Kamerbrief over Deltalijn

Den Haag – Op 21 augustus 2007 heeft Minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer over de Deltalijn Randstad Rijn-Ruhr.

Hieronder leest u de volledig brief br.6554. Vraag van commissie over Deltalijn.

Kamerstuk | 2007-08-21.

Geachte voorzitter,

Uw vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat heeft gevraagd naar een reactie op een brief van de provincie Gelderland over de Deltalijn Randstad Rijn-Ruhr.

Onder de naam Deltalijn ziet de provincie Gelderland een aaneenschakeling van verbeteringen op de bestaande spoorlijn Randstad/Utrecht – Arnhem – Rijn – Ruhrgebied om te komen tot een betrouwbare internationale treinverbinding voor een snelheid van 160 km/uur.

Voor een inhoudelijke reactie op het initiatief voor een Deltalijn zijn de resultaten van twee nog lopende analyses van belang: LMCA Spoor en motie Verdaas.

In de Landelijke Markt en Capaciteitsanalyse (LMCA) Spoor worden o.a. de betreffende corridors (Amsterdam-Utrecht en Utrecht-Arnhem) onderzocht. De LMCA is vooral gericht op de kansen en mogelijkheden voor hogere frequenties van treinen. De analyse leidt dit najaar tot inzicht in o.a. de toekomstige vervoerontwikkeling en knelpunten in spoorcapaciteit. Als uitvoering van de Motie Verdaas cs (30 800 A, nr. 26) wordt een visie op internationaal treinvervoer ontwikkeld, met daarin aandacht voor de in de motie genoemde onderwerpen. De visie wordt opgesteld in samenhang met onder meer de LMCA-Spoor, ontwikkelingen in Europa en ontwikkelingen rond decentralisatie van spoorvervoer. Er zal niet worden vooruitgelopen op mogelijke toekomstige verkenningen of planstudies. De visie is evenals de LMCA Spoor dit najaar gereed.

In het Bestuurlijk Overleg met landsdeel Oost over het MIRT dit najaar zal over het provinciale initiatief voor de Deltalijn worden gesproken. Daarbij worden de uitkomsten van de LMCA Spoor en de uitvoering van de motie Verdaas betrokken. Over de uitkomsten van dit Overleg wordt uw Kamer zoals te doen gebruikelijk geïnformeerd.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Camiel Eurlings