologisch duurzaam evenwicht in het watersysteem dat weer bijdraagt aan de waterkwaliteit en ecologische kwaliteit in de omgeving. Met de nu aan te leggen vispassages ontstaat die mogelijkheid wel. De vispassages worden in de periode 2011 tot 2015 aangelegd.

Blauwe knooppunten
De mondingen van de Berkel en de grote beken maken deel uit van de zogenoemde blauwe knooppunten waar de binnenwateren op de grote rivieren aansluiten. In totaal zijn er twintig van deze knooppunten. Behalve dat de binnenwateren hier op de grote rivieren aansluiten, wijzigt daar ook het beheer over het water. Het Rijk is verantwoordelijk voor het waterpeil en de kwaliteit van de grote rivieren en het waterschap voor het peil en de kwaliteit van de binnenwateren.

Waterakkoord
Om te voorkomen dat overheden verantwoordelijkheden op elkaar afwentelen en juist te stimuleren dat er gezamenlijk zo efficiënt mogelijk aan verbetering van het peilbeheer en ook de kwaliteit wordt gewerkt, is in 2008 een waterakkoord Blauwe Knooppunten Rijn en IJssel tussen Rijkswaterstaat en het waterschap gesloten. Daarin is ook rekening gehouden met verplichtingen die voortvloeien uit de Europese Kaderrichtlijn Water. In dit Europese verdrag, verplichten lidstaten zich de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater te verbeteren en de ecologische kwaliteit te versterken. In de kaderrichtlijn staan harde afspraken over welke kwaliteit in december 2015 bereikt moet zijn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Dienst Oost-Nederland